Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Securitas, Lammhults, Paradox, Inwido, Knowit, Resurs, Cellavision, Tobii och IPC finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Säkerhetsföretaget Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 2.491 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 2.445 miljoner kronor, enligt en Infronts sammanställning av elva estimat.

Ebita-marginalen blev 6,5 procent, mot väntade 6,5 procent.

Försäljningen uppgick till 38.091 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 37.791 miljoner kronor. Den organiska tillväxten blev 9 procent, mot väntade 6,2 procent.

Utdelningen föreslås bli 3:45 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 3:69 kronor.

Lammhults Design Group redovisar ett rörelseresultat på 15,4 miljoner kronor (19,9) för det fjärde kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen var 5,6 procent (7,9). Nettoomsättning uppgick till 273 miljoner kronor (253).

Orderingången för kvartalet landade samtidigt på 311 miljoner kronor (285).

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (2:00).

Devport, ett konsultbolag inriktat främst mot fordonsindustrin, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 16,1 miljoner kronor (9,5).

Nettoomsättningen steg med 19 procent till 148 miljoner kronor (124). Rörelsemarginalen förbättrades till 10,7 procent (7,6).

Nettovinsten ökade till 12,3 miljoner kronor (6,4) och resultatet per aktie steg till 1:22 kronor (0:64).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:00 kronor per aktie ((0,75) samt därutöver en extra utdelning om 0:25 kronor per aktie (0:00), alltså en total utdelning om 1:25 kronor per aktie för helåret 2022 (0,75).

Twiik, som utvecklar digitala lösningar för tränare och gym, hade en omsättningsökning på 60 procent under fjärde kvartalet 2022 och resultatet förbättrades.

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 3,2 miljoner kronor (2,0) och rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-3,5).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,3 miljoner kronor (-1,7) och likvida medel vid periodens utgång var 0,7 miljoner kronor (3,9).

Respiratorius redovisar ett resultat efter finansiella poster på -1,8 miljoner kronor (-2,7) för det tredje kvartalet, oktober-december, i det förkortade räkenskapsåret maj-december 2022.

Resultat per aktie uppgick till -0:01 kronor (-0:01).

Periodens kassaflöde var -4,5 miljoner kronor och kassan vid årets utgång uppgick till 7,6 miljoner kronor.

Annexin Pharmaceutical redovisar ett resultat på -10,1 miljoner kronor (-15,9) för det fjärde kvartalet 2022.

Eget kapital per aktie uppgick till 0:20 kronor (0:44).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,7 miljoner kronor (-10,1).

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -3,1 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-4,0). Resultatet per aktie uppgick till -0:03 kronor (-0:09).

Nettoomsättningen saknade för perioden i linje med motsvarande kvartal för ett år sedan. Ebitda-resultatet låg på -3,9 miljoner kronor (-4,2) Samtliga resultat avser för kvarvarande verksamheter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,3 miljoner kronor (-0,4) med likvida medel om 126 miljoner kronor (103) vid rapportperiodens utgång.

Taktätningsbolaget Nordic Waterproofing redovisar ett ebitda-resultat på 114 miljoner kronor (97) för det fjärde kvartalet 2022.

Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1.045 miljoner kronor (890). Den organiska tillväxten uppgick till 6 procent. Resultatet efter skatt blev 47,1 miljoner kronor (43,6). Resultatet per aktie landade på 1:96 kronor (1:81).

En utdelning om 7:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (6:00).

Nanosatellitbolaget Gomspace redovisar ett rörelseresultat på -80,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (4,0).

Nettoomsättningen blev 50,7 miljoner kronor (81,1). Orderingången minskade med 90 procent och uppgick till 27,9 miljoner kronor (287). Resultatet efter skatt var -80,5 miljoner kronor (3,7).

Båttillverkaren Nimbus redovisar ett ebita-resultat på 10,3 miljoner kronor (5,6) och ett rörelseresultat på 10,2 miljoner kronor (5,5) för fjärde kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 338 miljoner kronor (271). Försäljningstillväxten var 25 procent och organiska tillväxten uppgick till 21,5 procent.

En utdelning om 1:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022.

CTT Systems, som levererar fuktkontrollsystem, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 20,8 miljoner kronor (8,0). Rörelsemarginalen blev 31 procent (19).

Nettoomsättningen ökade med 61 procent till 67,8 miljoner kronor (42,1). I jämförbara valutor ökade omsättningen 33 procent.

Nettoresultatet blev 17,8 miljoner kronor (4,3). Resultatet per aktie uppgick till 1:42 kronor (0:34).

Styrelsen föreslår en utdelning för 2022 om 4:05 kronor per aktie (0:79).

Spelutvecklaren Paradox redovisar ett rörelseresultat på 245 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 213 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 580 miljoner kronor, mot väntade 561 miljoner kronor. En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (1:00). Väntat var en utdelning om 1:04 kronor.

Fönstertillverkaren Inwido redovisar ett ebita-resultat på 319 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (262), motsvarande en marginal om 12,2 procent (12,1).

Nettoomsättningen uppgick till 2.613 miljoner kronor (2.175). Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent. Ebit-resultatet blev 313 miljoner kronor (257).

En utdelning på 6:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022, mot 6:15 kronor föregående år.

Inwido går in i 2023 med en orderstock som är tillbaka på en mer normal nivå efter pandemins effekter samtidigt som orderingången är stabil totalt sett. Fönstertillverkaren ser dock en tydligt svagare efterfrågan från industrisegmentet. Det skriver vd Henrik Hjalmarsson i rapporten.

Under det fjärde kvartalet ökade Inwidos orderingång med 2 procent.

"Men nu syns en förändring i marknaden. Inom konsument-segmentet, där vårt fokus ligger, är efterfrågan stabil medan industrins köpbehov mattas av. 2022 blev ett tufft år för e-Commerce men nu ser vi tecken på att utvecklingen vänt och vinsten för fjärde kvartalet blev bättre än ifjol samtidigt som orderingången ökar", skriver Henrik Hjalmarsson.

It-konsulten Knowit redovisar ett ebita-resultat på 178 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (132).

Justerat för engångsposter uppgick ebita-resultatet till 179 miljoner kronor (181) och den justerade ebita-marginalen var 9,1 procent (11,5).

Nettoomsättningen uppgick till 1.973 miljoner kronor (1.576) miljoner kronor. Rörelseresultatet (ebit) uppgick till 132 miljoner kronor (132). Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 16 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 92,5 miljoner kronor och en omsättning på 1.733 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 119 miljoner kronor (126).

Solid Försäkring redovisar en premieinkomst, brutto, på 286 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022, jämfört med 281 miljoner kronor motsvarande period året innan.

Premieintäkter för egen räkning ökade med 7 procent till 277 miljoner kronor.

Tekniskt resultat uppgick till 44,9 miljoner kronor (27,7). Exkluderat engångskostnader om 8,5 miljoner kronor relaterade till särnoteringsprocessen 2021 ökade tekniskt resultat med 24 procent.

Totalkostnadsprocenten uppgick till 86,1 procent (91,0; exklusive engångskostnader 87,7).

Resultat efter skatt blev 49,5 miljoner kronor (25,3) och per aktie blev resultatet 2:49 kronor (1:27).

Styrelsen i Solid Försäkring föreslår en utdelning om 2:85 kronor per aktie, vilket är i linje med bolagets utdelningsmål som kommunicerades i samband med särnoteringen.

Nischbanken Resurs redovisar ett rörelseresultat om 260 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 283 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers prognoser inför rapporten. De totala intäkterna uppgick till 851 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 838 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten växte 12 procent jämfört med ett år tidigare. Vid utgången av det fjärde kvartalet uppgick låneboken till 37,2 miljarder kronor (36,4).

Kärnprimärkapitalrelationen var 14,9 procent vid utgången av kvartalet, mot analytikersnitt på 15,3.

Kreditförlusterna uppgick till 236 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 214 miljoner kronor.

Utdelningen för 2022 föreslås sammantaget bli 1:99 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 2:17 kronor. Året före var utdelningen 4:31 kronor per aktie.

"Styrelsen avser att föreslå att årsstämman 2023 beslutar om en vinstutdelning om 1:07 kronor per aktie. Totalt innebär det att Resurs Holding per 2022 delat ut 1:99 kronor per aktie vilket motsvarar 50 procent av koncernens rapporterade nettoresultat 2022", skriver bolaget.

Cellavision, som är verksamt inom system för automatisk bildanalys av blod och andra kroppsvätskor, redovisar ett ebitda-resultat på 48 miljoner kronor (60) för det fjärde kvartalet 2022.

Ebitda-marginalen blev 32 procent (37). Resultatet efter skatt uppgick till 32,3 miljoner kronor (39,8) och resultatet per aktie var 1:35 kronor (1:67).

Nettoomsättningen uppgick till 152 miljoner kronor (164).

En utdelning om 2:25 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (2:00).

Oljebolaget IPC redovisar ett ebitda-resultat om 126 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2022 (110). Resultatet efter skatt kom in på 61,2 miljoner dollar (66,9). Nettoomsättningen uppgick till 256 miljoner dollar (215).

Oljeproduktionen uppgick till 49.200 fat oljeekvivalenter per dag under kvartalet, vilket var över den övre delen av intervallet för bolagets helårsguidning.

Ögonsensorföretaget Tobii redovisar ett rörelseresultat på 9 miljoner kronor (-31) för det fjärde kvartalet 2022. Nettoomsättningen ökade 34 procent till 262 miljoner kronor (196) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 19 procent. Tobii uppgav i januari att det förväntade sig ett rörelseresultat fjärde kvartalet på 5-10 miljoner kronor och intäkter på 250-265 miljoner kronor, med en organisk tillväxt över 15 procent.

Clas Ohlsons totala försäljning steg med 5 procent under januari. Analytikerna hade i snitt väntat sig en ökning med 3,5 procent, enligt Infronts sammanställning av fem estimat.

Den organiska försäljningen steg med 3 procent. Här låg konsensus på +2,3 procent.

Clas Ohlsons onlineförsäljning ökade med 2 procent under månaden, mot väntade +6,2 procent.

Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 224 (229).

I Sverige var försäljningen 7 procent upp. Organiskt sjönk försäljningen i Norge med 1 procent och i Finland var den upp 9 procent.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -