KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZETADISPLAY AB (PUBL) (Nasdaq OMX)

2017-04-19 16:20
Sverige, 2017-04-19 16:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Aktieägarna i ZetaDisplay AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 maj 2017 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Höjdrodergatan 21 i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 17.30 och avbryts när stämman öppnas. Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 16 maj 2017, dels senast den 16 maj 2017 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress ZetaDisplay AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till zetadisplay@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 16 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. Fullmakt Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 16 maj 2017. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.zetadisplay.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 14. Val av styrelseledamöter Valberedningens förslag till styrelseledamöter: 14.1 Mats Johansson 14.2 Anders Moberg 14.3 Anders Pettersson 14.4 Ingrid Jonasson Blank 14.5 Mats Leander 14.6 Martin Gullberg 15. Val av styrelseordförande 16. Val av revisor 17. Beslut om principer för utseende av valberedning 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 19. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 20. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten 21. Avslutning Beslutsförslag Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas på bolagets stamaktier. Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas på preferensaktier med 9 kronor per aktie fördelat på fyra kvartalsvisa utbetalningstillfällen om vardera två (2) kronor och tjugofem (25) öre. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 15 juni 2017, den 15 september 2017, den 15 december 2017 samt den 15 mars 2018, vilket medför beräknade utbetalningsdagar den 20 juni 2017, den 20 september 2017, den 20 december 2017 respektive den 20 mars 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning blir, om stämman beslutar enligt förslaget, den 13 juni 2017, den 13 september 2017, den 13 december 2017 samt den 13 mars 2018. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17) Valberedningen har bestått av Mikael Hägg på Mats Johanssons mandat, Roger Stjernborg Eriksson på Martin Gullbergs mandat, Stian Andorsen på Magari Venture AS:s (tidigare Pronto Holding AS) mandat samt Anders Pettersson på eget mandat. Därutöver ingår styrelsens ordförande Mats Johansson som sammankallande. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka 40 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen föreslår årsstämman besluta att Eddie Juhlin väljs till stämmoordförande, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter, att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag, att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, att extra styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor vardera till tre styrelseledamöter som, vid sidan om styrelsearbetet, löpande utför arbete åt bolaget, såvitt avser en av dem rörande marknadsföring, såvitt avser en av dem rörande företagsförvärv och såvitt avser en av dem rörande försäljning, att särskilt styrelsearvode inte ska utgå för arbete i något av styrelsen inrättat utskott, att styrelseledamot kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag med F-skattsedel; styrelseledamot som fakturerar styrelsearvode inom ramen för näringsverksamhet har även rätt till ersättning motsvarande de sociala avgifter som annars skulle ha utgått samt mervärdesskatt enligt lag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning, att omval sker av styrelseledamöterna Mats Johansson, Anders Moberg, Anders Pettersson, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander och Martin Gullberg, att Mats Johansson omväljs till styrelseordförande, att Deloitte AB omväljs till revisor i bolaget (Deloitte AB har upplyst att auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget) samt, att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning: Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2017 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2018. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Valberedningen ska inför årsstämman 2018 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18) Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare av följande innehåll. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ledande befattningshavare är för närvarande befattningarna CEO, CFO, Deputy CEO & Area Manager Sweden, Area Manager Finland, Area Manager Denmark, Area Manager Norway, Vice President R&D och Vice President Media. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, pension och övriga förmåner och kan därutöver bestå av rörlig lön. Den fasta lönen ska beakta den enskildes kompetens, prestation, ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Eventuell rörlig ersättning ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp som för en ettårsperiod inte ska överstiga 100 procent av befattningshavarens fasta lön under ett år och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier med syftet att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Fördelningen mellan fast lön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga lönen ska baseras på individuella mål som fastställs av styrelsen såvitt avser VD och av VD såvitt avser övriga ledande befattningshavare. Sådana mål kan exempelvis vara kopplade till resultat, omsättning, kassaflöde och/eller utfallet i det egna ansvarsområdet. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar. Avgångsvederlag för en befattningshavare ska kunna utgå med ett belopp motsvarande högst befattningshavarens fasta lön under 12 månader. Summan av den fasta lönen under uppsägningstid och avgångsvederlag ska inte överstiga ett belopp motsvarande befattningshavarens fasta lön för 18 månader. Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta. Riktlinjerna gäller enligt lag inte för incitamentsprogram som beslutas enligt 16 kap. aktiebolagslagen, till exempel teckningsoptionsprogram. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 19) [Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen ska inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 6 000 000 aktier ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer efter konvertering eller utnyttjande. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 20) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten. Övrig information Beslut enligt punkt 19förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 13 834 582 varav preferensaktier 606 332 och stamaktier 13 228 250. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 13 288 883,2. Bolaget innehar inga egna aktier. Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständiga beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen. Malmö i april 2017 ZetaDisplay AB (publ) Styrelsen Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 19 april 2017 kl 16.20 Om ZetaDisplay ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com Om Digital Signage och multikanalkommunikation ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -