Swedish Match
Swedish Match årsstämma 2019 (Cision)

2019-04-09 17:57
Dagens årsstämma beslutade bl a följande: · Utdelning till aktieägarna om 10:50 SEK per aktie · Mandat för styrelsen att besluta om förvärv av upp till 10 procent av bolagets egna aktier · Indragning av 6 000 000 återköpta aktier i bolaget med parallell fondemission utan utgivande av nya aktier · Mandat för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier i bolaget och om nyemission av aktier · Val av Deloitte AB till revisor
Vid dagens årsstämma i Swedish Match AB (publ) fattades, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om en utdelning om 10:50 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning är den 11 april 2019 och utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 16 april 2019. Till styrelseledamöter i Swedish Match AB (publ) omvaldes Charles A. Blixt, Andrew Cripps, Jacqueline Hoogerbrugge, Conny Karlsson, Pauline Lindwall, Wenche Rolfsen och Joakim Westh. Conny Karlsson omvaldes som styrelseordförande och Andrew Cripps omvaldes som styrelsens vice ordförande. Årsstämman beslutade vidare att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelseledamöterna såsom de angetts i kallelsen samt förslaget till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Årsstämman godkände styrelsens förslag att den bemyndigas att besluta om att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många av bolagets egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, d.v.s. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Swedish Match äger 6 709 295 egna aktier per den 9 april 2019. Dessutom beslutades om minskning av bolagets aktiekapital med 13 282 702:20 SEK genom indragning av 6 000 000 tidigare återköpta aktier i bolaget, med samtidig fondemission med motsvarande belopp utan utgivande av nya aktier för att återställa aktiekapitalet. Därtill beslutades att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2020. Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och överlåtelse får inte överskrida det maximala antalet egna aktier som innehas av bolaget vid varje given tidpunkt. Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Dessutom godkändes styrelsens förslag att den bemyndigas att fatta beslut om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot betalning i kontanter, apportegendom eller genom kvittning. Antalet aktier som kan emitteras får inte överstiga en maximal utspädningseffekt om tio (10) procent av aktiekapital och röster baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019. Årsstämman valde Deloitte AB till revisor intill slutet av årsstämman 2020. Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår av tidigare publicerad kallelse till årsstämman.


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -