SeaTwirl
SeaTwirl offentliggör investeringsmemorandum med anledning av nyemission riktad till allmänheten i samband med planerad notering på Nasdaq First North (beQuoted)

2016-11-24 08:45
SEATWIRL OFFENTLIGGÖR INVESTERINGSMEMORANDUM MED ANLEDNING AV NYEMISSION RIKTAD TILL ALLMÄNHETEN I SAMBAND MED PLANERAD NOTERING PÅ NASDAQ FIRST NORTH Med anledning av förestående nyemission riktad till institutionella investerare och allmänheten om 24 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet") i samband med noteringen av aktierna i SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") på Nasdaq First North har SeaTwirl idag offentliggjort ett investeringsmemorandum vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.seatwirl.com http://www.seatwirl.com , och på Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se http://www.mangold.se . Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare samt från externa investerare motsvarande 50 procent av Erbjudandet. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. Erbjudandet i korthet Erbjudandet innefattar en nyemission om 24 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i Erbjudandet är 40 SEK per aktie, motsvarande en pre-money värdering på Bolaget om 45,8 MSEK. Totalt kan 600 000 aktier komma att emitteras i samband med Erbjudandet. Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från den 28 november till och med den 7 december 2016, och planerad första dag för handel är den 22 december 2016. Teckningsåtaganden motsvarande 50 procent av Erbjudandet har erhållits från befintliga aktieägare samt av externa investerare. SeaTwirl har, den 6 november, ansökt om notering på Nasdaq First North. Bakgrund och motiv för Erbjudandet SeaTwirls teknik representerar en ny generation av havsbaserade vindkraftverk. Bolaget skiljer sig ifrån de flesta andra vindkraftverksutvecklare genom att vindkraftverket flyter och att turbinen är vertikalaxlad. Fördelen med att använda en vertikalaxlad turbin är att det medför en enkel och robust konstruktion där flera av de komplexa delar som är nödvändiga i traditionella horisontalaxlade vindkraftverk inte behövs. Ambitionen är att produktens enkelhet och Bolagets kompetens kring SeaTwirls teknik skall leda till att SeaTwirl blir en lönsam branschledare inom flytande vindkraftverk och till en mer hållbar energiproduktion. SeaTwirl sjösatte och installerade Test Lab Lysekil, SeaTwirl S1 under 2015, en prototyp på 30kW installerad turbineffekt, i havet utanför Lysekil, vilket är ett av få projekt i världen som lyckats ta fram en flytande prototyp som är ansluten till elnätet. SeaTwirl S1 är ett testlabb och inte en produktionsenhet, vilket innebär att den inte är optimerad för elproduktion utan en prototyp för test och utveckling. SeaTwirl S1 har klarat alla årstider väldigt väl även under kraftiga stormar med orkanbyar. Bolaget står nu i begrepp att utveckla en fullskalig enhet, SeaTwirl S2, med 1MW installerad turbineffekt vilken planeras vara färdigställd senast år 2020. För att finansiera de kommande 18 månadernas utveckling av SeaTwirl S2 har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av aktier i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North. Anskaffat kapital avser SeaTwirl att använda för: Beräkningar, simuleringar och konstruktion av hela vindkraftverket SeaTwirl S2. Ta fram testplats samt alla nödvändiga tillstånd. Utveckla en metodik kring sjösättning av vindkraftverk. Färdigställa ansökningar till statliga myndigheter och EU. Det totala ackumulerade kapitalbehovet fram till att SeaTwirl S2 är utvecklad och sjösatt beräknas uppgå till cirka 70 MSEK. Därmed kommer Bolaget behöva ytterligare kapital. Den största delen av kapitalet kommer att användas för att tillverka och beställa de olika delar som ingår i SeaTwirl S2. Fortsatt finansiering förväntas erhållas genom bidrag, ytterligare kapitalanskaffning samt samarbetspartners. Gabriel Strängberg, VD SeaTwirl Det är med glädje som SeaTwirl nu tar nästa steg i sin utveckling genom att skapa nästa generations havsbaserade vindkraftverk och bidra till en mer hållbar energiproduktion. SeaTwirls stora fördelar är att det är en enkel, robust och kostnadseffektiv konstruktion som också leder till lägre service- och underhållskostnader jämfört med andra traditionella vindkraftverk. SeaTwirl kommer kunna leverera en konkurrenskraftig lösning för framtidens hållbara elproduktion vilket gör att vi tror på en positiv framtid för SeaTwirl. Välkommen att teckna aktier i framtidsbolaget SeaTwirl. Investeringsmemorandum Ett investeringsmemorandum i samband med Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på SeaTwirls hemsida, www.seatwirl.com http://www.seatwirl.com , samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se http://www.mangold.se . Preliminär tidsplan Anmälningsperiod: 28 november - 7 december 2016 Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet: 8 december 2016 Beräknad första dag för handel: 22 december 2016 Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Northlaw AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North. Certified Adviser Bolaget har ingått avtal med Mangold som kommer att agera Certified Adviser åt Bolaget. Göteborg den 24 november 2016 För ytterligare information, vänligen kontakta: Gabriel Strängberg, VD Telefon: +46 70 480 55 29 E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com mailto:gabriel.strangberg@seatwirl.com Roger Cederberg, Styrelseordförande Telefon: +46 73 363 10 75 E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se mailto:roger.cederberg@ventures.gu.se Följande dokument kan hämtas från beQuoted SeaTwirl Pressrelease 2016-11-24.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19055 SeaTwirl Memorandum 2016-11-24.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19056 SeaTwirl Emissionsteaser 2016-11-24.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19057 Kort om SeaTwirl SeaTwirl grundades 2012 och utvecklar flytande vertikalaxlade vindkraftverk som jämfört med traditionella havsbaserade vindkraftverk är enklare att bygga och installera samt medför lägre underhållskostnader. Genom att använda en vertikalaxlad vindturbin istället för en traditionell horisontalaxlad vindturbin, kan vindenergi absorberas oberoende av vindriktningen och rotorbladen behöver inte vridas. SeaTwirls flytande vindkraftverk har en enkel, robust och kostnadseffektiv konstruktion som kan flyttas förhållandevis enkelt och öppnar upp möjligheten till geografisk placering. VIKTIG INFORMATION Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -