Nordic Asia Investment Group 1987 AB
Nordic Asia avser att notera sina aktier på Nasdaq First North (Cision)

2021-11-15 07:00
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

 Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller “Bolaget”), ett svenskt investmentbolag med fokus på att långsiktigt investera i kinesiska marknadsledande bolag med exponering mot Kinas snabbväxande konsumentmarknad, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering (”Noteringen”) av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I samband med Noteringen avser Bolaget att genomföra en nyemission av B-aktier (”Erbjudandet”), där emissionslikviden avses användas för att öka Bolagets positioner i befintliga portföljbolag och för att investera i nya bolag.

Nordic Asias styrelse och ledning anser att en notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North utgör ett logiskt och viktigt steg i Bolagets framtida utveckling. Noteringen förväntas skapa möjligheter för fortsatt tillväxt, öka Bolagets finansiella flexibilitet och bredda Bolagets ägarbas. Erbjudandet och Noteringen förväntas medföra att kännedom om Bolagets verksamhet ökar med ett stärkt intresse bland investerare och affärspartners. Vidare förväntas Noteringen ge Bolaget tillgång till både de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och Noteringen slutföras under fjärde kvartalet 2021 runt den 16 december.

Yining Wang, VD & Styrelseledamot

”Jag är stolt över att kunna tillkännage vår avsikt att notera Nordic Asia på Nasdaq First North. Vår målsättning är att Nordic Asia ska vara den nordiska investerarens långsiktiga grundpelare för investeringar i den asiatiska och framförallt kinesiska marknaden, där vi vill erbjuda ett enkelt och transparent ägande via ett svenskt investmentbolag. Vi vill ha en nära dialog med våra investerare med löpande uppdateringar där vi delar med oss om marknadsutvecklingen och kring våra portföljbolag.

Vår resa har bara börjat och jag ser fram emot att tillsammans med våra aktieägare investera i och äga framtidens tillväxtbolag i Kinas växande konsumentmarknad”

Michael Thurow, Styrelseordförande

”Nordic Asia är unikt. Sammansättningen av personer i bolaget och nätverket i både Norden och Kina utgör verkligen ett unikt upplägg, där man står nära båda marknaderna. Jag är väldigt imponerad av vad bolaget har åstadkommit på kort tid, vilket är ett resultat av dels det kompetenta teamet, samt marknadens efterfrågan för en sån här typ av produkt.

Jag ser fram emot att vara en del av Nordic Asia och bidra till dess fortsatta framväxt som den nordiska investerarens självklara investeringsval i Kina”

Jonas Olavi, Styrelseledamot

”Som investerare har jag alltid haft ett gott öga och stort intresse för den kinesiska marknaden, vilken har kommit att utgöra en allt större del av världsekonomin. Märkbart är dock att vi behöver mer kunskap och exponering mot denna marknad, och i synnerhet mot den inhemska konsumtionstrenden som kommit att bli Kinas nya tillväxtmotor. I denna marknad har det skapats många spännande bolag med innovativa affärsmodeller och tydliga skalfördelar.

Det ska bli oerhört spännande att få vara med på Nordic Asias resa som ett nytt svenskt investmentbolag. Med tillgång till ett lokalt analysteam i Kina och med möjlighet att investera när bolagen fortfarande befinner sig i en tillväxtfas, har Nordic Asia rätt förutsättningar för att lyckas”

Erbjudandet i korthet

 • Erbjudandet kommer att riktas till allmänheten, institutionella investerare och befintliga aktieägare i Bolaget.
 • Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas offentliggöras av Bolaget i samband med Erbjudandet.
 • Prospektet kommer vid publicering, att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats (www.nordicasiagroup.com).
 • Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade B-aktier i Bolaget.
 • Genom nyemitterade B-aktier förväntas Erbjudandet tillföra Nordic Asia en bruttolikvid om cirka 200 Mkr, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
 • För att täcka en eventuell överteckning i samband med Erbjudandet har bolagets styrelse möjlighet att emittera ytterligare B-aktier motsvarande högst 100 Mkr genom en utökningsoption. Priset för aktier vid nyttjande av utökningsoptionen kommer att vara detsamma som priset i Erbjudandet.
 • Nordic Asia avser att använda nettolikviden för att främst öka Bolagets positioner i befintliga portföljbolag men även för att investera i nya bolag.
 • Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och Noteringen slutföras under fjärde kvartalet 2021 runt den 16 december.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas att offentliggöras av Bolaget i samband med Erbjudandet och då finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.nordicasiagroup.com, Partner Fondkommissions hemsida www.partnerfk.se, Nordnet Bank AB:s hemsida www.nordnet.se och Avanza Bank AB:s hemsida www.avanza.se.

Om Nordic Asia

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag fördelat mellan kärninnehav och tillväxtbolag. Bolaget investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA, och som har ett börsvärde om minst 1 MdUSD.

Bolaget avser via sitt strategiska ägande i underliggande portföljbolag skapa god avkastning till sina aktieägare över tid. ​Bolaget är grundat av andra generationens svensk-kineser med starka anknytningar till både Sverige och Kina. Nordic Asia har tillgång till ett lokalt team i Shanghai med god kunskap kring den lokala marknaden och tillgång till ett brett affärsnätverk som stöttar Bolagets kärnverksamhet.

Investeringsfilosofi & ramverk

Bolagets investeringsfilosofi bygger på långsiktig tillväxtpotential och kan sammanfattas enligt följande ramverk för investeringsbedömningar:

 • Marknadens potential: Analys av respektive branschs underliggande drivkrafter, tillväxtutsikter och konkurrenslandskap. Nordic Asia ser varje innehavsbolag som en del av samhällets ekosystem som löser eller förenklar ett samhällsproblem genom sin produkt, varför stor vikt läggs vid att förstå bolagens marknadspotential.
 • Bolagens potential: Bolagsanalys där Nordic Asia bildar en god förståelse för bolagens marknadspositioneringar genom att utvärdera strategiska konkurrensfördelar i form av bland annat integrerade värdekedjor, användarbaser, varumärken, IP-rättigheter, distributionskanaler m.fl. Detta görs för att förstå bolagens värdeerbjudande till sina kunder i syfte att utvärdera bolagens förmåga att ta marknadsandelar i sina respektive marknader.
 • Finansiell analys, risker och prognoser: Finansiell analys och interna prognoser för innehavsbolagens vinsttillväxt. Risken i en potentiell investering utvärderas och Bolagets antaganden i sina prognoser sätts i relation till den förväntade avkastningen (IRR) under ägarperioden.
 • Långsiktighet & fundament: En investering görs enbart i bolag där Nordic Asia anser att bolagens långsiktiga potential underskattas i marknaden, och att bolagen har goda förutsättningar att skapa långsiktig vinsttillväxt i förhållande till bolagens marknadsvärderingar.

Investeringsrational och styrkor

 • Strategisk och långsiktig investeringsstrategi med fokus på Kinas växande konsumentmarknad.
 • Brist på direkt insyn för nordiska investerare resulterar i en signifikant underallokering till det kinesiska konsumentskiftet, där inhemsk konsumtion förväntas öka kraftigt under de kommande åren.
 • Strategisk portföljsammansättning med ett tjugotal bolag inom växande konsumentdrivna nischmarknader med strukturell tillväxt såsom 5G, handelsplattformar och lokala varumärken.
 • Fokus på ägarledda bolag med stark underliggande fundamental vinsttillväxt under tidig tillväxtfas i skiftet mot en konsumentledd ekonomi.
 • Erbjuder och möjliggör exponering till kinesiska tillväxtbolag i en tillväxtfas som annars är svåra att analysera för en nordisk investerare.
 • Svensk-kinesiska grundare med lokala anknytningar och med tillgång till ett lokalt analytikerteam på plats i Shanghai.
 • Bolagets målsättning är att skapa en årlig avkastning om minst 15 procent per år med en låg korrelation om ca 0,4 - 0,6 beta mot Stockholmsbörsen över tid.                                                 

Rådgivare

Partner Fondkommission är Sole Global Coordinator och Bookrunner och Nordnet Bank AB är Selling Agent i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl AB är legal rådgivare till Bolaget.

Partner Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser och kan nås på telefon: +46 (0) 31 761 22 30 samt e-post: info@partnerfk.se.

För mer information, vänligen kontakta

Yining Wang, VD

Telefon: +46 (0) 76 286 43 46

E-post: yining@nordicasiagroup.com

Henrik Hedencrona, CFO

Telefon: +46 (0) 73 802 56 64

E-post: henrik@nordicasiagroup.com

Thomas Nordén, Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0) 73 992 14 89

E-post: thomas@nordicasiagroup.com
Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Nordic Asia. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Värdepapperen som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans ”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, ett erbjudande eller en överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Innehållet i denna kommunikation har upprättats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i denna kommunikation är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i denna kommunikation, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”tror”, ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”ska”, ”beräknas”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation. 


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -