Vätgas - framtidens energikälla?

ANNONS Genereringen av energi från väte är fortfarande i barns fötter i olika delar av världen. Men utsikterna till lägre kostnader och en bättre infrastruktur kan ge ett väsentligt uppsving för denna lovande energibärare. Potentialen för ekonomin och samhället är enorm. En utveckling i tekniken bör även gynna bolagen inom branchen. Med Solactive Hydrogen Top Selection Index kan investerare delta nästan 1:1 i utvecklingen av de 15 ledande bolagen relaterad till produktion, distribution och användning av vätgas.

Vid klimatkonferensen i Paris 2015 enades 195 länder om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader Celsius. Men det krävs drastiska åtgärder för att uppnå detta mål. Energirelaterade koldioxidutsläpp måste minskas med hela 60% fram till 2050. Detta är inte en lätt uppgift när befolkningen beräknas öka med cirka två miljarder människor under denna period. Vårt energisystem måste därför genomgå grundläggande förändringar. Energieffektivitet behövs och mer och mer förnybara energikällor med låga koldioxidutsläpp måste användas.

Köp certifikatet här

Vätgas: multifunktionell och klimatneutral

Som en "ren" och multifunktionell energibärare kan vätgas ge ett betydande bidrag till att uppnå dessa mål. Vätgas är emellertid inte bara en energiförsörjning med låg koldioxid - dess produktion kan också vara klimatneutral om förnybara energikällor används. Hela energiproduktionen från vätgas kan därför vara "grön". Dessutom är användningsområdena för vätgas som energibärare mycket breda. Exempelvis kan energi som produceras från vätgas matas direkt in i elnätet och därmed öka andelen förnybara energikällor i systemet - eller så kan den exempelvis användas för att minska koldioxidutsläppen för industri och transport.

För omvandling av vätgas till energi behövs en bränslecell som redan används i många applikationer. På grund av mycket höga kostnader och brist på infrastruktur är tekniken fortfarande i sin barndom, särskilt i vår del av världen.

Blir vätgas populärare?

Den senaste studien från Hydrogen Council - ett konsortium av 18 företag från fordonsindustrin, olja och gas, industriell gas och utrustning - från januari 2020 har visat att produktionen av energi från vätgas sannolikt kommer att öka avsevärt inom en snar framtid. Som rapporten antar förväntas kostnaden för vätgaslösningar sjunka kraftigt inom det kommande decenniet med upp till 50%. Detta är en betydligt större minskning - på kortare sikt - än vad som tidigare förväntats. Detta gör användningen av vätgaslösningar attraktiva, även jämfört med konventionella energibärare.

Om användningen av vätgas ökar avsevärt, bör företagen aktiva inom industrin även dra nytta betydligt på uppsvinget. På senare tid har aktiekurserna för vissa ledande företag inom energiproduktionen från vätgas upplevt en sann explosion i sin aktiekurs. Bolag som PowerCell eller Nel har noterat betydande kursvinster de månaderna. Det kanadensiska bränslecellföretaget Ballard Power, som uppnådde en prisökning på cirka 200% förra året, överträffar dock dem alla. Det bör emellertid noteras vid denna tidpunkt att tidigare utveckling inte skall användas som referens till framtida avkastning. Vätgasteknologi är lovande - och borde också erbjuda intressanta möjligheter för investerare.

En diversifierad exponering till branchen

Är vätgas framtidens energibärare? Det vet vi inte. Men en sak är säker: bränsleceller och vätgas är oumbärliga i framtidens energimix - och potentialen för ekonomi och samhället är enorm.

Euforin kring potentialen kan också locka investerare. Om trenden för vätgas och bränsleceller snart tar fart, bör priset på aktierna för de ledande företagen i sektorn även utvecklas positivt. Men att välja det "rätta" bolaget är verkligen inte lätt - och att hålla enskilda, ofta mycket volatila aktier i portföljen är ofta för riskabelt för många investerare. För att underlätta exponering mot en bred portfölj av vätgasapplikationer har Vontobel lanserat ett trackercertifikat med Solactive Hydrogen Top Selection Index som underliggande index. Indexet består av 15 företag med verksamhet relaterad till produktion, distribution och användning av vätgas.

Hydrogen Top Selection Index är ett index skapat av Solactive AG som även beräknas och distribueras av dem. Med hjälp av ett trackercertifikat utgivet av Vontobel deltar investerare nästan ett till ett i den potentiella prisutvecklingen av indexföretagens aktiekurs, men också i eventuella förluster. Följande diagram visar hur indexföretagen är utvalda.

Varför en tidig investering kan vara värdefull

Låt oss sammanfatta: Om investerare är övertygade om att vätgas- och bränslecellsteknik sannolikt kommer att visa sig framgångsrika, kan ett trackercertifikat på Solactive Hydrogen Top Selection Index vara en intressant investeringsmöjlighet. Teknologin är fortfarande i ett relativt tidigt skede - men den har "kraften" att påverka fundamentalt energisektorn och ekonomin. Att placera sig själv tillräckligt tidigt i den nya trenden kan potentiellt vara lönsamt för investerare.

Den framtida aktieutvecklingen kommer att bero på olika företags-, bransch- och ekonomiska faktorer. Investerare bör överväga riskerna innan de fattar några investeringsbeslut. Det underliggande resultatet kan skilja sig från investerarnas förväntningar och leda till en potentiell kapitalförlust.

Köp certifikatet här

Viktig information

Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren.

Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland på https://prospectus.vontobel.com och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Den här informationen kan inkludera eller relatera till siffror för ett simulerat tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på.

Investerare bör överväga gällande försäljningsrestriktioner.

Den här annonsen kan inte kopieras eller återdistribueras utan vårt tillstånd.

Vontobelkoncernens företag kan ge provision till tredje part (till exempel mäklare) i samband med erbjudandet och distributionen av värdepapperen. Mer information finns i de slutliga villkoren för säkerheterna och finns tillgänglig på begäran från distributionspartnern, till exempel din mäklare.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -