Bli din egen aktieanalytiker – del 1

Aktier Fundamental och teknisk analys, nyckeltal och kanske en smula magkänsla. Vilket som är det bästa sättet att hitta de mest intressanta aktierna är förstås olika, men det skadar inte att kunna grunderna.

Att själv bilda sig en uppfattning om ett bolag är nästan alltid det bästa sättet att äga en aktie. Inte för att du nödvändigtvis är smartare än någon annan – men det skapar kontinuitet och trygghet och ger ett visst skydd mot flockbeteenden som vi så ofta ser på börsen. Dessutom kan du inte skylla – eller hylla – någon annan än dig själv beroende på utfallet.

I den här artikelserien om hur du kan lära dig att göra din egen aktieanalys tar vi upp grunderna för att du ska kunna ta egna, förhoppningsvis välgrundade, investeringsbeslut.

Först ut är ”sifferdelen” av den fundamentala analysen.

Fundamental analys

På lång sikt är en akties värde alltid förväntningen av bolagets framtida vinster. Därför är de faktorer som har påverkan på just vinsterna såklart det som har störst påverkan på värdet av en aktie, det vill säga intäkter och kostnader.

För att kunna göra en rimlig uppskattning av ett bolags framtida värde måste man alltså analysera just dessa. Det kallas för fundamental analys och den primära källan till informationen är företagets årsredovisning eller senaste kvartalsrapport.

Tänk på att den fundamentala analysen framför allt lämpar sig på lite längre sikt, medan teknisk analys kan användas även med en kortare placeringshorisont. Ibland avviker den fundamentala analysen kraftigt från aktiekursen, eftersom den påverkas av så mycket av det som händer på finansmarknaderna i övrigt.

Saker som har stor påverkan på en akties pris är till exempel det allmänna risksentimentet, alltså hur mycket risk investerarna är beredda att ta, eller om det sker en sektorrotation, något vi sett nyligen där investerarna föredragit värdeaktier framför tillväxtaktier.

Dessa rörelser är dock övergående – eftersom det – ursäkta upprepningen – är ett bolags diskonterade framtida vinster som bestämmer nuvärdet på en aktie. Ju längre tidshorisont, desto mer stämmer detta. Som långsiktig investerare som använder sig av fundamental analys är dessa avvikelser köp- eller säljtillfällen.

Läs årsredovisningen

På företagets hemsida hittar du den senaste årsredovisningen. Ha alltid i bakhuvudet att det ligger i bolagets intresse att framställa sig i god dager. Årsredovisningen börjar ofta med några stolpar med det som bolaget ansågs viktigast under året.

Analysera omsättningen

Börja med att analysera bolagets framtida omsättning. Här har du stor nytta av att läsa företagets egna prognoser, eller snarare mål, och inte minst hur de har lyckats att nå omsättningsmålen tidigare år. Du kan också fundera på bolagets förutsättningar för att nå dessa mål.

De finansiella målen kan du hitta om du läser investerarinformationen på bolagets hemsida om den inte finns med i årsredovisningen.

Exempel: fundamental analys av Dometic

Låt oss ta ett färskt exempel med Dometic, som tillverkar tillbehör till husbilar och fritidsbåtar.

Den organiska tillväxten i Dometic för 2021 var 23 procent, -3 procent utgjordes av valutaeffekter och 13 procent från förvärv (total nettoomsättningstillväxt blev alltså 33 procent). Det är en bra en bra bit över målet på 10 procent.

Frågor man kan fråga sig när man analyserar omsättningen kan vara om företaget konjunkturen på sin sida och hur ser förutsättningarna ut framåt? Eller var det i själva verket så att bolaget hade otur i form av avbrott i produktionen och är dessa problem av återkommande natur eller just otur?

De finansiella målen kan du hitta på bolagets hemsida.

För att skaffa dig en uppfattning om året är det bra att läsa vd-ordet. Det är inte sällan en floskeltät historia, men kan ändå ge nyttig information om såväl året som gått som framtiden. Det gäller också att fundera på om det finns något som bolaget väljer att inte lyfta fram.

Fler förvärv är att vänta enligt vd-ordet och orderläget ser ljust ut. I just exemplet med Dometic skulle man kunna fundera på om trenden att semestra ute och lägga mer tid på sin fritid är fortsatt stark eller om du tror att det kommer att vända och att ett eventuellt slut på pandemin gör att folk kommer att sälja sina båtar och husbilar för att åka på charter i stället?

Som investerare kanske det är mest intressant att läsa Dometics vd Juan Vargues kommentarer om leverantörsproblem, höga råvarupriser och omställningen till att bli ett starkt konsumentvarumärke inom friluftsliv från att ha varit en underleverantör till husbilsbranschen.

Kanske tycker du att det är positivt att Juan Vargues väljer att framhäva att de har en positiv syn på efterfrågan och orderingången, men blir lite fundersam över att han inte nämner något slut på problemen med leveranser och stigande varukostnader.

Dometic håller på att ställa om till att bli ett konsumentföretag med starka varumärken inom outdoor, tidigare var man snarare en underleverantör till husbils- och fritidsbåtstillverkarna.

Det är viktigt att se till de olika delarna av omsättningen. Det kan exempelvis vara att ta reda på vilka som är bolagets viktigaste marknader och produkter och hur förutsättningarna ser ut för omsättningstillväxt där. Bolaget kanske starkt framhäver sin framfart med en viss produkt eller geografisk marknad, men att det i själva verket är något annat som är själva kassakon – och kommer så vara de närmaste åren.

I själva bolagspresentationen hittar du information om själva verksamheten. Vad bolaget säljer och till vem, var och hur. Du får reda på vilka som är leverantörer och hur konkurrensen ser ut.

Vinsten

När det gäller att analysera vinsten står rörelsemarginalen i fokus, den som brukar förkortas EBIT (Earnings Before Interest and Tax). Det är även vanligt att exkludera av- och nedskrivningar från rörelsevinsten för att få en bild som bättre speglar hur bolagets kassaflöde ser ut eller för att justera för avskrivningar kopplade till företagsförvärv. Då brukar man prata om EBITDA eller EBITA. 

Dometic har ett mål om ett rörelseresultat (EBITA) om 18-19 procent. Detta lyckades man inte nå upp till eftersom man hade en rörelsemarginal på 15,6 procent.

Din bästa gissning kommer förmodligen återigen vara en kombination av företagets egna mål och din analys av ifall de kommer att nå upp till detta, precis som i fallet med omsättningen. Tänk på att det inte bara handlar om det kommande året, utan den genomsnittliga rörelsemarginalen på sikt.

I Dometics rapport kan vi läsa om förvärven som skett under året, där ett särskilt är av stor vikt på grund av dess storlek. Förvärvet innebär att Dometics rörelsemarginal pressas. Dock inte så mycket som man hade kunnat tro när man ser till det köpta bolagets marginaler, vilket du antagligen tolkar som positivt.

Genom att multiplicera omsättningen med rörelsemarginalen får du ett rörelseresultat som du sedan drar av räntekostnader och skatt från. Såväl räntekostnad som hur mycket skatt bolaget betalar står i årsredovisningen.

Denna summa delar du sedan med antalet aktier i bolaget. Här får du fram vinst per aktie och du kan nu räkna ut aktiens P/E-tal, alltså hur dyr eller billig en aktie är i förhållande till dess vinst.

Dometic handlas idag till ett P/E-värde om 14, vilket får anses vara en ganska blygsam värdering i en bransch med stark tillväxt.

När är en aktie köpvärd egentligen?

Förutom vissa antaganden och gissningar om bolagets framtida intäkter och kostnader som i sin tur påverkas av ett otal mer eller mindre kända faktorer, är det som vi gått igenom ovan egentligen den lätta delen av en analys. För hur ska man veta vilket P/E-tal som gör en aktie köpvärd?

Svaret är förstås att det beror på. Det finns egenskaper och faktorer som kan motivera ett högre P/E-tal.

- Små bolag med relativt hög risk i form av exempelvis oprövad affärsmodell, svag historik eller hög politisk risk – lägre P/E

- Bolag som växer snabbt och dessutom har stark historik – högre P/E

- Aktien har historiskt handlats till ett högt P/E – högre P/E

- Kvalitet i form av att man exempelvis är marknadsledande, lätt kan höja priserna, det är svårt för konkurrenter att komma in på marknaden, starkt varumärke, stor kassa med mera – högre P/E

Balansräkningen ger en bild av företagets ekonomiska situation den sista dagen i räkenskapsåret. Det mest intressanta här är att se hur stor del av företagets verksamhet som finansieras med lån. Låg eller ingen nettobelåning minskar den finansiella risken i bolaget och kan betinga en högre värdering.


Skilj på bolaget och aktien

Tänk på att ett bra bolag som släpper en bra rapport inte nödvändigtvis behöver vara ett bra aktieköp. Givetvis beror detta på att köparna på aktiemarknaden kan ha övertolkat nyheter och allmänt har en övertro på bolaget.

Såklart gäller även det motsatta. Ett bolag kan komma med en dålig rapport, men om investerarkollektivet förväntade sig en än sämre, då kan aktien ändå vara köpvärd.

Det är här värderingen kommer in – och kom ihåg ju mer tålamod du har desto större chans att du får rätt. För den sakens skull kan det ske saker som får din analys att falla på ända och bli helt missvisande – det kan till exempel vara politiska risker och teknisk utveckling. En sådan sak som en förändring i räntan kan få hela beräkningen att bli tokig.

Den här typen av riskbedömning är svår, men ska såklart bakas in i priset på aktien. Inte minst är det viktigt att du är snabbfotad och kan ändra uppfattning, vilket ofta är svårare än man tror. Vi vill gärna ta till oss information som stämmer med vår egen uppfattning, men att göra precis tvärtom kommer förmodligen resultera i bättre aktieaffärer.

Att göra en känslighetsanalys – eller åtminstone beräkningar som inte bygger på ett enbart optimistiskt scenario är ett sätt att se hur köpvärd aktien är. Kanske kommer du fram till att det är ett bra köp även i ett ganska negativt marknadsklimat.

Andra faktorer som kan vara bra att ha koll på

Är bolaget ägarlett och hur ser insiderköpen och -försäljningarna ut på sistone? Många gillar grundarledda bolag, eller åtminstone om det finns en stark och långsiktig ägare av ”kött och blod” som det brukar heta. Många och stora insiderköp ska tas med en nypa salt men är förstås positivt – och vice versa.

Vilka är ägarna? I lite mindre bolag kan det vara ett plus att se välskötta fonder och stora pensionsbolag i ägarlistan.

Vilka leder bolaget och hur har de lyckats? Vd:ns historik i andra bolag kan också vara intressant. Hur har personen lyckats hittills?

Finns det några potentiella händelser som kan vara till stor fördel för bolaget och som kan höja kursen? Dessa kallas ofta för triggers och kan till exempel vara en avknoppning, ett vd-byte eller ett uppköp.

Likviditeten – är bolaget litet och/eller har en liten free float, det vill säga har en liten andel aktier som handlas på marknaden, kan det vara svårt att sälja aktierna.

Läs vidare…

Den här artikeln tar bara upp de absoluta grunderna i fundamental analys. Det finns massor av nyckeltal och ytterligare analyser av såväl bolagets lönsamhet, finansiella ställning och kassaflöde man kan göra. Utbudet av böcker i ämnet är minst sagt stort.

Det finns undantag

Den här artikeln har tagit upp de vanligaste och mest användbara nyckeltalen och siffrorna när man gör en fundamental analys. Men dessa passar inte alla typer av bolag – tvärtom är det en ganska stor andel av våra svenska börsbolag där man med fördel använder andra sorters värderingsmått.

Det gäller främst fastighetsbolag, banker och investmentbolag. Nedan hittar du länkar till artiklar om vad som är viktigt att tänka på när du investerar i just dessa tre branscher.

Så väljer du rätt bland fastighetsaktierna

Aktiespararens guide till investmentbolag

Tipsen när du ska investera i bankaktier

 

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -