Transtema
Kallelse till årsstämma (Cision)

2016-04-27 16:09
Aktieägarna i Transtema Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2016 kl 17:00 i bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal.
Anmälan mm. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 20 maj 2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sin avsikt att delta senast den 20 maj 2016 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-post till info@transtema.com eller skriftligen till bolaget under adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 20 maj 2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 20 maj 2016. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av förslag till dagordning 4. Val av en eller flera justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Beslut om: - fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör 8. Bestämmande av antal styrelseledamöter 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor/revisorer 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier 13. Övriga frågor 14. Stämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut. Punkt 1 Göran Nordlund föreslås till stämmans ordförande. Punkt 9   Aktieägare representerande minst 70 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att de ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med 60 000 kronor per extern ledamot och att ordföranden arvoderas med 60 000 kronor. Revisorns ersättning föreslås utgå mot godkänd räkning. Punkt 10 Aktieägare representerande minst 70 % av rösterna föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Göran Nordlund, Per Mellberg, Oskar Säfström och Magnus Johansson till ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås nyval av Daniel Ajax. Göran Nordlund föreslås till Styrelsens ordförande. Bolaget har ingen formell valberedning men de 3 största ägarna har diskuterat styrelsens sammansättning och arbetet under året. Bolagets revisor Håkan Johansson har avböjt omval. Styrelsen föreslår därför stämman att välja PwC som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Claes Rydén. Punkt 11 Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 500 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 500 000 kronor. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller nuvarande aktieägare, dvs. kunna rikta emissionen/emissionerna till en vidare krets för att på så sätt möjliggöra emissionens/emissionernas fulltecknande och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av koncernens fortsatta expansion och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Emissionen skall kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning förutsatt att vad som stadgas i aktiebolagslagen (2205:551) 13 kap iakttas. Aktieägare representerande minst 70 % av rösterna bifaller detta förslag. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. Punkt 12  Styrelsen föreslår stämman att, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av teckningsoptioner. Antalet teckningsoptioner ska vara max 500 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption berättigar till tecknandet av en aktie. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma vissa ledande befattningshavare och styrelseledamöter ej anställda i Bolaget. Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black-Scholes formel. Teckning skall ske senast 30 juni 2016. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 juli 2019 – 31 juli 2019. Teckningskursen skall vara 27 kr per aktie. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget. Aktieägare representerande minst 70 % av rösterna bifaller detta förslag. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket. För beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Mölndal i april 2016 Transtema Group AB (publ) www.transtema.com Styrelsen i Transtema Group AB (publ)

Transtema Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -