Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Norva 24, FM Mattsson, Raysearch, Björn Borg, Cavotec, Lundin Gold och Stendörren finns bolag bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Bemanningsföretaget Ogunsen, som tidigare hette SJR, redovisar ett rörelseresultat på 12,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (18,6), vilket innebar en rörelsemarginal på 9,6 procent (13,3).

Nettoresultatet blev 9,9 miljoner kronor (14,4). Nettoomsättningen uppgick till 130 miljoner kronor (117), motsvarande en minskning med 7,4 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3:40 kronor per aktie för 2023 (4:50).

Investeringsbolaget Byggmästare Anders J Ahlströms justerade substansvärde uppgick vid utgången av det fjärde kvartalet till 278 kronor per aktie, en minskning från 330 kronor per 31 december 2022.

Innehavet i Volta Trucks har skrivits ned till noll kronor, skriver bolaget i rapporten. Resultatet före skatt blev -412 miljoner kronor (317) och resultatet per aktie uppgick till -57:86 kronor (44:84). Nettoomsättningen landade på 986 miljoner kronor (1.013).

Styrelsen föreslår årsstämman 2024 att besluta om ordinarie utdelning till aktieägarna om 1:30 kronor (1:10) per stamaktie av serie A och serie B.

CLS, som utvecklar laserbaserade behandlingssystem, redovisar ett rörelseresultat på -20,4 miljoner kronor (-18,2) för det fjärde kvartalet 2023. Nettoomsättningen uppgick till 4,5 miljoner kronor (4,3).

Norva 24, som gör underhåll av vatten- och avloppssystem, redovisar ett rörelseresultat på 60,0 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet 2023 (35,3).

Perioden har belastats med jämförelsestörande poster uppgående till 7,2 miljoner norska kronor (25,8). Det justerade ebita-resultatet blev 81,6 miljoner kronor (71,0).

Rörelseintäkterna uppgick till 856 miljoner kronor (720), motsvarande en ökning med 18,9 procent. Valutajusterad organisk tillväxt uppgick till 5,2 procent.

Periodens resultat låg på 66,9 miljoner norska kronor (13,3).

Kryptomäklaren Safello redovisar ett rörelseresultat på 2,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (-3,0).

Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 171 miljoner kronor (145). Ebitda-resultatet uppgick till 0,1 miljoner kronor (-2,0) och nettoresultatet landade på 2,3 miljoner kronor (-2,9).

Forskningsbolaget Abliva redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på -26,1 miljoner kronor (-17,6). Nettoomsättningen blev 0,1 miljoner kronor (0).

Refine Group, tidigare Spherio, hade en nettoomsättning som uppgick till 82,0 miljoner kronor (50,8) i det fjärde kvartalet.

Rörelseresultat före finansiella poster och efter goodwillavskrivningar (ebit) uppgick till -260 miljoner kronor (-6,8). Resultatet är dock negativt påverkat av icke kassaflödespåverkande engångsnedskrivningar av goodwill om 239 miljoner kronor, poängterar Refine.

Skalpkylningsbolaget Paxman redovisar ett ebitda-resultat på 9,5 miljoner kronor (12,8) för det fjärde kvartalet 2023.

Omsättningen steg till 55,6 miljoner kronor (40,7). Nettoresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-9,8).

Maven Wireless, som erbjuder lösningar för trådlös inomhustäckning, ökade sin nettoomsättning med 91 procent till 77,8 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2023 (40,7).

Ebitda-resultatet förbättrades till 16,2 miljoner kronor (2,1) och rörelseresultatet steg till 13,8 miljoner kronor (0,6). Orderingången uppgick till 30,6 miljoner kronor (121).

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:10 kronor per aktie.

FM Mattsson, tillverkare av sanitetsarmaturer som vattenkranar och termostatblandare, redovisar ett ebita för det fjärde kvartalet 2023 på 23,1 miljoner kronor (46,6).

Nettoomsättningen uppgick till 450 miljoner kronor (460). Den organiska försäljningstillväxten uppgick till -4,4 procent.

Ebita-marginalen sjönk till 5,1 procent (10,1). Rörelseresultatet sjönk till 16,6 miljoner kronor (40,4).

Den föreslagna utdelningen per aktie för räkenskapsåret 2023 är 2:50 kronor (2:50).

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ett rörelseresultat på 44,4 miljoner kronor (20,7) för det fjärde kvartalet 2023.

Resultatet efter skatt blev 31,5 miljoner kronor (14,1) och resultatet per aktie uppgick till 0:92 kronor (0:41).

Nettoomsättningen var 300 miljoner kronor (264). Orderingången minskade till 318 miljoner kronor (514).

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0:70 kronor per aktie (0) för 2023. Därtill finns ett förslag om en extrautdelning om 1:30 kronor per aktie (0). Total utdelning för det gångna året summerar därmed till 2 kronor per aktie.

Investmentbolaget Seafire, med verksamhet inom industri samt handel & tjänster, redovisar en nettoomsättning om 227 miljoner kronor (210). Tillväxten landade på 8 procent varav den organiska tillväxten för jämförbara enheter landade på -8 procent, jämfört med samma period 2022. Ebita-resultatet blev 17 miljoner kronor (22), med en ebita-marginal på 7 procent (10).

Rörelseresultatet blev -20 miljoner kronor (16) och var negativt påverkad av en goodwillnedskrivning om 29 miljoner kronor. Nettoresultatet landade på -28 miljoner kronor (-4).

Ingen utdelning föreslås, i likhet med året före.

Alcadons ebita-resultat uppgick till 39,3 miljoner kronor (30,5), ebita-marginalen var 9,1 procent (7,6).

Nettoomsättningen uppgick till 432 miljoner kronor (401). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 42 miljoner kronor (8,4).

Klädbolaget Björn Borg redovisar ett rörelseresultat 20,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (7,8). Rörelsemarginalen blev 10,2 procent (3,9).

Nettoomsättningen uppgick till 198 miljoner kronor (198). Bruttomarginalen uppgick till 56,8 procent (52,1).

En utdelning om 3:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2023 (2:00).

Forskningsbolaget Synact Pharma redovisar ett redovisar ett rörelseresultat på -91,1 miljoner kronor (-30,5) i det fjärde kvartalet 2023.

Resultat efter skatt låg på -90,5 miljoner kronor för det (-30,5). Resultatet per aktie uppgick till -2:58 kronor (-1:06). Bolaget saknade omsättning för perioden i likhet med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -20,4 miljoner kronor (-22,3) med likvida medel om 62,4 miljoner kronor (108) vid utgången av rapportperioden.

Lundin Gold redovisar ett resultat efter skatt på 11,1 miljoner dollar (-68,3) i det fjärde kvartalet 2023. Det motsvarar 0:05 dollar per aktie (-0:29).

Ebitda-resultatet låg på 67,3 miljoner dollar (141). Intäkterna uppgick till 191 miljoner dollar (211).

Bolaget förväntar sig att kunna fortsätta ge kvartalsutdelningar på åtminstone 0:10 dollar per aktie.

Guldproduktionen vid Fruta Del Norte väntas ligga mellan 450.000 till 500.000 uns under 2024. Det är en upprepning av den prognos som bolaget lämnade den 5 december 2023. Operativa kostnader väntas fortsatt ligga mellan 680 till 740 dollar per uns sålt guld.

Cavotec, som säljer utrustning till hamnar, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 4,0 miljoner euro (-1,6). Rörelsemarginalen blev 7,6 procent (-3,5).

Nettoomsättningen ökade 14,3 procent till 53,5 miljoner euro (46,8). Orderboken var vid periodens utgång 124 miljoner euro (147), motsvarande en minskning om drygt 16 procent.

Nettoresultatet landade på 2,4 miljoner euro (-8,4).

Fastighetsbolaget Stendörren redovisar hyresintäkter på 208 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (192).

Förvaltningsresultatet uppgick till 54 miljoner (55) och värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till -71 miljoner kronor (-354). Driftöverskottet blev 163 miljoner kronor (136). Efter skatt blev resultatet -181 miljoner kronor (-278).

Ingen utdelning föreslås för verksamhetsåret 2023.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -