Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Troax, Millicom, Latour, Balder, NP3, Thule, Saab, New Wave, Afry och Lyko finns bland bolagen som rapporterat sina kvartalssiffror.

Investmentbolaget Traction redovisar ett resultat efter skatt på 216 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (486). Resultatet per aktie uppgick till 14:58 kronor (32:85).

Substansvärdet per aktie ökade med 6 procent (13) och per den 31 december 2022 uppgick det till 256 kronor.

Substansvärdeökningen förklaras av de aktiva noterade innehavet som bidrog med 82 miljoner kronor (+6 procent) men framför allt av god utveckling för Tractions finansiella placeringar som bidrog med 143 miljoner kronor, varav noterade aktier 121 miljoner kronor (17 procent).

En utdelning om 8:80 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (4:85).

Troax, som säljer områdesskydd för inomhusanvändning, redovisar ett rörelseresultat på 10,5 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2022 (11,3).

Rörelsemarginalen var 16,1 procent (17,5).

Resultat efter skatt låg på 7,1 miljoner euro (8,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:12 euro (0:14).

Nettoomsättningen uppgick till 65,3 miljoner euro (64,6). Den organiska tillväxten uppgick till -2 procent.

Orderingången var 63,6 miljoner euro (73,5).

En utdelning på 0:32 euro per aktie föreslås för helåret 2022 (0:30).

Teleoperatören Millicom redovisar ett rörelseresultat på 238 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2022.

Genomsnittet av fyra analytikers prognoser, som Infront har sammanställt inför rapporten, låg på ett rörelseresultat på 232 miljoner dollar.

Intäkterna uppgick till 1.381 miljoner dollar under kvartalet. Här låg förväntningarna på 1.399 miljoner dollar, enligt Infront.

Nettoresultatet blev 57 miljoner dollar, mot väntade 31,2 miljoner dollar.

Studsvik, som är leverantör till kärnkraftsindustrin, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 33,5 miljoner kronor (38,5).

Nettoomsättningen sjönk till 229 miljoner kronor (253). Rörelsemarginalen minskade till 14,7 procent (15,2).

Resultatet före skatt var 26,5 miljoner kronor (34,3).

Nettoresultatet blev 21,9 miljoner kronor (33,0). Resultatet per aktie uppgick till 2:67 kronor (4:01).

En utdelning på 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Även året innan var utdelningen 2:00 kronor per aktie.

Investmentbolaget Latour redovisar ett substansvärde per aktie på 176 kronor per den 9 februari. Vid utgången av det fjärde kvartalet 2022 hade substansvärdet per aktie minskat med 25,0 procent justerat för utdelning att jmföra med SIXRX som minskade med 22,8 procent.

Nettoomsättningen inom industriföretagen uppgick till 6.402 miljoner kronor (5.252) medan orderingången var 5.730 miljoner kronor (5.348). I jämförbara enheter sjönk orderingången med 4 procent justerat för valutaeffekter. Motsvarande siffra för nettoomsättningen låg på en nedgång om 8 procent.

Rörelseresultatet inom industriföretagen blev 929 miljoner kronor (723) och rörelsemarginalen var 14,5 procent (13,8).

En utdelning om 3:70 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (3:30).

Pricer, som utvecklar prisinformationssystem, redovisar ett rörelseresultat på 27,9 miljoner kronor (17,2) för det fjärde kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen var 4,0 procent (3,5). Nettoomsättningen uppgick till 696 miljoner kronor (488), motsvarande en tillväxt med 42,7 procent.

Orderingången ökade med 43,0 procent till 648 miljoner kronor (453).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 16 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 13,3 miljoner kronor och en omsättning på 594 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt uppgick till 13,3 miljoner kronor (14,2) och resultatet per aktie blev till 0:12 kronor (0:13).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022.

Sleep Cycle, som erbjuder en app för sömnanalys, redovisar ett rörelseresultat på 5,0 miljoner kronor (8,0) för det fjärde kvartalet 2022. Rörelsemarginalen var 9,0 procent (16,7).

Resultatet efter skatt blev 4,1 miljoner kronor (6,4). Nettoomsättningen uppgick till 55,7 miljoner kronor (48,0). Försäljningstillväxten var 16 procent (15).

En utdelning om 7:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022.

Netjobs Groups nettoomsättning uppgick till 6,7 miljoner kronor (5,4) under fjärde kvartalet. Organisk tillväxt var 24 procent.

Ebitda-resultatet uppgick till -0,9 miljoner kronor (-0,1), motsvarande en ebitda-marginal om -12,8 procent (-1,7).

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-0,4).

Upplevelsebolaget Moment Group redovisar ett rörelseresultat om 80 miljoner kronor (36) och rörelsemarginalen var 20 procent (14).

Nettoomsättningen uppgick till 393 miljoner kronor (259). Ingen utdelning föreslås för helåret 2022.

TBD30 redovisar en nettoomsättning på 205 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (426). Det justerade ebitda-resultatet blev 39,2 miljoner kronor (65,8) medan rörelseresultatet, ebit, kom in på 21,7 miljoner kronor (4,2).

Siffrorna avser det helägda dotterbolaget Spolargruppen.

För 2023 förväntas dotterbolaget Spolargruppen uppvisa en organisk tillväxt i linje med dess finansiella mål och en förbättrad lönsamhet jämfört med 2022, framgår av bokslutsrapporten.

Omsorgsbolaget Attendo redovisar ett ebita-resultat på 131 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022.

Analytikerna hade i genomsnitt prognostiserat 131 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Rörelseresultatet, ebit, blev 117 miljoner kronor, jämfört med ett analytikersnitt på 117 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.789 miljoner kronor, jämfört med väntade 3.692 miljoner kronor.

En utdelning om 0:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022, jämfört med analytikernas genomsnittliga förväntan om 0:02 kronor.

Forskningsbolaget Ascelia Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -53,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-35,1). Resultatet per aktie minskade till -1:53 kronor (-1:01).

Rörelseresultatet sjönk till -52,2 miljoner kronor (-39,2).

Nettoomsättningen var fortsatt noll. Bolaget förväntar sig inte att redovisa några intäkter förrän produkterna har lanserats på marknaden.

JLT redovisar en nettoomsättning på 41,1 miljoner kronor (37,2) för det fjärde kvartalet 2022. Ebitda-resultatet blev 1,9 miljoner kronor (1,8) och ebitda-marginalen uppgick till 4,5 procent (4,8).

Bruttomarginalen var 43,8 procent (40,8) och påverkades positivt av valutaeffekter och produktmix.

Orderingången i kvartalet var 53,2 miljoner kronor (55,6).

Styrelsen föreslår en utdelning på 0:20 kronor per aktie för 2022 (0:27).

Spotlightlistade Polymer Factory hade en försäljning på 1,1 miljoner kronor (0,8) under det fjärde kvartalet 2022. Resultatet blev -0,7 miljoner kronor (-0,8).

Bambuser, som säljer lösningar för så kallad live video-shopping, redovisar omsättningen 66 miljoner kronor (73) i det fjärde kvartalet 2022. Rörelseresultatet kom in på -34 miljoner kronor (-73) och justerat ebitda på -27 miljoner kronor (-25). Det rena ebitda-resultatet var på -17 miljoner kronor (-56).

De årligen återkommande intäkterna (ARR) växte till 149 miljoner kronor (89), en valutajusterad ökning med 57 procent, efter att de amerikanska marknaderna varit särskilt starka.

Forskningsbolaget Alligator Bioscience redovisar ett resultat efter skatt på -53,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-36,8). Resultatet per aktie uppgick till -0:24 kronor (-0:41). Rörelseresultatet blev -52,6 miljoner kronor (-36,9).

Nettoomsättningen uppgick till 20,1 miljoner kronor (5,2). Kvartalets omsättning avser intäkter relaterat till forskningsamarbete och licensavtalet med finländska Orion.

Kassaflödet från den löpande verksamheten -47,0 miljoner kronor (-33,5) med likvida medel om 97,3 miljoner kronor (278) vid rapportperiodens utgång.

Nanoteknikbolaget Nanologica redovisar ett rörelseresultat på -13,3 miljoner kronor (-14,1) för det fjärde kvartalet 2022. Nettoomsättningen uppgick till 0,7 miljoner kronor (0,7).

Resultatet efter skatt låg på -14,9 miljoner kronor (-15,2). Resultatet per aktie uppgick till -0:42 kronor (-0:54).

Qleanairs orderingång uppgick till 109 miljoner kronor (72,9) under det fjärde kvartalet 2022. Qleanair vinstvarnade i slutet av januari och gav preliminära siffror för det fjärde kvartalet då bolaget ansåg att resultatet väsentligt avvek från kommunikationen som gavs i samband med rapporten för det tredje kvartalet.

Forskningsbolaget Infant Bacterial Therapeutics, IBT, redovisar ett rörelseresultat på -40,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-16,1).

I rörelseresultatet ingår valutakurseffekter på valutaplaceringar som avser att säkra framtida betalningar, skriver bolaget i rapporten. Under det fjärde kvartalet uppgick de till -10,5 miljoner kronor (5,3).

Resultatet efter skatt låg på -40,1 miljoner kronor (-16,2). IBT hade ingen nettoomsättning under perioden (0). Kassaflödet var -22,0 miljoner kronor (-8,9) med likvida medel om 336 miljoner kronor (387) vid utgången av rapportperioden.

Nettoomsättningen uppgick till 120 miljoner kronor (118) och rörelseresultatet blev -17,7 miljoner kronor, vilket är i linje med de preliminära siffrorna.

Fastighetsbolaget NP3 redovisar intäkter på 408 miljoner kronor (343) för det fjärde kvartalet 2022.

Driftsöverskottet uppgick till 306 miljoner kronor (252). Förvaltningsresultatet blev 184 miljoner kronor (182).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -84 miljoner kronor i kvartalet (910).

En utdelning om 5:00 kronor per stamaktie föreslås för helåret 2022 (4:30).

Teknikkoncernen Sdiptech, med fokus på infrastruktur, redovisar ett rörelseresultat på 171 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (82,7).

Nettoomsättningen uppgick till 1.018 miljoner kronor (749). Den organiska försäljningstillväxten var 2,1 procent. Exklusive koncernens enhet för elbilsladdare så var dock den organiska tillväxten 9,6 procent, exklusive valutaeffekter, framgår av rapporten.

Resultat efter skatt blev 107 miljoner kronor (47,0).

Teknikföretaget Mycronic redovisar ett rörelseresultat på 262 miljoner kronor (204) för det fjärde kvartalet 2022. Rörelsemarginalen var 18 procent (16).

Nettoomsättningen uppgick till 1.497 miljoner kronor (1.295), motsvarande en ökning på 16 procent. Baserat på oförändrade valutakurser ökade omsättningen med 6 procent.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 12 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 250 miljoner kronor och en omsättning på 1.446 miljoner kronor.

Orderingången blev 2.529 miljoner kronor (1.234), motsvarande en tillväxt på 105 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3:50 kronor per aktie (3:00) för helåret 2022.

E-handelsbolaget Boozt redovisar ett justerat rörelseresultat på 170 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. I januari uppgav bolaget att det justerade rörelseresultatet preliminärt väntades bli cirka 170 miljoner kronor.

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 2.438 miljoner kronor, motsvararande en tillväxt på 23,9 procent. Den preliminära omsättningstillväxten Boozt hade rapporterat var en ökning på cirka 24 procent.

Bruttomarginal uppgick till 38,3 procent, jämfört med 41,0 procent motsvarande kvartal året innan.

För helåret 2023 spår Boozt en nettoomsättningstillväxt på 5-15 procent och ett justerat rörelseresultat på 275-375 miljoner kronor. Inför rapporten hade analytikerna enligt Infront väntat sig ett justerat rörelseresultat 2023 på 338 miljoner kronor.

Tradedoubler, som är verksamt inom prestationsbaserad digital marknadsföring, redovisar ett bruttoresultat på 102 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (8,8).

Bruttomarginalen uppgick till 22 procent (18,1).  Ebitda-resultatet blev 26 miljoner kronor (18) och ebitda-marginalen 5,6 procent (4,4).

Resultatet efter skatt låg på 9,9 miljoner kronor (8,8). Resultatet per aktie var 0:22 kronor (0:19).

Nettoomsättningen summerades till 464 miljoner kronor (414). Försäljningstillväxten var 12 procent.

Image Systems, som utvecklar mjukvara och system inom beröringsfri mätteknik, redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, ebitda, på 9,3 miljoner kronor (7,5) för det fjärde kvartalet 2022.

Resultatet efter skatt var 4,5 miljoner kronor (2,6) och resultatet per aktie uppgick till 0:05 kronor (0:03). Nettoomsättningen var 55,9 miljoner kronor (44,2).

Orderingången uppgick till 41,8 miljoner (51,7).

Fastighetsbolaget Balders hyresintäkter uppgick till 2.805 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Analytikerna i Infronts sammanställning av åtta analytikers estimat var 2.669 miljoner kronor.

Driftöverskottet blev 2.065 miljoner kronor mot väntade 1.954 miljoner kronor, medan förvaltningsresultatet uppgick till 1.537 miljoner mot förhandstipset på 1.479 miljoner kronor.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerades till –795 miljoner kronor (5.555).

Efter skatt blev resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 846 miljoner kronor (7.388), vilket motsvarade 0:76 kronor per stamaktie (6:60).

Det långsiktiga substansvärdet uppgick till 92:10 kronor per aktie (83:96).

Någon utdelning föreslås inte av styrelsen.

Industrigruppen Volati redovisar ett ebita-resultat på 179 miljoner kronor (159) för det fjärde kvartalet 2022 och en ebita-marginal på 9 procent (9).

Rörelseresultatet blev 155 miljoner kronor (143) och resultatet efter skatt blev 105 miljoner kronor (104). Nettoomsättningen uppgick till 1.930 miljoner kronor (1.722). Försäljningstillväxten var 12 procent (35).

Volatis styrelse föreslår en utdelning på 1:80 kronor per ordinarie aktie (1:70) samt en utdelning på 40 kronor per preferensaktie, utbetalad i kvartalsvis i fyra installationer.

Andreas Stenbäck talar i sitt vd-ord om ett bra 2022, där den goda tillväxten främst tillskrivs affärsområden Ettiketto Group och Industri, som fortsatt att utvecklas starkt.

Friluftsbolaget Thule redovisar ett rörelseresultat på 4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i snitt räknat med 13,3 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av sju analytikers estimat.

Rörelsemarginalen blev 0,2 procent, jämfört med förväntade 0,9 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 1.651 miljoner kronor, jämfört med analytikernas förhandstips på 1.512 miljoner kronor. Den organiska tillväxten blev -21 procent.

En utdelning om 9:20 kronor per aktie föreslås för helåret 2022, att jämföra med förväntade 10:16 kronor.

Thule kommer i början av 2023 möta starka jämförelsesiffror, men även en utmanande marknad med osäkerhet i både konsumenternas efterfrågan såväl som återförsäljarnas tro på kommande säsong. Det skriver bolagets avgående vd Magnus Welander i bokslutet.

"Eftersom våra lagernivåer inför årets säsong är högre än tidigare år kommer vi att öka tillverkningstakten senare än normalt. Detta är positivt ur ett kassaflödesperspektiv", tillägger han.

Krigsmaterieltillverkaren Saabs rörelseresultat blev 1.314 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 1.272 miljoner kronor, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Försäljningen uppgick till 13.866 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 13.365 miljoner kronor.

Orderingången blev 29.866 miljoner kronor. Motsvarande kvartal året innan var orderingången 12.218 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 1.349 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 1.197 miljoner kronor.

Nettoresultatet landade på 1.115 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 935 miljoner kronor.

Utdelningen för helåret 2022 föreslås bli 5:30 kronor per aktie, att jämföra med analytikersnittet på 5:20 kronor. Året innan var utdelningen 4:90 kronor per aktie.

Teknikkonsulten Projektengagemang redovisar ett rörelseresultat på 14,4 miljoner kronor (7,3) för det fjärde kvartalet 2022. Rörelsemarginalen var 5,7 procent (2,8).

Ebita-resultatet uppgick till 16,4 miljoner kronor (14,2) med en ebita-marginal på 6,5 procent (5,5).

Periodens resultat blev 9,4 miljoner kronor (3,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:39 kronor (0:13).

Nettoomsättningen uppgick till 252 miljoner kronor (260). Avvecklad verksamhet påverkade kvartalet med 9,2 miljoner kronor.

En utdelning om 0:40 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (0:40).

Fastighetsbolaget Emilshus redovisar hyresintäkter på 132 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (81,8).

Driftsöverskottet låg på 103 miljoner kronor (63,6) och förvaltningsresultat på 44,4 miljoner kronor (35,4).

Resultat efter skatt blev -42,5 miljoner kronor (160).

Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med -86,4 miljoner kronor (+160).

Styrelsen föreslår ingen utdelningen för stamaktierna. Däremot föreslås en utdelning om 2:00 kronor per preferensaktie.

Detaljhandelsbolaget New Wave redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 547 miljoner kronor (403).

Rörelsemarginalen uppgick till 19,4 procent (17,5) och bruttomarginalen i kvartalet blev 49,7 procent (47,8).

Nettoomsättningen uppgick till 2.815 miljoner kronor (2.307).

Resultatet efter skatt blev 446 miljoner kronor (309) och resultatet per aktie 6:73 kronor (4:61).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 78 bidragsgivare, låg på ett resultat per aktie på 5:54 kronor och en omsättning på 2.768 miljoner kronor.

En utdelning på 6:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (4:25).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en split 2:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i två aktier.

Hårvårds- och skönhetsbolaget Lyko redovisar ett rörelseresultat på 29,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (12,4). Rörelsemarginalen uppgick till 3,8 procent (1,8).

Nettoomsättningen blev 764 miljoner kronor (692). Försäljningstillväxten var 10,5 procent (28,8).

Omsättningen inom Online ökade med 9,6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Retail visar en ökning jämfört med motsvarande kvartal föregående år på 16,1 procent. Jämförbara butiker ökade med 9,1 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 10 bidragsgivare, låg på ett ebit-resultat på 31,3 miljoner kronor och en omsättning på 768 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 17,2 miljoner kronor (3,3) och resultatet per aktie uppgick till 1:13 kronor (0:22).

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

Teknikkonsulten Afry redovisar ett justerat ebita-resultat på 578 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 8,8 procent.

Enligt Infronts sammanställning av sex analytikers estimat var ett justerat ebita-resultat på 567 miljoner kronor och en justerad ebita-marginal på 8,8 procent väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 6.609 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 6.458 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 398 jämfört med väntade 370 miljoner kronor.

Debiteringsgraden uppgick till 74,4 procent, att jämföra med 74,9 procent motsvarande period året före.

En utdelning om 5:50 kronor per aktie föreslås (5:50). Här hade analytikerna väntat sig 5:92 kronor per aktie.

Fastighetsinvesteringsbolaget Catella totala intäkter för det 4 kvartalet 2022 uppgick till 658 miljoner kronor (633).

Rörelseresultat landade på 138 miljoner kronor mot föregående års 141 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:20 kronor per aktie för helåret (1:00).

Medcap, som är ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik, redovisar ett resultat efter skatt på 40,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (40,8). Resultatet per aktie uppgick till 2:70 kronor (2:70).

Koncernens ebitda uppgick till 73,3 miljoner kronor (66,5), en ökning med 10 procent. Ökningen var 16 procent justerat för jämförelsestörande poster som avser engångsintäkter fjärde kvartalet 2021 på 3,3 miljoner kronor.

Ebitda-marginalen uppgick till 23 procent (26) justerat för jämförelsestörande poster.

Nettoomsättningen uppgick till 323 miljoner kronor (258). Omsättningstillväxten var 25 procent.

 

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -