Ringkjøbing Landbobank
Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 2. marts 2022 (GlobeNewswire)

2022-03-02 15:54

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter

Dato        2. marts 2022

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 2. marts 2022

Banken har i dag onsdag den 2. marts 2022 afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden som tidligere offentliggjort.

Referat i henhold til dagsordenens punkter.

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen bød indledningsvist velkommen til generalforsamlingen.

Ad. 1. Valg af dirigent        
Til dirigent valgtes repræsentantskabets næstformand, advokat Allan Østergaard Sørensen, Ringkøbing.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad. 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, og
Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Adm. direktør John Fisker fremlagde årsrapporten for 2021 til godkendelse, ligesom han gennemgik den foreslåede resultatdisponering.

Årsrapporten for 2021 blev godkendt.        

Det blev vedtaget at anvende årets totalindkomst således (i tkr.):        

Anvendes til ordinært udbytte, 7 kr. pr. aktie 203.474  
Anvendes til almennyttige formål 2.000  
Overføres til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 22  
Henlægges til overført overskud 1.023.365  
     
I alt 1.228.861  
     

Ad. 5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde vederlagsrapporten for 2021 til vejledende afstemning.

Vederlagsrapporten blev godkendt.


Ad. 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
Efter tur afgik: Leif Haubjerg, Tonny Hansen, Mads Hvolby, Morten Jensen, Toke Kjær Juul, Niels Erik Burgdorf Madsen, Lars Møller, Martin Krogh Pedersen, Kristian Skannerup, Allan Østergaard Sørensen og Sten Uggerhøj.

Leif Haubjerg havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille.

Desuden skulle Hejne Fomsgaard Andersen udtræde af repræsentantskabet grundet vedtægternes aldersbestemmelse.

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen motiverede repræsentantskabets og bestyrelsens indstilling.

Til repræsentantskabet genvalgtes:

 • Tonny Hansen, fhv. rektor, Ringkøbing, født 1958
 • Mads Hvolby, praktiserende landinspektør, Nørresundby, født 1956
 • Morten Jensen, advokat (H), Dronninglund, født 1961
 • Toke Kjær Juul, adm. direktør, Herning, født 1978
 • Niels Erik Burgdorf Madsen, direktør, Ølgod, født 1959
 • Lars Møller, kommunaldirektør, Holstebro, født, 1957
 • Martin Krogh Pedersen, adm. direktør, Ringkøbing, født 1967
 • Kristian Skannerup, fabrikant, Tim, født 1959
 • Allan Østergaard Sørensen, advokat (L), Ringkøbing, født 1982
 • Sten Uggerhøj, autoforhandler, Frederikshavn, født 1959

Til repræsentantskabet nyvalgtes:

 • Mette Bundgaard, politikommissær, No, født 1966

Ad. 7. Valg af én eller flere revisorer
Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde repræsentantskabets og bestyrelsens indstilling.

Til revisor genvalgtes:

 1. Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ad. 8. Bemyndigelse af bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%
Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag om bemyndigelse.

Nedenstående forslag om bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget:
”Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10% på erhvervelsestidspunktet.”

Ad. 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

Ad. 9.a. Forslag til vedtægtsændringer
Dirigent Allan Østergaard Sørensen gennemgik repræsentantskabets og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

De foreslåede vedtægtsændringer i henhold til de fuldstændige forslag blev vedtaget.

Ad. 9.b. Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 688.055 kr. ved
annullering af egne aktier
Dirigent Allan Østergaard Sørensen gennemgik bestyrelsens forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital.

Følgende forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital og vedtægtsændringer blev vedtaget:
”Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 29.067.721 kr. til nominelt 28.379.666 kr. ved annullering af 688.055 stk. aktier à nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 688.055 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 688.055 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 688.055 stk. aktier à nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 497.472.527 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 496.784.472 kr. til aktionærer.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages, sker der følgende ændringer af vedtægternes § 2, § 2a, § 2b
og § 2c:
§2: Beløbet på ”29.067.721” ændres til ”28.379.666”, § 2a: Beløbet på ”5.813.544” ændres til ”5.675.933”, § 2b: Beløbet på ”2.906.772” ændres til ”2.837.966” og § 2c: Beløbet på ”5.813.544” ændres til ”5.675.933”.”

Ad. 9.c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted
Dirigent Allan Østergaard Sørensen gennemgik bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted.

Følgende forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted blev vedtaget:
”Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.”


Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Vedhæftet filRingkjøbing Landbobank - I dag

{point.key}

Ringkjøbing Landbobank - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -