Arcoma
Arcoma AB: Full effekt av omorganisation och förbättrade marginaler ökar EBITDA med 26% (GlobeNewswire)

2017-02-24 08:30

FINANSIELLT RESULTAT              

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättning för kvartalet minskade med 10% till 31 638 (35 150) kSEK
 • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) förbättrades till 2 499 (1 991) kSEK
 • Resultat efter skatt 1 571 (956) kSEK
 • Resultat per aktie 0,15 (0,10) SEK
  innan utspädning 0,20 SEK

 Helåret 2016
 • Nettoomsättning 102 081 (123 285) kSEK, en minskning med 17 % mot föregående år
 • EBITDA minskade till -4 307 (1 484) kSEK
 • Resultat efter skatt -11 646 (-6 449) kSEK
 • Resultat per aktie -1,13 (-0,62) SEK,
  innan utspädning -1,51 SEK

VIKTIGA HÄNDELSER              
Omorganisation och kostnadsbesparingar når full effekt
Omorganisation och kostnadsbesparingar som initierades under våren når fullt genomslag under fjärde kvartalet

Arcoma Precision lanseras och når produktgodkännande i Europa
Under året lanserar Arcoma sitt egna kompletta röntgensystem, Arcoma Precision

Under året får Arcoma flera viktiga genombrottsorder i Asien
Under året gör Arcoma flera prestigefulla installationer i Asen och distributörsförsäljningen på marknaden ökar med 87% jämfört med 2015

Arcoma börjar sälja direkt i Sverige
Från fjärde kvartalet kommer Arcoma att som komplement till tidigare kanaler även att börja sälja direkt till slutanvändare i Sverige. Detta medför att en ny sälj- och serviceorganisation håller på att ta form

Arcoma säljer det amerikanska dotterbolaget och renodlar verksamheten
Bolaget tecknar avtal om försäljning av det amerikanska dotterbolaget Arcoma North America Inc och avyttrar verksamheten inom bordstillverkning för vaskulära undersökningar och pain management

EFTER PERIODEN 
Stämman godkänner försäljningen av Arcoma North America Inc
Stämman godkänner försäljningen av Arcoma North America Inc. Försäljningen inbringar 8,5 MSEK. Försäljningen kommer inte att ha några större effekter på Arcomas operativa resultat då den amerikanska verksamheten inte genererat något resultat under de senaste åren. Däremot ger affären möjligheter för Arcoma att fokusera på att vidareutveckla affärerna inom röntgen

Arcoma tecknar avtal med Canon Europa
Som en del i satsningen i Sverige tecknar Arcoma avtal med Canon Europa. Avtalet ger Arcoma rätt att under eget varunamn sälja kompletta röntgensystem som är integrerade med Canons bildsystem                         
          

VD-KOMMENTAR                 

För fjärde kvartalet uppgick EBITDA till 2,5 MSEK jämfört med 2,0 MSEK motsvarande period föregående år. Därmed fortsatte Arcoma den positiva trend där EBITDA stigit under de tre senaste kvartalen, både i reella tal och i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Under fjärde kvartalet visar Arcoma ett positivt operativt kassaflöde.

En högre marginal på sålda produkter och en stark eftermarknadsförsäljning bidrog tillsammans med vår minskade kostnadsbas till det förbättrade resultatet. Som tidigare vill vi dock poängtera att Arcoma likt många andra medicintekniska bolag som säljer kapitalintensiva produkter kan ha en ojämnt fördelad orderingång och att försäljningen mellan enskilda kvartal kan variera.

2016 har varit ett år då vi renodlat och omorganiserat Arcoma. Kring årsskiftet avyttrades verksamheten i USA, den del av Arcoma som fokuserat på bordstillverkning och inte på röntgen. Vi har under året strukturerat om verksamheten, dels för att möta minskade volymer från OEM-sidan, men också för att bli starkare på sälj- och marknadssidan. Vi har stärkt, och fortsätter att stärka vår sälj- och serviceorganisation, bland annat för att börja sälja direkt på den svenska marknaden. Vi ser den vertikala integrationen på hemmamarknaden som en möjlighet att kunna erbjuda våra kunder att köpa direkt från oss som systemutvecklare. Samtidigt ges möjligheter för ett stort utbyte med slutanvändare, kliniker och forskningsteam som tillsammans med oss är verksamma inom digitaliserad röntgen och som vill vara med och påverka utvecklingen av våra kommande produkter.

Som ett led i satsningen på den svenska marknaden har vi tecknat ett avtal med Canon Europa, vilket ger oss rättighet att sälja kompletta röntgensystem med Canons bildsystem. Avtalet befäster Arcomas ställning som en strategiskt viktig partner för Canon beträffande systemintegration.

Vi fortsätter vårt arbete i Asien, där vi under 2016 har breddat våra marknadskanaler och erhållit produktgodkännanden i allt fler länder. Vi ser bevisen på detta i att vi under året gjort ett flertal referensinstallationer som rönt stor uppmärksamhet och att försäljningen i Asien nästan har dubblerats jämfört med 2015.

Under 2017 kommer vi fortsätta vidareutveckla våra säljkanaler i Asien och EMEA samt att erbjuda produkter under eget varumärke. Vi kommer att arbeta vidare på att utveckla och bredda vårt produktsortiment. Vi ser fram emot att, genom vår nya sälj- och serviceorganisation, bli en större spelare på den svenska marknaden, där vi framöver förväntar oss en ökad omsättning på 10-15 miljoner SEK per år.


Mikael Högberg
VD, Arcoma AB (publ)

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 08.30This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Arcoma AB via Globenewswire


Arcoma - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -