Välj rätt barnförsäkring från början

Försäkring Ett sjukt eller skadat barn kan belasta ekonomin i en situation då du minst av allt vill behöva tänka på pengar. Placera guidar till valet av rätt barnförsäkring.

En barnförsäkring täcker allt från mindre ärr till livsvarig oförmåga att arbeta. Den kan också ge ersättning till en förälder som tar hand om det sjuka barnet.

Ungefär hälften av alla svenska barn hade en individuell barnförsäkring 2022. Samtidigt fanns också över 330 000 barngruppförsäkringar, alltså en försäkring du kan teckna eftersom du tillhör en grupp, till exempel en fackförening, enligt siffror från Svensk försäkring.

En barnförsäkring är en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring och gäller ofta upp till 25-årsåldern. Den ger ett sådant omfattande skydd att alla bör ha en.

”Vi på Konsumenternas försäkringsbyrå ser det som en nödvändig försäkring i vår guide där vi delar upp olika försäkringar utifrån hur viktiga de är att ha, säger Jenny Sparring, jurist och personförsäkringsspecialist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Jenny Sparring

Barnförsäkringens viktigaste villkor

En barnförsäkrings viktigaste innehåll är ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet och till stöd för vårdnadshavare om barnet blir långvarigt sjukt.

Medicinsk invaliditet betyder att man fått en eller flera bestående skador och anges procentuellt. Exempelvis anses ett amputerat finger vara 7 procent medan fullständig döv- eller blindhet räknas som 60 respektive 68 procent. Medelsvår astma motsvarar 10 procents invaliditet och insulinbehandlad diabetes utan komplikationer 15 procent.

Ekonomisk invaliditet avser förmågan att arbeta. Om en sjukdom eller olycka gjort att ditt barn inte kan arbeta mer än halvtid, eller inte alls, kan ersättning betalas ut. Det gäller att barnet i framtiden bedöms oförmögen att arbeta mer än 50 procent i princip vilket typ av arbete som helst.

”Ett barn som inte kommer ut i arbetslivet på grund av sjukdom eller skada får en sådan extremt låg inkomst från samhället, den lägsta i socialförsäkringssystemet, och därför är barnförsäkringen så viktig”, säger Jenny Sparring.

Här finns en viktig skillnad mellan individuella försäkringar och gruppförsäkringar. I många gruppförsäkringar räknas nämligen ersättning för medicinsk invaliditet av från ersättningen för ekonomisk invaliditet.

Det betyder att om barnet får en 20-procentig medicinsk invaliditet som leder till att arbetsförmågan blir noll, så kommer den ersättningen minska ersättningen för den ekonomiska invaliditeteten. Om försäkringsbeloppet är 1 miljon kronor, så räknas alltså 200 000 kronor av från beloppet och det totala beloppet blir 1 miljon kronor. I en individuell försäkring får man i detta fall 1 miljon kronor plus 200 000 kronor.

Dessutom saknas ofta ersättning till en vårdnadshavare som exempelvis måste vara med barnet på sjukhus i en gruppförsäkring.

Barnen är försäkrade via förskola och skola

Barn som går på förskola eller skola är försäkrade via kommunen, men skyddet är inte tillräckligt eftersom det dels bara gäller olycksfall, dels i vissa kommuner bara när barnet är där. De flesta bestående skadorna som drabbar barn kommer dessutom från sjukdom, inte från olycksfall.

Skaffa försäkringen så tidigt som möjligt

Ju förr desto bättre gäller i allra högsta grad när det kommer till barnförsäkringar. Gärna så snart du kommit hem från BB. Många sjukdomar kan upptäckas vid de många undersökningar som görs av läkare, barnmorskor och BVC-sköterskor tiden efter hemkomsten och dessa kommer inte att omfattas om försäkringen tecknas efter att upptäckten gjorts.

Självklart gäller det att svara sanningsenligt på frågorna i hälsoprövningen. Stämmer inte svaren med det som står i journalerna kan hela försäkringen ogiltigförklaras av försäkringsbolaget och ersättningen utebli. Även små detaljer som kan verka obetydliga, såsom huvudvärk som lett till ett onödigt läkarbesök, ska tas med om det efterfrågas i hälsoprövningen.

”Det är viktigt att skaffa försäkringen så tidigt som möjligt, eftersom symtom som har visat sig innan man tecknat försäkringen gör att man inte får rätt till ersättning. Det kan vara diffusa symtom som visar sig flera år innan man får diagnosen, som till exempel huvudvärk eller magont”, säger Jenny Sparring.

”Som exempel kan nämnas att ersättning för celiaki, alltså glutenintolerans, kan nekas om barnet sökt vård för magont flera år innan, eller att vissa neuropsykiatriska diagnoser inte berättigar ersättning om någon avvikelse finns noterad från BVC-besöken innan försäkringen tecknades.”

Det är alltså viktigt att tänka på att även diffusa symptom som kan verka normala för ett friskt barn kan påverka försäkringen.

Skulle barnet anses ha en förhöjd risk är det inte säkert att försäkringsbolaget ger avslag. Det kan också höja premien eller ha ett undantag för vissa åkommor eller besvär som är kopplade därtill.

”Försäkringsbolaget får bara neka en personförsäkring om det finns särskilda skäl, och det får det bara göra efter en noggrann utredning”, säger Jenny Sparring.

”Om man blir nekad, eller på något annat sätt anser sig blivit felbehandlad kan man pröva sitt fall i personförsäkringsnämnden. Den är oberoende och prövningen är kostnadsfri.”

Ett sätt att komma undan risken att inte kunna försäkra barnet fullt ut är att välja en gravidförsäkring i ett bolag som erbjuder sina gravidförsäkringstagare barnförsäkring utan hälsoprövning.

Men barnförsäkringen börjar som sagt gälla när du kommit hem från BB. Det betyder att även om du haft en gravidförsäkring som sedan övergår till barnförsäkring så kommer eventuella åkommor som kommer fram vid den läkarundersökning som görs innan du får åka hem med ditt barn ligga till grund för försäkringen. Därmed kan alltså diagnoser undantas, trots att du haft gravidförsäkringen.

Några skäl till avslag – förutom medfödda sjukdomar – är för tidig födsel, för låg födselvikt och att barnet är adopterat. Att få ett avslag hos ett försäkringsbolag betyder inte att du kommer att få det hos ett annat.

Det är ovanligt att nekas helt och hållet, men om man blir det eller får ett omfattande undantag eller förhöjd premie, ska man ansöka hos flera försäkringsbolag eftersom alla bolag är skyldiga att göra en egen bedömning och bedömningarna skiljer sig åt.

I fallet med gruppförsäkringar behövs ofta inte någon hälsoprövning, men en försäkring täcker aldrig en redan känd sjukdom eller skada.

Behåll gärna barnförsäkringen länge

Unga vuxna har generellt ett dåligt försäkringsskydd eftersom de många gånger inte kommit in i arbetslivet. Skyddet en barnförsäkring ger kan generellt inte heller fås genom en ”vuxen personförsäkring”, eftersom det är så pass omfattande.

Därför kan det vara en god idé att behålla försäkringen även när barnet blivit vuxet. Barnförsäkringar gäller generellt till 25-årsåldern.

Som förälder med många äldre barn kan det bli dyrt förstås. Ett alternativ om det är knapert är att i stället teckna en billigare gruppförsäkring som ändå ger engångsbeloppen, men kanske inte månadsutbetalningarna. Självklart kan du också se över om du kan sänka premien, men då till en kostnad av lägre försäkringsbelopp.

Ett annat alternativ, om än kanske inte en ung vuxens högsta prioritering, är att barnet betalar försäkringen, eller att man hjälps åt.

Priset på försäkringen bestämmer beloppen

Alla barnförsäkringar är uppbyggda på ungefär samma sätt. Ju mindre premie du betalar, desto lägre blir beloppen om något skulle hända. Prisspannet för de lägsta försäkringsbeloppen i de individuella försäkringarna är från ungefär 1 400 till drygt 2 000 kronor. För de högsta försäkringsbeloppen skiftar priserna mellan 2 600 och 3 400 kronor, någon enstaka är dyrare än så. Ofta finns en mellannivå också som du kan välja.

Det är bra att veta att många av barnförsäkringarnas årspremier höjs successivt efter en viss ålder.

Skillnaderna för den lägsta och högsta beloppen motsvarar en halv miljon till 1,6 miljoner kronor för den billigaste premien till 1,8 till 2,5 miljoner för den dyraste.

För familjer med ansträngd ekonomi kan en eller flera barnförsäkringar vara en tung kostnad. I sådana fall är det betydligt bättre att ta det lägsta försäkringsbeloppet jämfört med ingen försäkring alls.

Är du osäker på hur stor kostnad du mäktar med är det bättre att välja det dyrare försäkringsbeloppet och sedan byta ned sig än tvärtom. Anledningen till det är att en höjning av premien kräver en ny hälsoprövning, vilket alltså innebär en risk för att inte få ett så omfattande skydd som du önskar.

Att ha en gruppförsäkring är mycket billigare, men inte lika omfattande alltså. En gruppförsäkring via jobbet är också just kopplat till ditt jobb, som du kanske byter, vilket betyder att även försäkringen byts. Det är förstås inte optimalt. Av den anledningen kan det vara en fördel att ha en gruppförsäkring via facket, eftersom du troligen byter fack mer sällan än arbetsgivare.

Har man en billig gruppförsäkring via facket samtidigt som man har en individuell barnförsäkring eller ifall båda föräldrarna har en gruppförsäkring, så är det inget dåligt med det, eftersom man kan få ersättning från flera försäkringar. Det enda undantaget är ersättning för kostnader,men det är också en mycket liten del av försäkringen.

När det kommer till gruppförsäkringar gäller det att undersöka vad som gäller för just dig. Till skillnad från de individuella försäkringarna där de flesta av dem finns med på jämförelsesajten Konsumenternas.se och där villkoren finns tillgängliga på försäkringsbolagets hemsida, måste du med vissa gruppförsäkringar kolla upp vad som gäller just din försäkring.

Det finns en viktig skillnad mellan gruppförsäkringarna och de individuella försäkringarna. Skillnaden är att den du har gruppförsäkringen via kommer att se till gruppens bästa, till exempel fackföreningsmedlemmarna, och risken finns att facket eller arbetsgivaren byter försäkringsbolag mitt i ett för dig pågående försäkringsärende.

Välj rätt försäkring från början – och ha kvar den

Det är såklart bra om du väljer en försäkring från början som du blir nöjd med. Men en så omfattande försäkring såsom barnförsäkringen gör valet krångligt och urvalet svårt att överblicka. Då kan det vara skönt att veta att villkoren generellt inte skiljer sig så mycket.

”De olika barnförsäkringarna är ganska lika varandra. Den stora skillnaden är mellan individuella och gruppförsäkringar”, säger Jenny Sparring.

På den oberoende jämförelsesajten Konsumenternas.se kan du jämföra de olika försäkringarna. De har också ett poängsystem för att underlätta valet. Det är viktigt att själv förstå omfattningen av vad försäkringen täcker, så du inte har orealistiska förväntningar.

”Det gäller att ha realistiska förväntningar på barnförsäkringen. För att få ersättning från barnförsäkringen för neuropsykiatriska diagnoser krävs till exempel ofta att Försäkringskassan samtidigt beviljat omvårdnadsbidrag, vilket många inte uppfattat och blir besvikna på. Det bästa man kan göra är att läsa förköpsinformationen”, säger Jenny Sparring.

Ett barn kan alltså behöva vara närapå onormalt frisk för att inte få några begränsningar i en ny barnförsäkring. Avsluta med andra ord aldrig en försäkring innan du fått teckna en ny och gå inte på försäkringssäljaren som vill få dig att flytta barnförsäkringarna för att få rabatt på hemförsäkringen.

”Det är ett av de vanligaste samtalen vi får, från de som bytt försäkring. Man tänker att man varit försäkrad hela tiden och sedan blir det problem vid bedömningen för att man inte haft samma försäkring hela tiden”, säger Jenny Sparring.

Avtalet gäller ett år i taget

Alla barnförsäkringar har gemensamt att avtalen gäller ett år i taget. Det betyder att såväl villkor som kostnad kan ändras varje år.

Håll koll på undantagen

När du väljer försäkring gäller det att ha koll på vilka undantag som gäller i försäkringen. Främst diagnoserna för blod- och ämnesomsättningssjukdomar, sjukdomar i nerv- och muskelsystemet, psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska nedsättningar, till exempel autism och ADHD finns det undantag inom. Det kan handla om att dessa diagnoser inte omfattas eller bara ersätts upp till en viss procent.

Om du har anlag för en viss sjukdom i släkten är det förstås bra att ha det i åtanke när du läser vilka diagnoser som undantas eller omfattas av försäkringen. Särskilt när det gäller ovanliga sjukdomar är det en fördel att välja en försäkring som anger vilka sjukdomar som undantas och inte en som anger vilka sjukdomar som omfattas.

Ett annat undantag som gäller för de flesta barnförsäkringar är att idrottsskador i vissa försäkringar inte ersätts om de utövas professionellt.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -