ZetaDisplay
offentliggör informationsmemorandum och information om teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende företrädesemission (Nasdaq OMX)

2016-09-05 14:01
Sverige, 2016-09-05 14:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen i ZetaDisplay AB (publ) den 24 augusti 2016, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, offentliggörs nu ett informationsmemorandum. I samband med emissionen, som vid full teckning tillför ZetaDisplay ca 10,6 MSEK, har bolaget erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt ca 8 MSEK, motsvarande ca 75 procent av emissionen. Informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.zetadisplay.com, och på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. Villkor i sammandrag och tidplan Emissionsbelopp Ca 10,6 MSEK Företrädesrätt till teckning Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av units, där varje unit består av en (1) preferensaktie samt en (1) teckningsoption av serie 2016/2019, envar berättigande till teckning av en stamaktie. Teckning kan endast ske av hela units, innebärande att preferensaktier eller teckningsoptioner inte kan tecknas var för sig. Den som på avstämningsdagen den 7 september 2016 är registrerad som stamaktieägare i ZetaDisplay äger rätt att med företräde teckna units i företrädesemissionen. Innehav av en (1) stamaktie på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Hundrafemton (115) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse för teckning av units. Teckningskurs Teckningskursen per unit uppgår till 100 SEK, varav 100 SEK utgör teckningskurs för preferensaktie, innebärande att teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Tidplan för företrädesemissionen i sammandrag -- Avstämningsdag: 7 september 2016. -- Teckningstid: 12 september – 27 september 2016 -- Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter: 5 september 2016 -- Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter: 6 september 2016 -- Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North under perioden från och med den 12 september till och med den 23 september 2016. Teckningsförbindelser I samband med företrädesemissionen har ZetaDisplay erhållit teckningsförbindelser från ett antal av bolagets större aktieägare, inklusive Anders Pettersson, Anders Moberg, Mats Leander, AMF Småbolagsfond, om totalt ca 2,65 MSEK, motsvarande ca 25 procent av emissionen. Därutöver har ZetaDisplay ingått avtal om emissionsgarantier med Anders Pettersson och Anders Moberg om totalt ca 5,3 MSEK, motsvarande 50 procent av emissionen, som kan tas i anspråk vid bristande teckning. Bolaget har därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt ca 7,95 MSEK, motsvarande ca 75 procent av emissionen. Rådgivare Legal rådgivare till bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. För ytterligare information: ZetaDisplay AB (publ) CEO Leif Liljebrunn Telefon: +46 70 845 80 52 E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 5 september 2016 kl. 14.00. Om ZetaDisplay ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com Om Digital Signage och multikanalkommunikation ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna. Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, uniträtter, preferensaktier eller andra värdepapper i ZetaDisplay AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna units i ZetaDisplay AB (publ) kommer endast att ske genom det memorandum som ZetaDisplay AB (publ) nu offentliggör. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga uniträtter, betalda tecknade units, preferensaktier eller teckningsoptioner har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar ZetaDisplay AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -