Bolagsvarningar och åtgärder, tisdag

Börs Volvo, ÅF, Svedbergs, Götenehus, Bilia, Peab, Lammhult med fler tvingas till åtgärder. Listan är lång idag.

Svedbergs har fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till den 11 juni. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 24 april.

"Tillsvidare gäller styrelsens tidigare lämnade utdelningsförslag om 1:30 kr per aktie med förändringen att utdelningen endast sker i november 2020", skriver Svedbergs i ett pressmeddelande.

Den senaste tidens utbrott av covid-19 har lett till att det råder ett "ytterst svårbedömt marknadsläge", skriver bolaget.

"För att skapa möjlighet för Svedbergs att utvärdera efterfrågeläget och agera i aktieägarnas intresse kommer Svedbergs styrelse att analysera och bedöma situationen för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019", heter det i pressmeddelandet.

Svedbergs återkommer med kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.

ÅF Pöyry drar i likhet med många andra bolag tillbaka tidigare utdelningsförslag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Konsultfirmans förslag på 5:00 kronor per aktie och motivering till att dra in förslaget är att det råder "ett osäkert och svårbedömt marknadsläge" i spåren av corona-utbrottet.

"Beslutet har tagits som en försiktighetsåtgärd för att säkerställa att bolaget fortsätter vara väl positionerat i framtiden samt har operationell och finansiell styrka när marknadsläget har stabiliserats", skriver bolaget.

ÅF Pöyry meddelar även att bolagets kredit via SEB och Handelsbanken har utökats från 1 miljard till 1,5 miljard kronor. Krediten har även förlängts med tre år.

Lastbilstillverkaren Volvo har pausat verksamhet på de flesta platser och det påverkar koncernens samtliga affärsområden (lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner mm).

Det framgår av en uppdatering som Volvo lagt ut på sin hemsida på tisdagen.

Geografiskt handlar det om verksamheter i Europa, Nord- och Sydamerika samt delar av Asien.

"Det är i dag inte möjligt att bedöma när verksamheterna återgår till det normala", skriver Volvo.

Åtgärderna tas för att hjälpa bolaget förbereda för en period med temporärt läge efterfrågan samt för att skydda anställda, kunder, bolaget och samhället i stort.

Styrelsen i Götenehus Group har beslutat att dra tillbaka det tidigare förslaget till årsstämman om utdelning av 0:15 kronor per aktie.

"Bakgrunden till beslutet är den stora osäkerhet som nu råder till följd av effekterna från smittspridningen av covid-19, det nya coronaviruset", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Soliditeten i koncernen översteg 40 procent vid årsskiftet, verksamheten har hittills under första kvartalet utvecklats stabilt och koncernens likviditet är god, skriver Götenehus.

Om marknadsförutsättningarna och omvärldsförhållandena stabiliseras under året kan styrelsen senare under året komma att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en ny utdelning, heter det.

Bilia har, till följd av spridning av coronaviruset, fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum.

"Fram till tiden för årsstämman kommer Bilias styrelse att analysera och bedöma situationen för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019", heter det i ett pressmeddelande.

Bilia återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Årsstämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020, i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad gäller pandemins effekter på verksamheten uppger Bilia att nio av bolagets totalt 135 anläggningar är stängda enligt myndigheternas beslut. Dessa anläggningar är belägna Västeuropa, och i Belgien och Luxemburg har från denna vecka merparten av Bilias anställda, cirka 300 personer, permitterats från arbetet. I Sverige och Norge är samtliga 95 respektive 27 anläggningar öppna.

"I Sverige är den viktiga Serviceaffären hittills förhållandevis opåverkad. Vi följer utvecklingen noga och förbereder för permitteringar att införas när det behövs", skriver Bilia.

I Norge införs permitteringar av cirka 200 personer under denna vecka med anledning av lägre efterfrågan av Bilias tjänster.

Lammhults Design Group föreslår sänkning av föreslagen utdelning till 1:00 krona från det tidigare kommunicerade 2:75 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utdelningen föreslås utbetalas i två delbetalningar om vardera 0:50 kronor per aktie respektive 0:50 kronor per aktie.

Tagmaster, leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail, lanserar ett besparingsprogram vid sina verksamheter i Sverige, Storbritannien, Frankrike och USA för att parera de utbuds- och efterfrågeförändringar som den globala coronapandemin medför.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Programmet omfattar korttidspermitteringar, korttidsvecka, förändrade inköpsrutiner samt allmänna kostnadsbesparingar.

"Först fick vi problem med att hålla uppe produktionen av sensorer på full fart på grund av bristen på insatsvaror från Kina. De senaste två veckorna har vi även börjat känna av en minskad efterfrågan kopplat till att våra marknader stänger ner. Därför har vi beslutat att genomföra ett antal besparingsåtgärder för att parera denna förändring i såväl Europa som USA", säger Jonas Svensson, vd på Tagmaster.

Korttidspermitteringar har redan påbörjats i Frankrike och Sverige, medan korttidsvecka införs vid verksamheten i USA från och med april. I England följer Tagmaster utvecklingen vad gäller hjälppaket som den brittiska staten presenterar och beräknar att lansera besparingsinitiativ i den engelska verksamheten under nästkommande vecka.

Peab har beslutat att senarelägga extrautdelningen av samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolaget. Styrelsen kommer också att utvärdera förslaget till kontantutdelning i Peab.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Påverkan på Peab har hittills varit begränsad men då läget är osäkert och svårt att överblicka har styrelsen valt att senarelägga processen med att dela ut vårt fastighetsbolag", skriver bolagets vd Jesper Göransson angående beslutet att dra tillbaka förslaget till stämman om en extrautdelning av samtliga aktier i det nybildade fastighetsbolag som innehåller Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter.

Vidare kommer styrelsen att utnyttja tiden fram till dess att kallelse till årsstämma publiceras till att följa utvecklingen och "överväga om föreslagen ordinarie utdelning kan kvarstå eller behöver förändras". Föreslagen ordinarie utdelningen är 4:20 kronor.

Kylkoncernen Beijer Ref föreslår att utdelningen för 2019 sänks till 1:75 kronor från tidigare förslag om 3:50 kronor per aktie. Detta som en konsekvens av osäkerheten från covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Samtidigt bibehålls ambitionen om en total utdelning om 3:50 kronor under 2020, skriver bolaget.

"Styrelsen har som ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om en extra utdelning, om marknaden stabiliserats och normaliserats", skriver bolaget.

Kontraktstillverkaren Hanzas styrelse drar tillbaka tidigare förslag om en utdelning på 0:25 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet tas mot bakgrund av "den allmänna osäkerheten" som råder samt för att bibehålla en god finansiell ställning.

VBG anpassar sin verksamhet till rådande marknadssituation och inför korttidspermittering för delar av personalen globalt från och med 1 april. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan utbrottet kommer få för VBG Group. Kontinuerliga riskbedömningar görs på daglig basis och beslut om nödvändiga åtgärder vidtas löpande för att säkra vår affär", skriver bolaget.

Sonetel, listat på First North, har beslutat att genomföra en rad åtgärder med målsättningen att säkerställa positivt kassaflöde. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kostnaden för Sonetels indiska dotterbolag, där huvuddelen av bolagets personal jobbar, ska minskas med cirka 37 procent. Detta ska ske genom minskning av personalstyrkan samt minskning av löner med 20 procent.

Samtidigt tar Sonetels vd en lönesänkning med 40 procent. Lönerna ska återgå till normal nivå i februari 2021 om ekonomin så tillåter, skriver bolaget.

Sammantaget med effektiviseringar av marknadsföring samt kostnadsneddragningar genomförda tidigare under året, innebär det här sammanlagt cirka 0,8 miljoner kronor i minskade kostnader per månad jämfört med snittet under perioden okt-dec 2019, enligt Sonetel.

Bolaget uppger vidare att en rad långivare, inklusive Nordea och Almi, därtill har gett bolaget anstånd med amorteringar vilket ytterligare stärker likviditeten.

Styrelsen i Venue Retail Group har informerats om att det finns en finansiering som innebär att bolaget inte längre är på obestånd.

"Företrädare för bolagets styrelse har därför begärt att tingsrätten avvaktar med ansökan om att besluta om att sätta Bolaget i konkurs. Ytterligare information kommer att publiceras så snart som möjligt", heter det i ett pressmeddelande.

IT-tjänsteföretaget HIQ har beslutat att dra tillbaka sitt tidigare kommunicerade förslag till årsstämman 2020 om en split och inlösen på 3:40 krona per aktie (utdelning till aktieägarna, reds anm).

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Med anledning av det globala utbrottet av covid-19 prioriterar styrelsen att bolagets starka finansiella ställning upprätthålls - samt att skapa handlingsfrihet i det förändrade marknadsläget", skriver HIQ i ett pressmeddelande.

Tingsvalvet Fastighets styrelse beslutade på måndagen att ändra sitt tidigare förslag till utdelning inför årsstämman 2020, från 7:50 kronor per aktie till 4:00 kronor per aktie, för verksamhetsåret 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Bolagets finansiella ställning och verksamhet är enligt styrelsens bedömning fortsatt stabil men givet den osäkerhet som råder på grund av det globala utbrottet av det nya coronaviruset bedömer styrelsen att det i nuläget är svårt att förutse och överblicka varaktigheten eller omfattningen av coronavirusets inverkan på bolaget", heter det.

Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 1 krona per aktie betalas.

H&D Wireless, som levererar tjänster och teknik inom IoT, vidtar åtgärder för att ta sig igenom den kris som coronavirusspridningen gett upphov till.

"Den senaste veckan har flera av våra kunder tvingats stänga sina fabriker och skicka hem sina anställda genom permitteringar. Se pressmeddelanden från bland annat AB Volvo, Volvo Cars och Scania. Det här slår väldigt hårt även på vår verksamhet då vi inte kommer in på anläggningarna för att installera och leverera våra system Geps och Casat samt slutföra större affärer", skriver H&D Wireless.

Bolaget korttidspermitterar samtliga anställda som är knutna till koncernens driftställen i Kista och Vara. Detta uppskattas ge cirka 2,1 miljoner kronor i besparing per kvartal.

Vidare så kommer bolaget att utnyttja möjligheten till anstånd av kommande skatteinbetalningar i 12 månader vilket uppskattas förbättra den kortsiktiga likviditeten med cirka 3 miljoner kronor. Bolaget kommer även nyttja möjligheten att få återbetalning av den skatt som redan betalats under januari till mars, vilken uppskattas till cirka 5 miljoner kronor samt få uppskov för betalning av denna i tolv månader.

Lundin Petroleums styrelse justerar sitt utdelningsförslag till 1:00 dollar per aktie, från tidigare förslag 1:80 dollar per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

I ett öppet vd-brev skriver Alex Shneiter att bolaget står fortsatt väl rustat emot låga oljepriser.

"För att uppnå neutralt fritt kassaflöde, före återbetalning av lån och utdelningar för de kommande sju åren, uppgår det genomsnittliga break-even priset på olja till cirka 17 dollar per fat oljeekvivalenter (boe). Detta är möjligt tack vare våra producerande fält i världsklass och branschledande låga verksamhetskostnader (långsiktig prognos om mellan 3,2 och 4,2 USD per boe). De återstående investeringar som behövs för att kunna producera alla våra resterande bevisade och sannolika reserver uppgår till mindre än 3 dollar per fat", skriver han.

Åtgärder som vidtagits i produktionsverksamheten för att mildra eventuella effekter av covid-19-pandemin inkluderar minskad bemanning offshore och den lägsta aktivitetsnivå som krävs för att kunna fortsätta producera och utföra underhåll.

Det kompletterande borrprogrammet på Edvard Grieg kommer att fortsätta men bemanningen kommer att hållas till lägsta nödvändiga nivå, skriver Alex Schneiter. Installationen av undervattensutrustningen på Solveig/Rolvsnes har påbörjats och förväntad produktionsstart under 2021 kvarstår.

"Om en förskjutning av projekten inom Edvard Griegområdet skulle bli aktuell, kommer det inte att påverka vår produktionsprognos för 2021 då vi har överskott i produktionskapaciteten på Edvard Griegfältet. På Alvheim och Johan Sverdrup införs liknande åtgärder för att upprätthålla centrala aktiviteter och omorganisera schemaläggningen av aktiviteter", heter det.

Lundin Petroleum har också identifierat möjligheter för att stödja kassaflöde och likviditetsposition på kort sikt. Bland annat genomförs kostnadsbesparingar om cirka 170 miljoner dollar redan under 2020.

"Arbete med att identifiera andra åtgärder för att ytterligare stärka vår likviditetsposition pågår, såsom att skjuta upp projekt som vi ännu inte har åtagit oss att genomföra", skriver vd.

Vidare uppger han att låga verksamhetskostnader samt bolagets nuvarande reservbaserade kreditfacilitet om 5,0 miljarder dollar, ger Lundin Petroleum en god likviditet för att kunna finansiera de projekt bolaget åtagit sig att genomföra. Den reservbaserade kreditfaciliteten utnyttjas i dag till cirka 3,8 miljar2der dollar.

"Även om vi förblir vaksamma och förbereder för många olika eventualiteter, är vår strategi i stort sett oförändrad och vi står fast vid vår avsikt att leverera 2020-års arbetsprogram som presenterades vid vår kapitalmarknadsdag i januari 2020, men skjuter upp de projekt vi ännu inte åtagit oss att genomföra, skriver Alex Schneiter.

Danska försäkringsbolaget Topdanmark drar in sin prognos och reviderar förslaget om utdelning, mot bakgrund av coronapandemin. Det framgår av ett pressmeddelande på måndagskvällen.

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 8:50 danska kronor per aktie. När situationen återgår till det normala kan styrelsen komma att dela ut återstående 8:50 danska kronor (av de totalt 17 danska kronor som ursprungligen var förslaget) som en extrautdelning.

Från i måndagskväll:

(Förtydligar)

Styrelsen i Ratos sänker sitt utdelningsförslag för 2019 till 0:30 kronor per aktie från tidigare förslag om 0:65 kronor, till följd av situationen med sjukdomen covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsens ambition är dock att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare under året för att besluta om ytterligare utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt har stabiliserats.

För helåret 2018 var Ratos utdelning 0:50 kronor per aktie.

Styrelsen i SKF har beslutat att sänka utdelningen i tidigare förslag från 6:25 kronor till 3:00 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Anledningen är en försiktighetsåtgärd i denna osäkra ekonomiska miljö, heter det.

SKF överväger att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret för att överväga och besluta om den återstående utdelningen.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -