Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 SKF, Kinnevik, Electrolux, Loomis, Rottneros, Alfa Laval, Indutrade, Bonava, Atrium Ljungberg, Evolution, ABB och Nordea finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Specialfettsbolaget AAK redovisar ett rörelseresultat på 778 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytikers snittförväntningar i Infronts sammanställning av åtta estimat låg på ett rörelseresultat på 798 miljoner kronor.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 13.317 miljoner kronor. Här låg snittestimatet på 13.306 miljoner kronor. Rörelseresultatet per kilo var 1:36 kronor. På denna punkt väntades 1:37 kronor per kilo.

Volymerna minskade med 6 procent till 571.000 ton. Snittförväntningarna låg på volymer om 584.000 ton, enligt Infront.

En utdelning om 2:75 kronor per aktie föreslås (2:50). Genomsnittförväntningarna låg här på 2:78 kronor.

Teknikkonsultföretaget Rejlers redovisar ett resultat efter skatt på 76 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (31,6). Resultatet per aktie uppgick till 3:73 kronor (1:61).

Nettoomsättningen uppgick till 990 miljoner kronor (835).

Ebita-resultatet blev 91,8 miljoner kronor (48,3), med en ebita-marginal på 9,3 procent (5,8). Rörelseresultatet blev 79,6 miljoner kronor (37,4).

Styrelsen föreslår en utdelning om 4:50 kronor per aktie för helåret (3:00).

Kullagerföretaget SKF redovisar ett justerat rörelseresultat på 2.542 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 2.229 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av 18 prognoser inför rapporten.

Den justerade rörelsemarginalen landade samtidigt på 10 procent jämfört med 8,8 procent för ett år sedan. Den organiska försäljningstillväxten landade på 9,7 procent vilket var i linje med förhandstipsen.

Försäljningen blev 25.361 miljoner kronor, jämfört med snittprognosen på 25.301 miljoner kronor.

Resultatet före skatt landade på 1.693 miljoner kronor mot väntade 1.736 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret föreslås bli 7:00 kronor per aktie, att jämföra med snittet på 7:09 kronor. Året innan var utdelningen 7:00 kronor per aktie.

SKF uppger att den organiska försäljningstillväxten under första kvartalet 2023 förväntas bli "i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall", jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Även för helåret 2023 skriver SKF att man förväntar sig att den organiska försäljningstillväxten "landar i mitten av ett ensiffrigt positivt intervall jämfört med 2022".

"Vi förutser fortsatt volatilitet och geopolitisk osäkerhet på de marknader där vi är verksamma", uppger vd Rickard Gustafson i bokslutsrapporten.

En positiv valutapåverkan på rörelseresultatet väntas i första kvartalet vara cirka 300 miljoner kronor jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

SKF upprepar vidare att man för 2023 väntar sig en skattesats exklusive effekter av sålda verksamheter på cirka 28 procent samt att investeringar i materiella anläggningstillgångar väntas uppgå till cirka 5 miljarder kronor för helåret.

Ivestmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde vid utgången av det fjärde kvartalet 2022 på 188:90 kronor per aktie. Totalt var substansvärdet 52,9 miljarder kronor.

Det motsvarar en nedgång med 9 procent jämfört med slutet av tredje kvartalet och en nedgång med 27 procent jämfört med den 31 december 2021.

Kvartalets resultat uppgick till -5.085 miljoner kronor (-3.467). Per aktie var resultatet -18:16 kronor (-12:46).

Nettokassan uppgick till 10,4 miljarder kronor vid utgången av fjärde kvartalet, jämfört med 5,4 miljarder vid utgången av motsvarande kvartal 2021.

Kinneviks utveckling under fjärde kvartalet 2022 drevs delvis av en nedskrivning på 10 procent av det redovisade värdet av bolagets onoterade investeringar. Det skriver Kinneviks vd Georgi Ganev i bokslutsrapporten.

Nedskrivningen återspeglade en fortsatt press på värderingsnivåer för noterade tillväxtbolag och mer försiktiga och konservativa framtidsutsikter, enligt vd:n.

Kinneviks substansvärde uppgick till 52,9 miljarder kronor vid slutet av 2022, en minskning med 19,5 miljarder kronor, eller 27 procent, under året.

"Inflation och stigande räntor har lett till en markant lägre riskaptit bland investerare efter två år av överflöd. Detta har särskilt påverkat hur tillväxtbolag som våra värderas av marknaden, och har därigenom haft en betydande negativ inverkan på Kinneviks substansvärde under 2022", skriver Georgi Ganev.

Teknikbolaget Sivers Semiconductors redovisar ett rörelseresultat på -41,8 miljoner kronor (-33,2) för det fjärde kvartalet 2022. Det justerade ebitda-resultatet uppgick till -16,9 miljoner kronor (-21,8).

Resultatet efter skatt blev 38,2 miljoner kronor (-25,1) och resultatet per aktie var 0:18 kronor (-0:15). Finansiella intäkter uppgick till 80,9 miljoner kronor, i huvudsak kopplat till återföring av tidigare avsatt tilläggsköpeskilling som skedde i samband med förvärvet av Mixcomm.

Nettoomsättningen uppgick till 49,8 miljoner kronor (23,4). Försäljningstillväxten var 113 procent.

Tagmasters nettoomsättning ökade under fjärde kvartalet med 25,2 procent till 105 miljoner kronor (83,5). Den valutajusterade tillväxten uppgick till 18,5 procent.

Justerad ebitda ökade under fjärde kvartalet till 14,7 miljoner kronor (5,1), vilket motsvarar en justerad marginal på 14,0 procent (6,1).

Rörelseresultatet uppgick till 2,6 miljoner kronor (-1,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,4 procent (-2,0). Kvartalets resultat uppgick till 38,0 miljoner kronor (-4,3) varav 30,7 miljoner är en effekt av värderade tidigare års underskottsavdrag. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 miljoner kronor (13,7).

Vitvarutillverkaren Electrolux rörelseresultat blev -1.964 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Bolaget gick den 11 januari ut med preliminära siffror där rörelseresultatet bedömdes bli cirka -2 miljarder kronor. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på -1.951 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

I rörelseresultatet ingick engångsposter om -1.352 miljoner kronor (0). Analytikerna hade väntat sig poster på -1.360 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen uppgick till -5,5 procent, jämfört med väntade -5,4 procent.

Försäljningen var 35.769 miljoner kronor. Electrolux skrev den 11 januari att försäljningen preliminärt varit 36.000 miljarder kronor. Analytikernas förväntningar var på 36.414 miljoner kronor.

Ingen utdelning föreslås för 2022 (9:20), att jämföra med förväntade 5:96 kronor.

Bioteknikbolaget Hansa Biopharma, som förut hette Hansa Medical, redovisar ett rörelseresultat på -144,7 miljoner kronor (-162,8) för det fjärde kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt blev -147,1 miljoner kronor (-163,4). Resultatet per aktie uppgick till -3:19 kronor (-3:67).

Nettoomsättningen uppgick till 30,8 miljoner kronor (15,4). Av omsättningen består 20 miljoner kronor av produktförsäljning.

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -112 miljoner kronor (-116) med likvida med el om 1.496 miljoner kronor (651) vid rapportperiodens utgång.

Kontanthanteringsbolaget Loomis redovisar ett rörelseresultat, ebita, på 754 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med 776 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av sex estimat. Ebita-marginalen uppgick till 11,2 procent och här var 11,6 procent väntat.

Intäkterna landade på 6.731 miljoner kronor. Här låg förväntningarna på 6.666 miljoner kronor. Den organiska tillväxten blev 11,8 procent, mot väntade 10,7 procent.

Utdelningen föreslås bli 12:00 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 10:41 kronor.

Utbildningsföretaget Academedia redovisar ett justerat rörelseresultat på 203 miljoner kronor (263) för det andra kvartalet (oktober-december) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023.

Nettoomsättningen uppgick till 4.041 miljoner kronor (3.774). Den justerade rörelsemarginalen blev 5 procent (7).

Rörelseresultat uppgick till 266 miljoner kronor (342) med en rörelsemarginal på 6,6 procent (9,1). Här var estimatet 285 miljoner kronor.

Resultatet före skatt uppgick till 144 miljoner kronor (234). Resultat efter skatt landade på 109 miljoner kronor (109). Resultatet per aktie blev 1:16 kronor (1:76).

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2022/2023 på 1:75 kronor per aktie (1:75).

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett rörelseresultat på 1 miljon kronor för det fjärde kvartalet 2022 (58).

Pris, valuta och produktmix bidrog positivt till rörelseresultatet under perioden, medan ett turbinhaveri i Vallvik och högre kostnader höll tillbaka resultatet med cirka 60 miljoner kronor, uppger bolaget i rapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 730 miljoner kronor (598).

Resultat efter skatt uppgick till 9 miljoner kronor för (49). Resultatet per aktie uppgick till 0:06 kronor (0:32).

Totalt föreslås en utdelning om 1:40 kronor per aktie för 2022. 0:50 kronor är hänförligt ordinarie utdelning (0:40) medan 0:90 kronor hänförs extrautdelning (0:20).

 

Hälsovårdsföretaget Midsona redovisar ett justerat ebitda-resultat om 45 miljoner kronor (61) för det fjärde kvartalet 2022.

Den justerade ebitda-marginalen uppgick till 4,4 miljoner kronor (6,0). Nettoomsättningen uppgick till 1.027 miljoner kronor (1.012).

Rörelseresultatet blev -6 miljoner kronor (17).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022 (0).

Medicinteknikföretaget Vitrolife redovisar ett resultat efter skatt på 73 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (34). Resultatet per aktie uppgick till 0:55 kronor (0:26).

Nettoomsättningen uppgick till 855 miljoner kronor (514). Organiska tillväxten var 11 procent. Ebitda-resultatet blev 273 miljoner kronor (85) och ebitda-marginalen 31,9 procent (16,5).

Rörelseresultatet blev 168 miljoner kronor (40).

Resultatet före skatt uppgick till 106 miljoner kronor (61).

En utdelning om 0:85 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0:80).

Medicinteknikbolaget Addlife redovisar ett resultat efter skatt på 62 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (178). Resultatet per aktie uppgick till 0:50 kronor (1:46).

Nettoomsättningen uppgick till 2.326 miljoner kronor (2.131). Den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relaterad omsättning var 6 procent.

Den covid-19 relaterade omsättningen sjönk kraftigt till 64 miljoner kronor (355). Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 6 procent i kvartalet, motsvarande 122 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 149 miljoner kronor (245).

En utdelning om 1:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (2:00).

Verkstadskoncernen Alfa Laval redovisar ett justerat ebita-resultat om 2.520 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Ett genomsnitt av 16 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett justerat ebita-resultat på 2.399 miljoner kronor.

Den justerade ebita-marginalen blev 15,3 procent, jämfört med ett prognossnitt på 15,6 procent.

Försäljningen uppgick till 16.484 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 15.373 miljoner kronor. Orderingången var 15.767 miljoner kronor, att jämföra med ett snitt på 15.025 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 6:00 kronor per aktie, jämfört med snittestimatet på 6:09 kronor. Året innan var utdelningen också 6:00 kronor per aktie.

Teknik- och industrikoncernen Indutrades ebita-resultat blev 1.081 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Enligt Infronts sammanställning av sex analytikers prognoser väntades i genomsnitt ett ebita-resultat på 1.024 miljoner kronor.

Ebita-marginalen blev 15 procent. Väntat var 14,5 procent.

Försäljningen uppgick till 7.228 miljoner kronor. Här låg analytikernas snittprognos på 7.063 miljoner kronor. Orderingången steg med 12 procent till 7.052 miljoner kronor (6.293). Här fanns inga estimat.

Utdelningen föreslås bli 2:60 kronor per aktie (2:30), att jämföra med förväntade 2:86 kronor.

Bostadsutvecklaren Bonavas rörelseresultat blev 338 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med 595 miljoner kronor, enligt Infronts prognossammanställning.

Bonavas resultat kan slå, särskilt mellan kvartal, eftersom bolaget redovisar intäkter och resultat först när ett projekt färdigställts och lämnats över till kund.

Intäkterna uppgick till 6.161 miljoner kronor, jämfört med väntade 5.469 miljoner.

I det gångna kvartalet resultatavräknades 1.744 bostadsenheter, mot 2.141 stycken under det första kvartalet föregående år. Bonava sålde under kvartalet 620 bostäder och produktionsstartade 534 bostäder.

Utdelningen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022, att jämföra med förväntade 3:35 kronor.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 282 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022. Väntat var 274 miljoner, enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat.

Hyresintäkterna uppgick till 672 miljoner kronor. Det kan jämföras med förväntade 671 miljoner. Driftsöverskottet blev 444 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 440 miljoner kronor.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till -1.467 miljoner kronor i det gångna kvartalet och nettoresultatet till -1.017 miljoner kronor, i det sistnämnda fallet var 217 miljoner kronor förväntat.

Bolagets styrelse föreslår en utdelning om 5:30 kronor per aktie för 2022, konsensus låg på 5:26 kronor.

Livekasinounderleverantören Evolution redovisar ett ebitda-resultat på 280 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2022.

Väntat var ett ebitda på 276 miljoner, enligt Infronts sammanställning. Ebitda-marginalen var 68,6 procent. Här hade analytikerna räknat med en marginal på just 68,6 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 408 miljoner euro mot väntade 402 miljoner.

En utdelning för helåret 2022 föreslås på 2:00 euro per aktie (1:42), jämfört med väntade 1:98 euro per aktie.

Medicinteknikbolaget Boule Diagnostics redovisar ett resultat efter skatt på 2,9 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (17,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:09 kronor (0:65).

Rörelseresultatet blev 10,0 miljoner kronor (13,8). Nettoomsättningen uppgick till 149,2 miljoner kronor (140,3).

Antalet sålda instrument sjönk med 40,1 procent till 794 stycken (1.326).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall göras för verksamhetsåret 2022 med anledning av den nyligen genomförda nyemissionen. Under fjolåret låg utdelningen på 0:55 kronor per aktie.

Programvarubolaget Enea redovisar ett rörelseresultat på 57,8 miljoner kronor (57,5) för det fjärde kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen var 21,3 procent (22,8). Justerad ebitda uppgick till 104 miljoner kronor (119), motsvarande en marginal om 38,3 procent (47,1). Nettoomsättningen uppgick till 271 miljoner kronor (252). Försäljningstillväxten var 7 procent.

Kraft- och automationsbolaget ABB redovisar ett rörelseresultat ("operationellt ebita"), för det fjärde kvartalet 2022 på 1.146 miljoner dollar. Analytiker hade i snitt räknat med 1.152 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning som 13 analytiker deltagit i.

Intäkterna uppgick till 7.824 miljoner dollar, att jämföra med analytikernas snittförväntan på 7.683 miljoner dollar. Orderingången landade på 7.620 miljoner dollar. Snittestimatet på denna punkt låg på 7.803 miljoner dollar.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 0:84 schweizerfranc per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 0:86 schweizerfranc. Året innan var utdelningen 0:82 schweizerfranc per aktie.

ABB förutser för det första kvartalet 2023 att en tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt ger stöd till en viss förbättring av den operativa ebita-marginalen jämfört med året innan. I förra delårsrapporten uppgav ABB att bolaget avseende fjärde kvartalet förutsåg en låg tvåsiffrig jämförbar intäktstillväxt samt att den operativa ebita-marginalen skulle följa mönstret och bli sekventiellt lägre.

För helåret 2023 förväntar sig ABB, trots rådande osäkerheter på marknaden, att den jämförbara intäktstillväxten ska bli över 5 procent och att ABB än en gång ska uppnå sitt långsiktiga mål med en operativ ebita-marginal på minst 15 procent.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.609 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 1.418 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av 22 analytikers prognoser.

Räntenettot blev 1.641 miljoner euro, vilket kan jämföras med väntade 1.571 miljoner euro.

Provisionsnettot summerade till 812 miljoner euro, jämfört med snittestimatet på 836 miljoner euro.

De totala intäkterna summerade till 2.898 miljoner euro. Förväntat var 2.691 miljoner euro. Kostnaderna uppgick totalt till 1.239 miljoner euro, mot förväntade 1.190 miljoner.

Kreditförlusterna landade på 59 miljoner euro. Förväntningarna låg vid 83,5 miljoner euro.

Avkastningen på eget kapital var 16,5 procent, jämfört med förväntanssnittet om 13,8 procent.

Kärnprimärkapitalrelationen, som är ett riskviktat mått på storleken på bankens kapitalbas, uppgick till 16,4 procent, jämfört med förväntade 15,9 procent.

Utdelningen föreslås bli 0:80 euro per aktie, att jämföra med förväntade 0:70 euro. Året före var utdelningen 0:69 euro per aktie.

Nordeas räntenetto under det fjärde kvartalet 2022 blev 1.641 miljoner euro, en ökning med 17 procent jämfört med 1.407 miljoner euro i det tredje kvartalet.

Utfallet var 4 procent högre än analytikerprognossnittet på 1.571 miljoner euro enligt Infronts sammanställning.

Uppgången berodde främst på bättre inlåningsmarginaler, som dock delvis motverkades av lägre utlåningsmarginaler, skriver Nordea i bokslutskommunikén.

Nordeas provisionsnetto på 812 miljoner euro var 3 procent sämre än analytikernas snittprognos på 836 miljoner euro. Utfallet var också aningen lägre än provisionsnettot på 816 miljoner euro i det tredje kvartalet. Nordea skriver att lägre intäkter från sparande och placeringar delvis uppvägdes av högre intäkter från betalningar och kort.

Nettoresultat av poster till verkligt värde var i kvartalet 417 miljoner euro, medan väntat var 272 miljoner och resultatet föregående kvartal var 264 miljoner euro. Ökningen förklaras av Nordea med hög efterfrågan från kunder och högre handelsintäkter i Markets, samt högre resultat från Treasurys risksäkring och minskade ränteskillnader som gynnade likviditetsportföljen.

Under det fjärde kvartalet gynnades Nordeas inlåningsmarginaler av återgången till ett mer normalt ränteläge, och banken räknar med att räntenettot fortsatt gynnas av det högre ränteläget under 2023. Det skriver Nordeas vd Frank Vang-Jensen i bankens bokslutskommuniké.

Han tillägger dock att de makroekonomiska trenderna även har haft negativa effekter på andra områden.

"Allt högre levnadskostnader och ökande osäkerhet i ekonomin har haft en negativ effekt på den nordiska bolånemarknaden och lett till minskade transaktionsvolymer och lägre utlåningsmarginaler i hela Norden", skriver Nordea-vd:n.

Efterfrågan på lån bland bankens företagskunder var fortsatt hög, enligt Frank Vang-Jensen. Nordeas förvaltade kapital minskade under fjärde kvartalet till följd av turbulensen på finansmarknaderna med 13 procent på årsbasis, men ökade med 5 procent från närmast föregående kvartal.

"För 2023 är vår plan att bibehålla en strikt kostnadskontroll samtidigt som vi fortsätter att öka våra intäkter snabbare än våra kostnader och investera för att bli en ännu starkare bank", skriver Frank Vang-Jensen.

Vad beträffar kreditkvaliteten har Nordea i fjärde kvartalet, efter en bedömning av hur det högre kostnadsläget och minskad köpkraft kan påverka kunderna, utökat bufferten med 20 miljoner euro till 585 miljoner.

Frank Vang-Jensen skriver vidare att banken räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent även under 2023. Nordea ska också lämna en uppdatering om sitt mål för 2025 mot slutet av innevarande år.

NGM-listade Paydrives nettoomsättning ökade med 72 procent till 8,0 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (4,6). Rörelseresultatet förbättrades till -3,6 miljoner kronor (-11,8).

Nettoresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-11,8) för perioden.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -2,5 miljoner kronor (-21,6).

Likvida medel uppgick till 6,0 miljoner kronor (10,0).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -