Bolagsvarningar och åtgärder, onsdag

Börs SKF korttidspermitterar, Beijer Electronics skippar utdelningen, Pricer delar upp utdelningen, CTT Systems slopar prognos och extrautdelning, SSAB halverar utdelningen. Volvo och Resurs skjuter på bolagsstämmmorna. Och mycket annat.

Formpipes styrelse kommer genom att senarelägga årsstämman ges möjlighet till en löpande analys och bedömning av situationen, och utifrån detta utvärdera förslaget till utdelning för 2019.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande med anledning av osäkerheten som uppstått på grund av spridning av coronaviruset covid-19.

Årsstämman skjuts upp till tisdagen den 30 juni 2020 klockan 10.00, uppger bolaget.

Som en konsekvens av att senarelägga årsstämman kommer Formpipe även att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för januari-juni till onsdagen den 19 augusti 2020.

"Formpipe har en affärsmodell med stor andel repetitiva intäkter och starkt kassaflöde, vilket ligger till grund för styrelsens förslag till utdelning för 2019. På grund av omvärldsutvecklingen är det i dagsläget svårt att bedöma vilka de ekonomiska konsekvenserna blir", skriver bolaget.

MTG:s styrelse kommer att föreslå till årsstämman att godkänna ett återköpsmandat på upp till 10 procent av emitterat aktiekapital, som kan användas fram till och med årsstämman 2021. Samtidigt flaggar bolaget för att det inte kommer att inledas just nu.

"Styrelsen har med det sagt ingen intention att påbörja ett sådant återköp före dess att den pågående pandemin har kommit under kontroll", skriver emellertid MTG.

Bolaget uppger i sammanhanget att nettokassan uppgick till 1,8 miljarder kronor vid utgången av 2019.

I nuläget kommer inte MTG att lämna någon prognos för helåret 2020, heter det vidare.

Bolagets kapitalmarknadsdag flyttas också till den 9 oktober 2020 på grund av coronaviruspandemin. Tidigare var kapitalmarknadsdagen planerad till den 28 april.

TG:s försäljningen i det första kvartalet väntas minska med cirka 25 procent jämfört med samma period 2019.

E-sportvertikalen försäljning väntas minska med mellan 35 och 45 procent under det första halvåret, främst som ett resultat av att evenemang på grund av coronaviruset antingen blivit inställda, flyttade till att ske endast online eller uppskjutna till det andra halvåret 2020 samt det första halvåret 2021.

"Eftersom e-sport är en i grunden digital produkt har MTG med sina portföljbolag möjligheten att kompensera för en negativ påverkan på live-evenemangen: tävlingar och turneringar övergår nu från att vara liveproduktioner med publik till att helt genomföras digitalt och online vilket innebär både att underhållningen även fortsatt kan göras tillgänglig för publiken men också att nya affärsmöjligheter uppstår", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Att behöva genomföra utlovade evenemang utan möjlighet till publik alternativt att behöva ställa in evenemang med kort varsel, innebär dock att möjligheterna till kostnadsbesparingar är begränsade under det första kvartalet.

I det första kvartalet fortsatte MTG:s gamingvertikal att utvecklats väl med stabil tillväxt av dagliga aktiva användare och stark utveckling för genomsnittlig försäljning per dagliga aktiva användare.

"Denna motståndskraft tyder på att Innogames och Kongregate är mindre exponerade mot konsekvenserna från den pågående pandemin", skriver MTG

Från och med det andra kvartalet kommer MTG:s portföljbolag ESL och Dreamhack vidta åtgärder för att sänka både rörliga och fasta kostnader. Besparingarna bedöms uppgå till minst 150 miljoner kronor det första halvåret 2020.

Baserat på antagandet att live-evenemang kommer att tillåtas med start i det tredje kvartalet 2020, förväntar sig MTG ett förbättrat resultat för verksamheten under det andra halvåret. En bidragande orsak är att tidigare uppskjutna evenemang förväntas genomföras för såväl ESL som Dreamhack.

 

SKF korttidspermitterar cirka 1.500 tjänstemän i Göteborg efter ett avtal med facken. Det rapporterar nyhetsbyrån TT.

Den 19 mars meddelade bolaget att det skulle vidta omfattande åtgärder för att minska påverkan av coronasituationen, inklusive stängning av fabriker personalneddragningar.

Troax tidigare kommunicerade utdelningsförslag om 0:19 euro per aktie ligger tills vidare fast.

"Styrelsen utvärderar dock utvecklingen av situationen löpande och utifrån läget vid tidpunkten för stämman kan förslaget komma att ändras", skriver bolaget och meddelar att årsstämman skjuts upp till den 25 juni.

Troax har vidtagit åtgärder för att säkerställa de anställdas hälsa och säkerhet, och spridningen av coronaviruset har ännu inte orsakat några större störningar av verksamheten. I enlighet med myndighetsbeslut kommer fabrikerna i England och USA att hållas stängda under ett par veckors tid.

"Situationen utvecklas dock snabbt och bedömningen görs att det finns en risk att utbrottet av coronaviruset kan komma att ha en negativ finansiell påverkan under 2020", skriver Troax.

Veteranpoolens styrelse har, till följd av spridning av coronaviruset, fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till ett senare datum.

"Fram till tiden för årsstämman kommer Veteranpoolens styrelse att analysera och bedöma situationen för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019", skriver bolaget.

Styrelsens utdelningsförslag ligger på 1:50 kronor per aktie, enligt bokslutskommunikén som släpptes i slutet av februari. Veteranpoolen återkommer med ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Årsstämman kommer att hållas senast den 30 juni 2020, i enlighet med gällande lagstiftning.

Beijer Electronics drar in förslaget om utdelning, tar bort tidigare prognos, skjuter på årsstämman samt vidtar åtgärder, mot bakgrund av coronapandemin. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Det ska betonas att koncernen hittills under året inte noterat någon väsentlig nedgång i efterfrågan. De störningar i leveranskedjor som inträffade i samband med Kinas åtgärder mot Coronaspridningen under årets inledande månader har successivt förbättrats", skriver bolaget.

Åtgärdsprogrammet innebär en neddragning av antalet anställda med cirka 40 medarbetare inom affärsenheterna Korenix och Beijer Electronics. Merparten av friställningarna sker i Taiwan och till viss del i Sverige. Kostnaderna för programmet uppgår till 15 miljoner kronor som kommer att belasta resultatet för det första kvartalet 2020. Besparingarna bedöms uppgå till 25-30 miljoner kronor under 2020 och därefter till 40-45 miljoner kronor på årsbasis.

Beijer Electronics kommer även att genomföra ett antal åtgärder som möjliggörs av olika myndigheters åtgärdspaket för näringslivet i en rad länder.

Vad gäller utdelning och stämman har styrelsen beslutat att föreslå att ingen utdelning ges för verksamhetsåret 2019. Tidigare förslag var 0:50 kronor per aktie.

"Styrelsens nya förslag är en försiktighetsåtgärd med syfte att slå vakt om koncernens finansiella stabilitet både på kort och lång sikt", heter det.

Det reviderade utdelningsförslaget bidrar till att förbättra kassaflödet under det första halvåret 2020.

Beijer avstår även från prognos för 2020. Tidigare bedömning som kommunicerades i bokslutskommunikén för 2019 var att koncernen bedömdes kunna öka såväl omsättning som resultat för helåret 2020.

Styrelsen har också beslutat att årsstämman flyttas från den 7 maj 2020 till den 26 juni 2020.

Pricer står fast vid tidigare förslag om en utdelning på 0:80 kronor per aktie men delat upp den i två omgångar.

"Mot bakgrund av den rådande makroekonomiska osäkerheten anser styrelsen, av försiktighetsskäl, att det är motiverat att i detta läge dela upp utbetalningen på två tillfällen om 0:40 kronor per tillfälle", skriver bolaget.

MQ: Coronapandemin "kan komma att ha en väsentligt negativ finansiell påverkan på MQs verksamhet" men omfattningen är i nuläget inte möjligt att uppskatta. Det framgår av ett pressmeddelande från klädmodebolaget.

"Fortfarande är påverkan från covid-19 på marknaden något vi ännu inte kan överblicka men vidtagna åtgärder för att minska smittspridningen i kombination med en osäker makroekonomi och fallande börser världen över har minskat antalet besökare och därmed försäljningen i våra fysiska butiker betydligt", skriver MQ

MQ har initierat åtgärder för att minimera den negativa ekonomiska effekten och möta den lägre efterfrågan i fysisk handel.

"Inom e-handeln ser vi istället en tydlig tillväxt och har infört fri frakt och retur för våra konsumenter med anledning av den uppkomna situationen. MQ kommer att agera och hantera kostnadsstrukturen på flera områden och omprioritera och skjuta upp kostnader såväl som investeringar i de icke kritiska delarna av verksamheten", skriver bolaget.

MQ anpassar även personalresurserna till den försvagade efterfrågan och inleder förhandlingar gällande kortfristiga permitteringar av personal utifrån den nuvarande situationen. Som ett led i detta vidtar bolaget flertalet åtgärder med till exempel reducerade öppettider och bemanning i butikerna, ökad allokering av varuförsörjning till e-handeln och reducering av samtliga kostnader och investeringar under denna period.

"Vi har dessutom en dialog med samtliga fastighetsägare gällande hyresnivåerna under denna utmanande period och verkar tillsammans med Svensk Handel för att driva på ytterligare stödåtgärder för vår bransch", heter det.

CTT Systems, leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, meddelar att man som följd av osäkra marknadsutsikter i spåren av coronapandemin drar tillbaka prognosen för helåret 2020 och att styrelsen inte kommer föreslå den kommunicerade extrautdelningen till aktieägarna om 2:70 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Nuvarande stilleståndsituation hos flygbolag kommer att leda till negativ finansiell påverkan på CTT från andra kvartalet. En utdragen kris i flygbranschen får signifikant påverkan på bolagets verksamhet och finansiella ställning", skriver bolaget.

Kvartalsprognosen för det första kvartalet 2020 ligger fast. Det vill säga bolaget räknar fortfarande med en nettoomsättning på 72-77 miljoner kronor under första kvartalet.

Bolagets guidning för helåret 2020, som nu dras tillbaka, var att omsättningen 2020 skulle vara i nivå 2019). CTT kommer inte att ge någon ny helårsprognos förrän det råder mer normala verksamhetsförutsättningar.

"Styrelsen behåller förslaget till ordinarie utdelning om 5:40 kronor per aktie, men styrelsen kommer göra en extra prövning av dess försvarbarhet innan årsstämman, i samband med kvartalsrapporten den 30 april", skriver bolaget.

Nischbanken Resurs skjuter upp sin årsstämma med anledning av beskeden från Finansinspektionen på tisdagen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Resurs styrelse har tidigare föreslagit en utdelning om 2:10 kronor per aktie.

"…styrelsens inställning är att Resurskoncernens starka kapitalposition och solida finansiella ställning alltjämt tillåter en sådan utdelning. Styrelsen avser dock att nu analysera och överväga situationen ytterligare, inklusive Finansinspektionens tillkännagivande rörande bankernas vinstutdelningar", skriver Resurs på onsdagen.

Det nya datumet för årsstämman kommer att tillkännages så snart som möjligt. Årsstämman kommer att äga rum senast den 30 juni 2020.

"Ett eventuellt beslut om att ändra det tidigare förslaget om vinstutdelning kommer att offentliggöras så snart det kan ske", skriver bolaget.

Resurs konstaterar samtidigt att vissa av koncernens kunder inom detaljhandeln påverkas negativt av coronautbrottet, och att detta i viss utsträckning kommer att påverka affärsområdet Retail Finance.

"Resurs ser även en viss minskad efterfrågan inom affärsområdet Consumer Loans, men fortsatt stabila flöden i bankens inlåningsverksamhet", heter det vidare.

Bolaget vidtar åtgärder för att begränsa de negativa effekterna, enligt pressmeddelandet.

SSABs styrelse ändrar sitt utdelningsförslag från 1:50 kronor per aktie till 0:75 kronor per aktie, med anledning av rådande osäkerhet på grund av covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Affärsläget har under årets första tre månader i stort motsvarat förväntningarna. Utsikterna är dock osäkra på grund av spridningen av Covid-19 och dess påverkan på industriproduktionen och den ekonomiska utvecklingen", skriver SSAB.

Byggbolaget Serneke och Oaktree Captial överenskommelse om försäljning av 80-procent av Karlatornet i Göteborg har inte kunnat slutföras som planerats. Oaktree vill skjuta på affären.

"Genomförandet av försäljningen av Karlatornet, som skulle ha skett i dagarna, skjuts på framtiden. Anledningen är det osäkra läget på den globala finansmarknaden orsakat av coronapandemin. Som en konsekvens minimerar Serneke aktiviteten i bygget av Nordens högsta hus", skriver bolaget i ett pressmeddelande på onsdagen.

Serneke offentliggjorde överenskommelsen med Oaktree den 16 januari. Oaktree och Serneke skulle enligt överenskommelsen tillsammans äga och utveckla Karlatornet. Det totala projektvärdet uppskattades då överstiga 6 miljarder kronor och Serneke fick som en del av affären ett totalentreprenadsavtal med ett ordervärde på drygt 3 miljarder. Aktien Serneke steg med 16 procent den 16 januari och ytterligare nästan 3 procent följande dag.

Serneke ska nu som en konsekvens av det "uppskjutna genomförandet av transaktionen" vidta åtgärder för att minimera aktiviteten i projektet.

"Vi är tvungna att ta ansvar för hela bolaget i den här situationen och tills vi har analyserat konsekvenserna av detta och hur utvecklingen framåt kommer att se ut måste vi vidta kraftfulla åtgärder. Det får konsekvenser direkt för de resurser som är knutna till projektet. En analys av dessa konsekvenser liksom av tidplanen återkommer vi med snarast möjligt", säger bolagets vd Ola Serneke i pressmeddelandet.

Volvos styrelse har beslutat att skjuta upp årsstämman givet de osäkra och accelererande konsekvenserna av coronaviruset covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Flertalet av koncernens tillverkningsenheter är för tillfället stängda och medarbetare i flera länder är permitterade. Den senaste tidens utveckling får en direkt effekt på ekonomier viktiga för Volvokoncernen och bedömningen är att det rådande läget kommer att leda till en svagare efterfrågan på koncernens produkter och tjänster. Som tidigare indikerats kommer detta få en väsentligt negativ påverkan på koncernens finansiella utveckling", skriver Volvo.

I skenet av ovan har Volvos styrelse beslutat att skjuta på årsstämman för att ge bolaget och styrelsen bättre möjlighet att utvärdera situationen.

Årsstämma för 2020 kommer att hållas senast den 30 juni i enlighet med gällande lagstiftning.

Byggbolaget Skanskas styrelse har beslutat att återkalla förslaget om utdelning på 6:25 kronor per aktie, med anledning av den rådande osäkerheten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Trots beslutet menar bolaget att man har en stark balansräkning med god likviditet och outnyttjade kreditlöften.

Om förutsättningarna tillåter kommer bolaget att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

Volatis styrelse föreslår att ingen utdelning ska lämnas till stamaktieägarna. Bolaget bedömer samtidigt att viruset haft en begränsad effekt på resultat och kassaflöde per måndagen den 23 mars. Det framgår av ett pressmeddelande.

Volati väljer att ta beslutet för att risken för negativa effekter ökat givet omvärldsutvecklingen, och att det i nuvarande situation inte är möjligt att förutse den potentiella påverkan på bolaget.

Bulten, som tillverkar fästelement för fordonsindustrin, drar tillbaka förslaget om utdelning på 4 kronor per aktie, samt vidtar åtgärder för att dämpa covid-19 påverkan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget menar att covid-19 haft en kraftig påverkan på leveranserna, vilket kommer ge en negativ påverkan på resultatet i det första kvartalet. Därför har bolaget tagit beslutet om att genomföra korttidspermitteringar i Europa.

Bulten kan givet den osäkra situationen i nuläget inte uppskatta påverkan på bolaget i de kommande kvartalen, men meddelar att det finns en betydande risk för negativ finansiell påverkan på koncernen.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -