Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Beijer Electronics, Öresund, Dometic, Gränges, SEB och Intrum finns bland bolagen som har offentliggjort sina årsbokslut.

Beijer Electronics, verksamt inom automation, redovisar ett resultat efter skatt på 10,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-11,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:37 kronor (-0:41).

Nettoomsättningen uppgick till 466 miljoner kronor (350), medan orderingången var 597 miljoner kronor (397).

Rörelseresultatet blev 21,9 miljoner kronor (-5,2).

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (0).

Investeringsbolaget Creades redovisar ett resultat efter skatt på 1.432 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (1.550). Resultatet per aktie uppgick till 10:55 kronor (12:44). Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 96 kronor.

En utdelning om 1:40 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (1:40).

För det fjärde kvartalet uppgick avkastningen på substansvärdet till 12 procent, medan OMXSGI avkastade 13 procent. För helåret 2021 ökade den noterade delen av Creades portfölj med 31 procent. Avkastningen drevs till största del av det enskilt största innehav Avanza.

"Under året har vi delvis viktat om fokus i den aktiva förvaltningens portfölj och minskat eller sålt av en del av de större bidragsgivarna från 2020 till förmån för något mer mogna bolag med lägre värderingar med målet att hitta framtida tillväxt till rätt pris. Dessa aktiva val har starkt bidragit till årets avkastning", skriver vd John Hedberg i rapporten.

Vidare framhåller han att årets viktigaste bidrag kom från den onoterade delen av portföljen som totalt levererade en ökning om 93 procent. Innehaven i Pricerunner, Instabox och stod för merparten av avkastningen.

Vid utgången av 2021 uppgick Creades kassa till 467 miljoner kronor.

Kylkoncernen Beijer Ref redovisar ett rörelseresultat om 326 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (256).

Ebita-resultatet uppgick till 338 miljoner kronor (271) motsvarande en ebita-marginal på 7,9 procent (7,9). Nettoomsättningen uppgick till 4.271 miljoner kronor (3.408). Den organiska tillväxten uppgick till 11,6 procent (-0,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:66 kronor (0:47).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2021 om 1:10 kronor per aktie (1:00).

"Alla våra produktområden har under kvartalet haft en ökad organisk tillväxt. När det kommer till kommersiell kyla är efterfrågan till stor del relaterad till eftermarknaden och efterfrågan är relativt konjunkturokänslig, vilket till stor del beror på att försäljningen utgörs av reservdelar för kylsystem i mataffärer samt AC-anläggningar på kontor som behöver fungera i alla tider oavsett konjunktur", skriver Beijer Refs vd Christopher Norbye i bokslutskommunikén.

Bolaget ser att priserna på köldmedier befinner sig i en stigande trend.

"Både HVAC och OEM har haft en mycket positiv utveckling och visar på tvåsiffriga tillväxtsiffror. Vår strategiska partner, Toshiba, har med framgångsrikt resultat lanserat sina luft/vatten-värmepumpar för inomhusklimat. Efterfrågan på dessa produkter är stor och vi ser tydligt hur den gröna omställningen påskyndar arbetet med att ersätta den gamla tekniken med ny och relevant teknik", skriver vd.

Strålterapibolaget C-Rad redovisar ett rörelseresultat på 14,9 miljoner kronor (9,8) för det fjärde kvartalet 2021. Resultatet efter skatt var 11,4 miljoner kronor (12,5) motsvarande ett resultat per aktie om 0:34 kronor (0:37).

Nettoomsättningen ökade med 4 procent och uppgick till 77,4 miljoner kronor (74,3). I konstanta valutor var ökningen 8 procent. Orderingången var 133 miljoner kronor (122) och orderstocken var vid periodens utgång värd 425 miljoner kronor (351).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för helåret 2021.

Fastighetsbolaget Nivikas hyresintäkter uppgick till 112 miljoner kronor i det första kvartalet 2022 i det brutna räkenskapsåret 2021/2022 (73).

Driftnettot blev 76 miljoner kronor (52) och förvaltningsresultatet uppgick till 36 miljoner kronor (19). Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 281 miljoner kronor (37). Efter skatt blev resultatet 262 miljoner kronor (44).

Nivika Fastigheter noterades på Stockholmsbörsen i början på december 2021.

Specialistläkemedelsbolaget Orexo redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2021 på -64,1 miljoner kronor (-11).

Resultatet efter skatt blev -66 miljoner kronor (-49,6) motsvarande ett resultat per aktie om -1:92 kronor (-1:45).Ebitda-resultatet blev -48,5 miljoner kronor (1). Nettoomsättningen minskade till 144 miljoner kronor (159). Försäljningen av Zubsolv sjönk till 134 miljoner kronor under kvartalet (143).

Bioteknikföretaget Xvivo redovisar ett resultat efter skatt på 12,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021 (-19,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:42 kronor (-0:68).

Det justerade ebitda-resultatet låg på 9,6 miljoner kronor (6,8) med ett rapporterat ebitda-resultat på -0,1 miljoner kronor (-6,5). Nettoomsättningen uppgick till 85,9 miljoner kronor (60,3). Rörelseresultatet blev -8,3 miljoner kronor (-14,3). Resultatet före skatt uppgick till 10,2 miljoner kronor (-25,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,6 miljoner kronor (-22,0) med likvida medel på 399 miljoner kronor (354) vid rapportperiodens utgång.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021, i likhet med föregående år.

Investmentbolaget Öresund redovisar ett substansvärde vid utgången av det fjärde kvartalet 2021 på 147 kronor per aktie. Substansvärdet ökade med 3,8 procent under kvartalet, medan SIX Return Index steg med 12,4 procent. Resultatet efter skatt blev 252 miljoner kronor (32,8) och resultatet per aktie uppgick till 5:55 kronor (0:72).

En utdelning på 6:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (6:00).

Programvarubolaget Micro Systemations omsättning och rörelseresultat för det fjärde kvartalet var i linje med de av bolaget tidigare lämnade preliminära siffrorna. Bolaget föreslår att ingen utdelning ska lämnas för helåret 2021.

För det fjärde kvartalet redovisar Micro Systemation ett rörelseresultat på 16,2 miljoner kronor (-4,0) och en nettoomsättning om 109 miljoner kronor (66,7). Rörelsemarginalen blev därmed 15 procent.

Den 18 januari uppgav Micro Systemation att omsättningen preliminärt beräknades uppgå till cirka 108 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021 och att preliminärt rörelseresultat var cirka 16 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om cirka 15 procent. Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 12,7 miljoner kronor (-7,0).

Nextcell Pharma redovisar rörelseintäkter om 1,3 miljoner kronor (1,1) för det första kvartalet, september-november, i bolagets brutna räkenskapsår. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6,5 miljoner kronor (-5,5). Resultatet per aktie blev -0:19 kronor (-0:23). Kassa och bank uppgick till 133 miljoner kronor (16,8).

Dometic, som tillverkar produkter till bland annat husvagnar och husbilar, redovisar ett justerat ebita-resultat på 632 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021, motsvarande en marginal på 11,4 procent. Analytikerna i Infronts sammanställning av elva analytikers estimat hade väntat sig 632 miljoner kronor och en marginal på 10,5 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 5.542 miljoner kronor med en organisk tillväxt på 2 procent. Här hade analytikerna väntat sig 5.327 miljoner kronor respektive en organisk tillväxt om 5,4 procent.

En utdelning om 2:45 kronor per aktie föreslås för helåret 2021. Här hade analytikerna räknat med 2:50.

Gränges, som tillverkar produkter av valsad aluminium, redovisar ett justerat rörelseresultat på 139 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021, att ställa mot väntade 129 miljoner enligt Infronts estimatsammanställning. Den justerade rörelsemarginalen var 2,9 procent. Väntat var 3,2 procent.

Under kvartalet levererades 112 kiloton aluminiumprodukter. Här hade analytikerna räknat med 107 kiloton. Nettoomsättningen uppgick till 4.857 miljoner kronor, väntat var 4.066 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat blev -21 miljoner kronor. Väntat var -71 miljoner kronor.Gränges redovisar jämförelsestörande poster om -159 miljoner kronor, väntat var -200 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2:25 kronor per aktie för helåret 2021 (1:10). Väntat var en utdelning om 2:36 kronor.

Storbanken SEB redovisar ett rörelseresultat på 7.476 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 7.387 miljoner kronor enligt en sammanställning av 18 analytikerprognoser som Infront gjorde inför rapporten.

Räntenettot uppgick till 6.716 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 6.663 miljoner. Provisionsnettot blev 5.885 miljoner. Där låg snittprognosen på 5.355 miljoner. Kreditförlusterna uppgick till 299 miljoner kronor. Förväntningarna låg vid 217 miljoner kronor. Utdelningen föreslås bli 6:00 kronor per aktie för helåret 2021, att jämföra med förväntade 5:73 kronor.

Bankernas möjligheter att dela ut kapital har i samband med pandemin periodvis begränsats av myndigheter. SEB genomförde under fjolåret dels en ordinarie utdelning på 4:10 kronor våren 2021 och ytterligare en ordinarie utdelning på samma belopp hösten 2021, vilket sammanlagt motsvarade cirka 50 procent av SEB:s nettoresultat för räkenskapsåren 2019 och 2020.

Under 2022 planerar SEB att distribuera mellan 5–10 miljarder kronor genom aktieåterköp, beroende på marknadsförhållanden.

SEB:s räntenetto uppgick under det fjärde kvartalet 2021 till 6.716 miljoner kronor, en ökning på 1 procent jämfört med det tredje kvartalet 2021 och en ökning med 2 procent jämfört med samma period året innan.

Utfallet var 1 procent bättre än snittestimatet i Infronts analytikersammanställning som låg på 6.663 miljoner kronor.

Det kunddrivna räntenettot ökade med 19 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet.

"Ökade utlåningsvolymer, främst till kontorsrörelsen och mid-corp-företag, gynnade räntenettot. Detta motverkades dock av en internprissättningseffekt på inlåning", skriver SEB.

Räntenettot från övriga aktiviteter (inklusive till

Exempel finansiering och annan Treasury-verksamhet, trading och myndighetsavgifter) förbättrades med 58 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet.

"Markets-affärens bidrag till räntenettot som tidigare varit högre avtog i det fjärde kvartalet och ses inte längre som förhöjd", skriver banken.

Totalt uppgick de redovisade resolutions- och insättningsgarantiavgifterna till 334 miljoner kronor under det fjärde kvartalet (346).

Provisionsnettot, en viktig intäktsrad för SEB, ökade med 13 procent till 5.885 miljoner kronor jämfört med kvartalet innan, och var 10 procent bättre än Infronts konsensus.

"Den gynnsamma marknaden för företagsförvärv och fusioner i det tredje kvartalet förbättrades ytterligare", skriver SEB.

Bruttoprovisioner från emissioner och rådgivning ökade med 92 miljoner kronor till 556 miljoner kronor. Låneprovisionerna, brutto, som i huvudsak var hänförliga till företagstransaktionerna, ökade med 209 miljoner kronor till 984 miljoner kronor. Provisionerna från värdepappershandel och derivat ökade med 27 procent i det fjärde kvartalet.

"Till följd av starka aktiemarknader ökade bruttoprovisionsintäkterna från fondverksamhet och depåförvaring, exklusive resultatbaserade provisioner, med 120 miljoner kronor till 2.522 miljoner kronor jämfört med det tredje kvartalet", skriver SEB.

Provisionsnettot från betalningsförmedling och kortverksamhet ökade med 72 miljoner kronor till 985 miljoner kronor. Ökningen berodde dels på säsongsmässiga faktorer, dels på den gradvisa återhämtningen inom kortverksamheten, heter det

Kredithanteringsbolaget Intrums rörelseresultatet blev 2.040 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2021. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 1.839 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser.

Nettoomsättningen uppgick till 4.870 miljoner kronor, att jämföra med analytikersnittet på 4.688 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 13:50 kronor per aktie för helåret 2021, att jämföra med förväntade 13:70 kronor. Året innan var utdelningen 12:00 kronor per aktie.

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här kan du se alla våra tv-inslag

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -