ZetaDisplay
ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 21 maj 2019 (GlobeNewswire)

2019-05-21 18:28

ZetaDisplay AB (publ) höll årsstämma den 21 maj 2019 i Malmö. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens eller valberedningens förslag:

Utdelning

Ingen utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas på bolagets stamaktier.

Utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas på preferensaktier med 9 kronor per aktie fördelat på fyra kvartalsvisa utbetalningstillfällen om vardera två (2) kronor och tjugofem (25) öre. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 14 juni 2019, den 13 september 2019, den 13 december 2019 och den 13 mars 2020, vilket medför beräknade utbetalningsdagar den 19 juni 2019, den 18 september 2019, den 18 december 2019 respektive den 18 mars 2020.

Då bolagsstämman även beslutat om inlösen av preferensaktier (se mer nedan), kommer endast två (2) kronor och tjugofem (25) öre att utbetalas som utdelning på bolagets preferensaktier.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen och revisor

Mats Johansson, Anders Moberg, Anders Pettersson, Ingrid Jonasson Blank och Mats Leander omvaldes till styrelseledamöter och Mia Alholm, Finn Følling och Trond Gunnar Christensen nyvaldes. Mats Johansson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Deloitte AB. Per-Arne Pettersson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvodet ska uppgå till 300 000 kronor till styrelseordförande samt 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter. Det beslutades även att arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt 25 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt att arvode ska utgå med 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 15 000 kronor per ledamot för övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman fattade beslut om emission av teckningsoptioner innebärande följande.

 ZetaDisplay AB (publ) emitterar högst 575 000 teckningsoptioner i serien TO2019/2022:1. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie i bolaget. Optionerna emitteras till ett av ZetaDisplay AB helägt dotterbolag för vidare överlåtelse enligt nedan.

 50 000 teckningsoptioner ska vidareöverlåtas till verkställande direktör i ZetaDisplay, 225 000 teckningsoptioner med högst 25 000 vardera ska vidareöverlåtas till högst nio (9) personer i ledningsgruppen i ZetaDisplay och högst 300 000 teckningsoptioner med högst 2 500 vardera ska vidareöverlåtas till högst 125 anställda i ZetaDisplay, i enlighet med de förslag som finns intagna i kallelsen till stämman och som finns att läsa på bolagets webbplats, www.zetadisplay.com. I förslagen finns även information om utspädningseffekter till följd av besluten.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera stamaktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Emissioner som beslutas med företrädesrätt för aktieägarna får medföra att antalet aktier kan öka med totalt högst 25 procent av vid tidpunkten för kallelsen utestående aktier. Emissioner som beslutas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får medföra att antalet aktier kan öka med totalt högst 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen utestående aktier.

Beslut om inlösen av preferensaktier

Stämman beslutade om att med stöd av inlösenförbehåll i bolagets bolagsordning § 5.4 minska bolagets aktiekapital med 606 332 kronor för återbetalning till aktieägarna genom indragning av samtliga 606 332 preferensaktier i bolaget samt att avsätta 606 332 kronor till reservfonden.

Avstämningsdag för rätt att erhålla inlösenlikvid är den 26 augusti 2019, vilket medför beräknad utbetalningsdag den 29 augusti 2019. Sista dag för handel inklusive rätt till inlösenlikvid blir den 22 augusti 2019.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen genom att i § 9 (Bolagsstämma) föra in ett nytt första stycke med lydelse:

”Bolagsstämma skall hållas i Malmö eller Stockholm enligt styrelsens val.”

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om principer för valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Frågor om denna pressrelease besvaras av:

Styrelseordförande, Mats Johansson
Telefon +46 706-46 30 35
E-mail mats.johansson@zetadisplay.com

Koncernchef och VD, Leif Liljebrunn
Telefon: +46 708-45 80 52
Email leif.liljebrunn@zetadisplay.com  

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en totalleverantör av visuella kommunikationslösningar för att påverka beteende i en fysisk butiks- eller kontorsmiljö. Bolaget grundar sin verksamhet på en djup förståelse av mänskligt handlande i beslutssituationer. ZetaDisplay levererar sina insikter med hjälp av en smart teknisk plattform som genererar engagerande digitala skärmlösningar. Det totala erbjudandet omfattar strategi, planering, mjukvara, hårdvara, installation samt innehållsproduktion, analys, teknisk support och tjänster.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 400 MSEK och sysselsätter 140 medarbetare vid åtta kontor i sex europeiska länder. Bolaget övervakar och servar hos kund över 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.zetadisplay.com  

Bilaga


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -