Xtrackers by DWS – En ny fond som tillämpar standarder för klimatinvesteringar på den nordiska marknaden

ANNONS Xtrackers by DWS erbjuder dig som nordisk investerare en möjlighet att investera i en portfölj som är anpassad till EU:s investeringsstandarder baserade på Parisavtalet. Med ett brett utbud av börshandlade fonder (ETF:er) inom detta spännande område kan du minska exponeringen mot klimatrelaterade finansiella risker, samtidigt som du får mer exponering mot företag som aktivt arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp.

Den nya fonden Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF är resultatet av ett samarbete mellan fondbolaget DWS, nordiska investerare och indexleverantören Solactive. Resultatet är en balanserad portfölj av nordiska aktier - skräddarsydd för dig som nordisk investerare.

Mångsidig portfölj med hållbarhet i fokus

Nordic Net Zero Pathway ETF:en erbjuder en väldiversifierad portfölj bestående av omkring 180 nordiska aktier. Genom att dessutom utesluta de allra minsta bolagen (mikrobolag) och att en enskild aktie enbart får utgöra maximalt 9 procent av den totala portföljen, minskas koncentrationen i enskilda aktier. Detta säkerställer balansen mellan diversifiering och att uppnå en representativ värdeutveckling som liknar den övergripande investeringsbara nordiska aktiemarknaden.

Nordic Net Zero Pathway ETF:en är en passivt förvaltad fond som handlas på samma sätt som alla andra värdepapper som är noterade på en aktiemarknad. Den följer indexet Solactive ISS ESG Nordic Investable Universe Net Zero Pathway, vilket innebär att portföljen strävar efter att uppnå utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet om klimatförändringar, med sikte mot nettonollutsläpp senast 2050. Genom att investera i denna fond har du som investerare möjlighet att få exponering mot nordiska företag som kan vara en del av klimatomställningen. Nordic Net Zero Pathway ETF:en har en inriktning mot företag med starka klimatambitioner, såsom vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål eller så kallade gröna intäkter, vilket innebär intäkter från aktiviteter som kan bidra till klimatomställningen.

– Våra Xtrackers Net Zero ETF:er är utformade för att ta hållbara investeringar till nästa nivå genom att vara i linje med Parisavtalet, samtidigt som de erbjuder en kostnadseffektiv investeringslösning för våra kunder, säger Simon Klein, global chef för passiv försäljning på fondbolaget DWS.

Varför investera i klimatfokuserade ETF:er?

Med Xtrackers klimatfokuserade ETF:er har du som investerare möjlighet att:

• Anpassa din investeringsportfölj efter dina egna värderingar kring hållbarhet och klimatförändringar.

• Minska klimatrisker och koldioxidutsläpp i din portfölj.

• Dra nytta av möjligheterna som klimatomställningen erbjuder.

Xtrackers by DWS fortsätter att leverera fonder inom hållbara investeringar såsom produktserien Net Zero Pathway. Genom att nu också erbjuda en ny lösning mot den nordiska aktiemarknaden med Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF, kan du minska klimatriskerna och samtidigt anpassa din portfölj till de erkända klimatmålen i Parisavtalet.

Läs mer och investera i Nordic Net Zero Pathway ETF

Risker med investeringar i Xtrackers Climate Change ETF:er

Xtrackers ETF:er är förknippade med många risker, inklusive men inte begränsat till allmänna marknadsrisker, kreditrisker, ränterisker och likviditetsrisker. Som ett resultat kan värdet av en investering i en Xtrackers ETF resultera i förluster, upp till och inklusive en total förlust av det ursprungligen investerade beloppet. Dessutom kan förändringar i valutaväxlingskurser påverka värdet på din investering. Om valutan i ditt hemland skiljer sig från valutan i vilken de underliggande investeringarna i fonderna görs, kan värdet på din investering öka eller minska på grund av fluktuationer i valutaväxlingskurser.

Läs mer om Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF och riskerna med att investera i denna ETF här.

Ansvarsfriskrivning

Detta dokument är avsett som marknadskommunikation. Läs fondprospektet och faktabladet innan du fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut.

Viktig information

DWS är det varumärke under vilket DWS Group GmbH & Co. KGaA och dess dotterbolag bedriver verksamhet under. Kunder kommer att tillhandahållas DWS produkter eller tjänster av en eller flera juridiska personer som kommer att identifieras för dem i relevant dokumentation. Detta dokument utgör inte investeringsrådgivning. Fullständig information om fonderna, inklusive alla risker och kostnader, finns i det relevanta aktuella prospektet. Tillsammans med de relevanta faktabladen utgör dessa de enda bindande försäljningsdokumenten för [fonden[erna]]. Investerare kan erhålla dessa dokument, tillsammans med lagstadgad information, samt de senaste konstitutionella dokumenten för [fonden[erna] [på tyska] från DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main och, när det gäller fonder med hemvist i Luxemburg, från DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, kostnadsfritt i tryckt form, eller tillgängliga i Sverige på: https://etf.dws.com/sv-se/

Investeringsbolaget kan besluta att avsluta de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av denna fond. Alla åsikter som anges återspeglar den aktuella bedömningen av DWS International GmbH och kan ändras utan föregående meddelande.

Beslutet att investera i den annonserade fonden bör inte bara bero på de hållbarhetsrelevanta aspekterna. Alla egenskaper eller mål för den annonserade fonden bör beaktas. Dessa kan hittas i prospektet och KID.

Fonden som beskrivs i detta dokument följer utvecklingen för det index som ingår i dess namn.

Solactive ISS ESG Nordic Investable Universe Zero Pathway Index är ett registrerat varumärke som tillhör Solactive.

("licensgivare"). Den delfond som beskrivs i detta dokument är inte sponsrad, godkänd, såld eller marknadsförd på något sätt av licensgivaren för det index som anges här. Licensgivaren till det index som anges här gör inga utfästelser eller garantier avseende de resultat som uppnås genom att använda dess index och/eller indexnivåer eller i något annat avseende, på en viss dag. Detta dokument är avsett att vara ett marknadsföringsmeddelande, inte en finansiell analys. Följaktligen kanske det inte uppfyller rättsliga skyldigheter som kräver opartiskhet i finansiella analyser eller förbjuder handel före offentliggörandet av en finansiell analys. Enligt informationen i försäljningsprospektet är distributionen av de produkter som nämns i detta dokument föremål för restriktioner i de relevanta jurisdiktionerna. Detta dokument och informationen häri får endast distribueras och publiceras i jurisdiktioner där sådan distribution och publicering är tillåten i enlighet med tillämplig lag i dessa jurisdiktioner. Direkt eller indirekt distribution av detta dokument är förbjuden i USA samt till eller för räkning av amerikanska personer och personer bosatta i USA.

Xtrackers® är ett registrerat varumärke som tillhör DWS Group.

Xtrackers (IE) (Reg. No.: 393802), ett företag registrerat i Irland, har sitt säte på 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

DWS International GmbH agerar genom sina filialer där så är relevant.

2023/09/13

CRS:097537

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -