Starbreeze B
Starbreeze AB : Starbreeze AB (publ) halvårsrapport 1 april 2016 - 30 juni 2016 (GlobeNewswire)

2016-08-25 08:30

 Den fullständiga delårsrapporten för det andra kvartalet finns att hämta på www.starbreeze.com/investor-relations/.

ÄNDRAT RÄKNESKAPSÅR

Notera att i enlighet med beslut taget på årsstämman i november 2015 är detta den andra delårsrapporten sedan omläggningen av bolagets räkenskapsår till kalenderår. Jämförelseperioden Q2 2015 motsvarar perioden april-juni 2015, tidigare benämnd Q4 2014/2015.

Nästa rapport från företaget kommer vara Q3 2016 och presenteras den 24 november 2016.

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 102,6 MSEK (71,9 MSEK), en tillväxt om 43% jämfört med motsvarande period föregående år. Totala intäkter uppgick till 143,6 MSEK (92,5 MSEK).
 • Under kvartalet stod PAYDAY 2 för 62,6 MSEK (71,1 MSEK) av nettoomsättningen, varav 19,9 MSEK är hänförliga till poster av engångskaraktär.
 • Under kvartalet stod Dead by Daylight för 39,9 MSEK (0,0 MSEK) av nettoomsättningen.
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 27,5 MSEK (11,9 MSEK), motsvarande en marginal om 19,1%.
 • Resultat före skatt uppgick till 27,5 MSEK (11,1 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 21,3 MSEK (9,5 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,09 SEK (0,04 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,09 SEK (0,04 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -41,8 MSEK (5,7 MSEK).
 • Per den 30 juni 2016 uppgick likvida medel till 328,4 MSEK (110,6 MSEK). 

 

DELÅRSPERIODEN (JANUARI - JUNI 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 143,4 MSEK (119,6 MSEK), en tillväxt om 20% jämfört med motsvarande period föregående år. Totala intäkter uppgick till 210,2 MSEK (153,9 MSEK).
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 23,2 MSEK (25,9 MSEK), motsvarande en marginal om 11,0%.
 • Resultat före skatt uppgick till 12,5 MSEK (21,9 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 MSEK (17,6 MSEK).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,03 SEK (0,08 SEK). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (0,08 SEK).

VÄSTENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI 2016)

 • I april utannonserade Starbreeze, tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour, Dead By Daylights lanseringsdatum och att spelet gick att förbeställa från det datumet.
 • I maj på filmfestivalen i Cannes lanserades Starbreeze första egenproducerade filmiska VR-upplevelse med namnet "Cockatoo Spritz", regisserad av Stephane Barbato. Cockatoo Spritz dyker ner i filmvärlden och presenterar det nya mediet från ett filmiskt perspektiv. Det är en VR-upplevelse ämnad att inspirera kreativa filmskapare att skapa för VR.
 • I samband med filmfestivalen i Cannes i maj tecknade Starbreeze och Acer en avsiktsförklaring gällande att bilda ett joint venture för StarVR Virtual Reality (VR) Head-Mounted Display (HMD). Målet för samriskbolaget är att samarbeta kring konstruktion, tillverkning, marknadsföring och försäljning av StarVR HMD till den professionella och destinationsbaserade underhållningsmarknaden.
 • IMAX valde i maj Starbreeze som samarbetspartner för sin satsning på platsbaserad Virtual Reality-upplevelser. Parterna har tecknat en avsiktsförklaring att ingå ett joint venture för att skapa ett koncept för destinationsbaserade VR-upplevelser under IMAX varumärke, där bolagen är likvärdiga partners. Under 2016 avser parterna att öppna sex VR-center. Blir projektet framgångsrikt är avsikten att rulla ut konceptet globalt.
 • Starbreeze och Smilegate tecknade i maj en avsiktsförklaring att bilda ett joint venture för en distributionsplattform för Virtual Reality-innehåll anpassat till StarVR HMD. Båda parter siktar på ett samarbete kring utveckling och marknadsföring av plattformen för distribution av underhållning anpassad för StarVR HMD.
 • I maj köpte bolaget tillbaka rättigheterna till PAYDAY-spelen från 505 Games för 10,9 miljoner B-aktier, då motsvarande 30 MUSD eller 249 MSEK. I juni emitterades aktierna i enlighet med det mandat som erhölls vid årsstämman den 25:e maj. Affären slutfördes i juni. 
 • I maj förvärvade Starbreeze rättigheterna till hela Cinemawares titelbibliotek från CW Entertainment USA. Förvärvet inkluderar rättigheterna till titlar som "Defender of the Crown" och "Wings" och omfattar bland annat befintliga produkter samt licenser, inklusive Cinemaware-varumärket. Totalt betalades 525 000 Euro i kontanter för rättigheterna.
 • På den årliga E3-mässan i Los Angeles i juni visade Starbreeze tillsammans med den kroatiska studion Lion Game Lion upp RAID: World War II. Det var första gången som spelet visades för allmänheten och en kort video-teaser släpptes samtidigt. Tillsammans med kanadensiska Behaviour visade Starbreeze även upp det nysläppta spelet Dead by Daylight.
 • I juni meddelade Starbreeze att Dead by Daylight hade sålts i mer än 270 000 exemplar, en vecka efter lansering. Därmed hade Starbreeze täckt investeringen och kostnaden för spelet, och mer därtill. Spelet har nu sålts i mer än 1 000 000 exemplar.
 • I juni annonserades förvärvet av det franska toys-to-life, VR och AR-teknologiföretaget ePawn. Förvärvet betalas med nya aktier till ett värde om 4,0 MEUR (37,8 MSEK) och med 1,5 MEUR (14,2 MSEK) i kontanter.
 • Med ePawn diversifieras Starbreeze VR- och toys-to-life-erbjudande väsentligt. Starbreeze får samtidigt en stark patentportfölj som kommer vara till nytta för bolaget i flera år framöver. Starbreeze ser stor potential i att kombinera VR- och AR-spelupplevelser med ePawns spelbrädor och mattor. 

 

EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Under juli 2016 uppgick intäkterna från försäljning av PAYDAY 2, via PC-plattformen Steam, till 9,3 MSEK (4,9 MSEK). Notera att Starbreeze efter de förändrade avtalsvillkoren med 505 Games numera erhåller 100% av intäkterna av PAYDAY 2 på Steam. Under juli 2015 var intäktsdelningen 50/50 med 505 Games.
 • Under juli 2016 uppgick intäkterna från Dead by Daylight, via PC-plattformen Steam, till 24,2 MSEK (0,0 MSEK).
 • Starbreeze har kommit överens med Smilegate Holdings Inc, innehavaren av konvertibellånet om 215 MSEK som utfärdades i februari 2016, att göra vissa ändringar i villkoren för att förtydliga Starbreeze finansiering och finansiella rapportering samt att i slutändan underlätta framtida samarbeten och ytterligare finansiering. Förutom att vissa lånevillkor ersatts med teckningsoptioner är de överenskomna förändringarna av teknisk natur och ändrar inte det ursprungliga kommersiella avtalet som sådant.
 • Det konvertibellån som utgavs till Smilegate omstrukturerades i augusti utan att förändra de ekonomiska förhållandena mellan parterna, vilket skedde genom att vissa lånevillkor ersattes med teckningsoptioner. Förändringen som är av rent teknisk natur genomfördes via styrelsens emissionsmandat från årsstämman.  För att återställa detta mandat beslöt styrelsen att, genom en extrabolagsstämma 9 september, söka förnyat mandat att ge ut nya aktier motsvarande 10 % av aktiekapitalet. Även konvertibellånet med Acer slutförhandlades i augusti, varvid styrelsen fann det lämpligt att underställa bolagsstämman även detta beslut.

VD BO ANDERSSON KLINT KOMMENTERAR

EN FÖRLÄGGARSUCCÉ
Starbreeze stänger det andra kvartalet med en rekordomsättning på 102,6 MSEK. Vi har nu breddat vår intäktsbas till att även inkludera vårt första spel som förläggare, Dead by Daylight, som bidrar med 39,9 MSEK till kvartalets intäkter. Vi är superstolta över hur vi omvandlar planer och initiativ till intäkter.

DEAD BY DAYLIGHT
Vid den stora underhållningsmässan E3 i Los Angeles i juni släppte vi vår första förläggartitel, Dead by Daylight, på Steam. Efter mindre än två veckor utannonserade vi att spelet hade sålt över 270 000 enheter, varmed Starbreeze återfick sin del av utvecklingskostnaderna. Idag har både Starbreeze och utvecklaren Behaviour till fullo återfått sina investeringar, och mer därtill, och spelet har nu passerat 1 000 000 sålda enheter.

Vi har fått fantastisk feedback från spelarcommunityt och båda företagen har svarat med att åta sig att fortsatt uppdatera produkten. Som alltid håller vi oss till våra grundpelare för spelutveckling; vi ser först till att spelen fokuserar på gameplay, att de är underhållande att spela med vänner samt återspelbara för en lång livslängd. Detta är nyckelvärden som vi också vill föra över till våra partners. Vi ser fram emot att hålla Dead by Daylight relevant och den 18 augusti släppte vi vår första kostnadsfria uppdatering för att utvidga spelet.

STRATEGISKA AFFÄRER FÖR FRAMTIDEN
Vi fortsätter att visa vår förmåga att göra strategiska affärer. Detta kvartal förvärvade vi de utestående rättigheterna till PAYDAY-spelen vilket ger oss full kontroll över framtida utveckling och kommersialisering av PAYDAY 2 och PAYDAY för mobila plattformar. Affären medförde en engångseffekt om 19,9 MSEK på kvartalets intäkter samt förändrar vår intäktsstruktur för spelet.

Vi omstrukturerade även det konvertibellån vi har med Smilegate, vilket medförde en positiv engångseffekt om 7,5 MSEK på finansnettot samt en förbättrad transparens av vår finansiella rapportering.

Starbreeze kommer fortsätta göra strategiska affärer där vi får utväxling på vår kunskap för att maximera värdet av immateriella rättigheter och bygga upp ett komplett ekosystem för spel.

LÖNSAM TILLVÄXT
Vårt ultimata finansiella mål är lönsam tillväxt. Något som är mycket svårare att uppnå än att predika. För kvartalet rapporterar vi en nettoomsättningstillväxt om 43 % och en EBITDA som nådde 27,5 MSEK eller 19,1 % av de totala intäkterna. Trots poster av engångskaraktär visar siffrorna att PAYDAY 2 fortsätter genera intäkter hela tre år efter lansering, och att Dead by Daylight bidrar betydande till vår omsättning och lönsamhet.

Jag är övertygad om att vi är på rätt spår inför framtiden, något marknadens varma mottagande av Dead by Daylight har visat. Och med PAYDAY som pålitlig intäktskälla och mallen för vår utvecklingsmodell, bevisar vi med Dead by Daylight att det är en repeterbar modell. Jag är därför övertygad om att vårt nästa stora släpp, RAID: World War II från vår partner Lion Game Lion, ytterligare kommer att befästa Starbreeze affärsmodell.
Vår likviditet är god med en solid kassa på 328,4 MSEK i slutet av kvartalet. En viktig förutsättning för att fortsätta expansionen av företaget.

VÅRDA EKOSYSTEMET
Förra kvartalet tog vi stolt första steget mot nästa generations digitala studio och fördjupade oss i VR genom vårt samarbete med Acer. Strax efter den förra kvartalsrapporten slöt vi ytterligare två viktiga avtal; ett med IMAX för vårt destinationsbaserade VR-initiativ och ett med Smilegate om utvecklingen av en distributionsplattform speciellt anpassad för VR. Samtliga av dessa initiativ inrättas som samriskbolag och vårt StarVR headset är kronjuvelen som knyter samman initiativen. Vi arbetar hårt för att få alla dessa organisationer på plats och för att säkra en framtida framgång för våra VR-initiativ.

Förvärvet av det franska teknikföretaget ePawn tillför ytterligare en dimension till vårt ekosystem och diversifierar vårt erbjudande både inom toys-to-life och VR. Vi ser fram emot att kunna börja använda tekniken i våra VR-centra och på andra håll i framtiden.

EN ANPASSAD ORGANISATION
I takt med att vår verksamhet utvecklas måste också vår organisation göra det. Vår närvaro i Los Angeles är nu viktigare än någonsin för våra VR- och affärsutvecklings-team. LA, en av västvärldens viktigaste hubbar för underhållning och VR, blir hem för vårt första pilot-center för VR med IMAX , granne med Silicon Valley, och idag en viktig bas för Starbreeze. Etableringen i LA har öppnat upp nya kontaktytor för oss och starkt bidragit till de samarbeten vi inlett på VR-området. Investeringen vi initialt gjorde i kontoret har därmed betalat sig flera gånger om.

Allt eftersom vi fortsätter utveckla företaget optimerar vi även vår resursanvändning och förfinar varje aspekt. VR-teamet i LA omvandlar vi från ett prototyp-team till ett relationsutvecklings-, forsknings- och utvecklingsteam. För att leda denna satsning har vi gjort en nyckelrekrytering i Brooks Brown, som Global Director VR. Brooks har många framgångsrika år i spelbranschen hos Lucas Arts bakom sig och har på senare år även arbetat på James Camerons Lightstorm. Med sin omfattande erfarenhet från  underhållningsbranschen kommer han bli en viktig tillgång för Starbreeze fortsatta framgång.

När vi också gått upp i teamstorlek för att maximera VR-produktionen av John Wick och spelproduktionen av OVERKILL's The Walking Dead har vi flyttat utvecklingen av dessa projekt från LA till Stockholm, där vi snart adderar ytterligare 1 500 kvadratmeter kontorsyta för att göra plats för våra nya medarbetare.

Medan produktionen av våra spel går enligt plan fortsätter vi att kontinuerligt utvärdera den bästa strategin för att ta Geminose till marknaden och för att maximera nedslagseffekten av John Wick i VR.

Sist men inte minst vill jag tacka vårt fantastiska team som arbetat hårt och fokuserat på att nå fortsatt framgång. Starbreeze är ingen enkel maskin utan består av många fantastiska människor. Med alla våra nya utvecklare ombord känner vi oss mycket trygga i vår framtid att bygga nästa generations underhållning.

Let's do this!

###

Denna information är sådan som Starbreeze AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av den kontaktperson som anges nedan, klockan 08:30 CET den 25 augusti, 2016

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Maeva Sponbergs, Investor Relations, Starbreeze AB.

Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com

 

Kort om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris och Los Angeles skapar vi spel och virtual reality-produkter efter egen design och med licensierat innehåll. Starbreeze's mest aktuella speltitlar inkluderar PAYDAY 2®, den kommande VR-shootern John Wick och överlevnads-shootern OVERKILL's The Walking Dead. Under bolagets förläggarverksamhet har Starbreeze tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour Digital framgångsrikt lanserat skräck-thrillern Dead by Daylight.

Starbreeze har som mål att utveckla uppslukande virtual reality-upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i bolagets StarVR® HMD som kommer produceras i samarbete med Acer, och som med sitt unika 210-graders synfält kommer leverera högkvalitativa VR-upplevelser till en bred publik. Tillsammans med IMAX strävar Starbreeze efter att dominera den destinationsbaserade VR-marknaden med IMAX VR centers. Under 2016 öppnar det första IMAX VR-centret i Los Angeles.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

För mer information, besök http://www.starbreeze.com, http://www.starvr.com, http://www.overkillsoftware.comThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Starbreeze AB via Globenewswire


Starbreeze B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -