Det försiktiga fondalternativet

Köptips Placera har ett alternativ för den som vill ta mindre risk i en miljö med negativ ränta, rekordlåg volatiliteten och relativt höga värderingar på börserna.

Efterfrågan på alternativ till obligationsfondernas historiska trygghet ökar. Placeras alternativa strategi kombinerar fyra hedgefonder som till viss del tar ut varandras riktningar, och därmed minskar risken betydligt i portföljen. Tillsammans skapar de möjlighet till positiv avkastning även på en svårnavigerad marknad. Grundtanken beskrivs i krönikan En helig graal.

Jag väljer att byta ut de två så kallade CTA hedgefonderna Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge och RPM Evolving CTA. Dessa två CTA-fonder  arbetar med modellbaserad terminshandel. De handlar på de fyra stora finansmarknaderna: aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaderna. Den här typen av hedgefond har möjlighet till positiv avkastning som över tid är oberoende av hur aktiemarknaden och räntemarknaden utvecklas.

Oftast fungerar modellbaserad terminshandel som bäst när aktiemarknaderna faller kraftigt under en längre period. Historiskt har fonden en avkastning som har mycket låg samvariation med aktie- och obligationsmarknaden. Den har haft en mycket bra riskjusterad avkastning under perioden.

Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge har sedan starten förvaltats framgångsrikt av Informed Portfolio Management (IPM). IPM är specialist på systematiska investeringsprocesser åt större institutioner, men har sagt upp förvaltningen av fonden hos Aktie-ansvar. Vi väljer därför att byta ut fonden då vi vill se vad de nya förvaltarna går för innan vi investerar i fonden.

In kommer en gammal Placerafavorit, SEB Asset Selection Opp C-H SEK. Fonden förvaltas av Hans-Olof Bornemann och SEB:s Global Quant Team.

Hans-Olof Bornemann 

Fonden placerar efter en egenutvecklad modell globalt mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. Innehav valutasäkras, vilket innebär att den svenska kronans utveckling inte bör påverka fondandelsvärdets utveckling.

Vi byter ut RPM Evolving CTA mot RPM Galaxy. RPM Galaxy använder sig av ett mindre antal väl etablerade förvaltare med lång erfarenhet. Alla förvaltare är systematiska och modelldrivna. Syftet med fonden är att erbjuda en investering med mycket god “Crisis Alpha” – det vill säga förmåga att leverera hög avkastning i tider av utdragna börsfall och oro på de finansiella marknaderna.

RPM jobbar som fondens Investment Manager som identifierar och utvärderar förvaltarna kontinuerligt, samt jobbar aktivt med allokeringen mellan de olika förvaltarna och fondens totala risknivå för att uppnå maximal avkastning och diversifiering.

De två sista fonderna är så kallade lång/kort-hedgefonder. Det är fonder som förvaltas genom att kombinera långa innehav (köpta) med att sälja kort (blanka), aktier eller indexterminer. Med att sälja kort/blanka menas att man exempelvis lånar aktier och säljer dem för att senare kunna köpa tillbaka till ett lägre pris och slutligen återlämna de inlånade aktierna.

Förvaltaren jobbar aktivt med marknadsexponeringen, vilket är nettot av långa positioner minus korta positioner. Valet av marknadsexponering varierar, beroende på förvaltarens val av risknivå och marknadsförhållanden.

Norron Select R är främst koncentrerad till aktier i likvida nordiska storbolagsaktier. Förvaltarna jobbar med ett långsiktigt kärninnehav på 5–6 positioner. Utöver dem har de en aktivt handlad del av fonden, en så kallad ”tradingportfölj” på 10–15 positioner med fokus på kortsiktiga felprissättningar.

Fonden förvaltas med en beräknad risk i intervallet 5–15 procent. Den senaste treårsperioden har volatiliteten varit i det lägre intervallet, 7,4 procent, vilket är betydligt lägre än Stockholmsbörsen.

PriorNilsson Idea har en koncentrerad portfölj med få och stora innehav. Målsättningen är att på lång sikt avkasta 10–20 procent årligen. Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden kommer över tiden att variera med den syn förvaltarna har på marknaden.

Vi väljer att investera lika vikt, alltså en fjärdedel i varje fond. I grafen ser vi den alternativa investeringsstrategins historiska utveckling jämfört med Stockholmsbörsen och kategorisnittet för obligationsfonder.

Avkastningen de senaste tolv månaderna har varit jämn- vilket är syftet. Avkastningen har varit mellan 20 till 40 procent av Stockholmsbörsens – till betydligt lägre risk.

De senaste tre månaderna har varit en svag period, avkastningen är på knappt 0,7 procent. Två av fyra hedgefonder har levererat negativ avkastning under perioden.

På ett års sikt har den historiska avkastningen varit 11,5 procent, vilket vi tycker är bra. En hedgefond ska inte gå upp lika mycket som ett aktieindex då man oftast har en lägre exponering och risknivå.

Det är värt att notera obligationsfondernas negativa utveckling de senaste niomånaderna i spåren på stigande marknadsräntor som nu stabiliserat sig.

Placera rekommenderar Norron Select R, PriorNilsson Idea, SEB Asset Selection Opp C-H SEK och RPM Galaxy som alternativstrategi med låg risk och bra riskjusterad avkastning.

Den alternativa fondstrategin kan med fördel användas som en byggsten i en portfölj om syftet är att minska den totala portföljrisken eller ge ett bra skydd i portföljen.

Men det tål att upprepas att den alternativa strategin bygger på att fondernas historiska avkastningsmönster upprepas i framtiden.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Köp 151,76 -
Köp 1 019,03 -
Norron Select R Köp 164,01 -
PriorNilsson Idea Köp 2 407,30 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -