Handelsbanken trampar vatten

Aktieanalys  Förväntningarna på Handelsbanken har skruvats ned lite de senaste dagarna och rapporten för årets tredje kvartal blev i stort sett som väntat. Bra kreditkvalitet men fallande tillväxt summerar årets tredje kvartal.

Synen på banksektorn har svängt rejält under de senaste 12 månaderna från baisse till hausse. En bidragande orsak är det stora raset som sektorn åkte på under sommaren 2011 när finanskrisen tog fart på allvar och allt som hade med bankväsendet att göra fick storstryk.

Sedan dess har investerarna antagit en mer balanserad syn på sektorn och då tagit stöd i det faktum att de nordiska bankernas exponering mot de stora europeiska problemekonomierna är påtaglig men begränsad.

Efter en period av omvärdering kan man dock fråga sig om det finns bränsle kvar i kurserna? I ett par fall, ja. Handelsbanksaktien visade bra motståndskraft under 2011 och hade ett mindre ras än sektorn under året. Medaljens baksida blev en mindre återhämtning än konkurrenterna under 2012, trots fina resultat.

Första halvåret steg intäkterna med 10 procent samtidigt som kostnaderna blott ökade med 5 procent vilket gav en fin vinsttillväxt på rörelsenivå kring 13 procent. Bakom den fina vinstökningen stod en uppgång i bankens kärnintäkter, räntenettot, på hela 17 procent.

Under tredje kvartalet visade dock räntenettot en avmattning i tillväxttakten som blev 7 procent och det är mycket som talar för att denna avmattning kommer att bestå under kommande kvartal.

Om man jämför intilliggande kvartal (sekventiellt) så är utvecklingen i räntenettot i det närmaste platt under årets tre första kvartal, men inom ramarna för detta till synes händelselösa intäktsslag så sker det stora förändringar.

Det är framför allt marginalerna som rör sig och den effekten är ungefär fyra gånger större än volymeffekten (i den svenska verksamheten). Marginalerna på inlåningssidan pressas av det låga ränteläget samtidigt som marginalerna på utlåning förbättrats och hittills har den senare effekten övervägt. Men stigande marginaler går inte att uppbåda hur länge som helst och en svag volymtillväxt kommer förr eller senare att slå igenom i tillväxten och förmodligen är det en utplaning vi ser redan nu.

Kreditkvaliteten är som vanligt alldeles utmärkt i Handelsbanken. Kreditförlusterna blev 277 miljoner kronor mot väntade 331 miljoner kronor så på denna punkt slog Handelsbanken förväntningarna. Vad gäller kreditkvalitet kan man hävda att historien är den bästa spegeln av hur det ligger till eftersom lånestocken omsätts långsamt och det är resultatet över tiden snarare än under ett enskilt kvartal som visar om en bank är bra på att "ta mått" på sina kunder samt vilken grad av konservatism den tillämpar i valet av vilka segment som man är verksam i. Här har Handelsbanken ett svårslaget "track-record" med mycket låga kreditförlustnivåer.

Ett annat sätt att bedöma kreditkvaliteten och stabiliteten i aktien är att se till bankens upplåningskostnad. Den ränta som bankerna betalar för värdepapper som emitteras speglar marknadens syn på risken i bolaget och här har Handelsbanken, enligt egna uppgifter, den lägsta finansieringskostnaden av alla europeiska banker. Det är en kvalitetsstämpel och det betyder även att Handelsbanken alltid kommer att ha bättre marginal på sina produkter än konkurrenterna, allt annat lika. Så en låg finansieringskostnad är en stor konkurrensfördel.

Det stora frågetecknet med Handelsbanksaktien är inte det operationella resultatet eller kreditkvaliteten. Det handlar snarare om värderingen, och mer specifikt huruvida aktien är värd en premie relativt sektorn på drygt 10 procent om man ser till p/e-talet, och nästan 40 procent om man ser till värderingen av det bokförda värdet.

SHB handlas till kursen 223 kronor på 1,4 gånger det bokförda värdet. Det är lågt i ett historiskt perspektiv och SHB -aktien har handlats närmare 2 gånger bokfört värde. Men då ska man också komma ihåg att lönsamheten har försämrats, delvis på grund av striktare kapitalkrav. För 2012 väntas Handelsbanken nå en avkastning på eget kapital på knappt 13 procent. För fem år sedan var motsvarande siffra för jämförbar verksamhet närmare 18 procent.

Med andra ord är det rimligt att sämre lönsamhet bidrar till en lägre värdering, i synnerhet som den lägre avkastningen på eget kapital väntas bestå åtminstone under överskådlig framtid.

Hittills har intäkterna ökat snabbare än kostnaderna men vi ser sämre tillväxt kommande kvartal och då kostnader är trögrörliga kommer de inte att följa med nedåt. Detta innebär sämre vinsttillväxt.

Ser man till konsensusprognoserna väntas den förväntade vinsttillväxten nå goda 8 procent i år men hamna på i stort sett noll under 2013. Oddsen talar således för att uppvärderingen av aktien också kommer att tappa momentum. Handelsbanken är en stabil placering med solida finanser och en kärnkapitalrelation (motsvarar eget kapital och en del tilläggskapital vilket visar på en banks finansiella styrka) på 17,9 procent under tredje kvartalet står banken stadigt.

Med en hygglig direktavkastning är det en fin aktie för de långsiktiga men med en investeringshorisont på 6 månader är aktien fullvärderad och rekommendationen blir neutral.
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -