Hoist Finance
Delårsrapport tredje kvartalet 2016 (Cision)

2016-10-28 08:00
Juli – september 2016 ·  Inkasserade belopp från förvärvade fordringsport­följer ökar med 10 procent till 1 075 MSEK (974). ·  Totala intäkter ökar med 13 procent till 665 MSEK (590). ·  EBIT uppgår till 233 MSEK (187) och EBIT-marginal uppgår till 35 procent (32). ·  Resultat före skatt uppgår till 130 MSEK (94). ·  Förvärv av fordringsportföljer uppgår till 607 MSEK (1 982). ·  Resultat per aktie före utspädning uppgår till 1,27 SEK (0,93). Resultat per aktie efter utspädning uppgår till 1,25 SEK (0,91). Siffror inom parentes avser tredje kvartalet 2015. 30 september 2016 ·  Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgår till 11 658 MSEK (11 279). ·  Brutto 120 månader ERC (”Estimated Remaining Collections”) uppgår till 19 450 MSEK (19 367). ·  Total kapitaltäckningsrelation ökar till 15,45 procent (15,21). ·  Kärnprimärkapitalrelation uppgår till 12,63 procent (12,32). Siffror inom parentes avser 31 december 2015. Händelser under kvartalet ·  Hoist Finance förvärvar Madrid-baserat kredithanteringsföretag och stärker därmed sin position på den spanska marknaden.  ·  Hoist Finance utnyttjar fördelaktiga marknadsvillkor och utökar befintligt obligationslån under bolagets EMTN-program genom emission av ytterligare 50 MEUR. Efter emission uppgår obligationslånet till 300 MEUR.   VD-ord Förstärkt position på den spanska marknaden och förvärv av andra tillgångsklasser i Italien  Den löpande verksamheten i Hoist Finance fortsätter att utvecklas väl, samtidigt som vi gör investeringar och flyttar fram positionerna för framtiden. Det tredje kvartalet uppvisade således en god utveckling med ett rörelseresultat (EBIT) som ökade med över 20 procent jämfört med motsvarande period 2015. Sedan Hoist Finance noterades, 25 mars 2015, har vi på sju kvartal ökat intäkterna med över 30 procent och resultatet före skatt med över 150 procent. När jag blickar framåt ser jag ingen förändring i vår stabila och starka tillväxttakt. Stärkt position på den spanska marknaden Under september hade vi glädjen att offentliggöra förvärvet av det Madrid-baserade kredithanteringsföretaget Optimus. Affären var en naturlig följd på det första portföljköpet i Spanien som vi annonserade i juni. Genom förvärvet av bolaget – som möjliggör intern hantering av förvärvade krediter och ger oss lokal närvaro – flyttar vi fram våra positioner rejält på den spanska marknaden, som är en av de större marknaderna i Europa. Bolaget kommer med sin kompetens, energi och engagemang kunna stödja och påskynda vårt mål att bli den ledande samarbetspartnern till finansiella institutioner på den spanska marknaden. Förvärv av SME-portfölj och portfölj med säkerhet i Italien Under kvartalet förvärvades en portfölj med säkerställda tillgångar i Italien och efter kvartalets utgång förvärvades en SME-portfölj i samma land. Vår strategi ligger fast men för att föra oss vidare mot vår vision att vara den ledande skuldhanteringspartnern till banker och finansiella institut, breddar vi vårt fokus på andra tillgångsslag såsom lån med säkerhet och lån till små och medelstora företag. Detta för att även fortsättningsvis möta de behov som finns hos våra partners och leverera värde till både aktieägare och partners. Goda resultat på regional nivå och förvärv av andra tillgångsslag På regional nivå uppvisade både Region West Europe och Central East Europe ett förbättrat rörelseresultat (EBIT) och rörelsemarginal jämfört med samma period föregående år. Utfallet för Region Mid Europe blev något lägre än föregående år vilket förklaras av ett säsongsmässigt starkt kvartal 2015. Välbesökt och uppskattad kapitalmarknadsdag Under kvartalet arrangerades vår första kapitalmarknadsdag. Syftet med dagen var att beskriva vår syn på marknaden för förfallna fordringar och den roll vi fyller på denna marknad. Den för Hoist Finance relevanta marknaden förväntas öka med sju procent per år då allt fler banker inser värdet av att effektivisera sina balansräkningar och avyttra portföljer med förfallna fordringar. Vi kan genom specialisering, effektiva rutiner och processer betala ett pris på portföljen som överstiger det belopp banken själv skulle kunna återfå genom sina interna processer. Vi skapar därmed en win-win för oss och för våra partners samt fyller en viktig roll i det finansiella ekosystemet. Skapa aktieägarvärde I årsredovisningen skrev jag att fokus även fortsättningsvis kommer att ligga på att skapa aktieägarvärde. Genom tydlig och transparent kommunikation i samband med delårsrapporter och kapitalmarknadsdagar vill vi öka kunskapen och insikten om Hoist Finance. En annan del är att leverera på våra kommunicerade mål och uppfylla vår strategi, vilket vi fortsatt kommer att göra. Vid ingången av året hade vi drygt 1 500 aktieägare och vid kvartalets utgång uppgick antalet ägare till närmare 3 500. Jag vill ta tillfället i akt att hälsa alla nya ägare välkomna och passa på att säga att vi precis har lämnat startblocken och att vi har en lång spännande resa framför oss. Utsikter  Det fjärde kvartalet är säsongsmässigt det starkaste avseende portföljförvärv. Inledningen av kvartalet visar även det, vi har till dags dato uppnått en förvärvsvolym överstigande hela det tredje kvartalets förvärvsvolym. Målet att nå en förvärvsvolym under 2016 i linje med de tre senaste åren ligger fast. Jörgen Olsson VD och Koncernchef Hoist Finance AB (publ) Hoist Finance AB (publ) (”Bolaget” eller ”Moderbolaget”) är moderbolag i Hoist Finance koncernen (”Hoist Finance”). Bolagets helägda dotterbolag, Hoist Kredit AB (publ) (”Hoist Kredit”) är ett reglerat kreditmarknadsbolag, varför Hoist Finance avger finansiella rapporter som följer lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. För att bedöma resultatet för fordringsförvärv och inkasseringsverksamhet och för att underlätta jämförelser med branschkonkurrenter, kompletterar Hoist Finance de lagstadgade finansiella rapporterna med att sammanställa en operativ resultat­räkning. Den operativa resultaträkningen innehåller inga justeringar eller ändringar jämfört med resultaträkningen i den lagstadgade finansiella informationen och har upprättats utifrån samma redovisnings- och värderingsprinciper. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hoist Finance är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2016, kl 08.00 CET.

Hoist Finance - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -