Concentric AB
CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016 (Cision)

2016-11-01 08:00
TREDJE KVARTALET 2016 · Nettoomsättning: 491 MSEK (559) – ned 7 % jämfört med föregående år efter justering för valuta (−5 %) · Rörelseresultat: 81 MSEK (93) – en rörelsemarginal om 16,5 % (16,6) · Resultat efter skatt: 59 MSEK (66); resultat per aktie före utspädning om 1,45 SEK (1,57) · Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 113 MSEK (70), beroende på minskning av rörelsekapitalet, som utgjorde 2,0 % (4,7) av nettoomsättningen på årsbasis DE NIO FÖRSTA MÅNADERNA · Nettoomsättning: 1 531 MSEK (1 802) – ned 11 % jämfört med föregående år efter justering för valuta (−4 %) · Rörelseresultat: 255 MSEK (298), vilket ger en rörelsemarginal på 16,6 % (16,5) – jämfört med 2015 inklusive negativ goodwill om 15 MSEK och engångskostnader om 14 MSEK, båda i samband med förvärvet av GKN Pumps · Resultat efter skatt: 182 MSEK (217); resultat per aktie före utspädning om 4,46 SEK (5,13) · Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten: 309 MSEK (239) · Koncernens nettoskuld: 559 MSEK (451); en skuldsättningsgrad om 81 % (53), efter att omvärderingförluster om 214 MSEK (vinst 100) redovisats i pensionsskulder och återköp av aktier om 60 MSEK (92) under de nio första månaderna
Generellt sett var Concentrics försäljning för tredje kvartalet och de nio första månaderna i stort sett i linje med publicerade marknadsindex. Koncernens omsättning för tredje kvartalet och de nio första månaderna minskade med 7 % respektive 11 % justerat för valuta jämfört med föregående år. Den främsta orsaken till den minskade omsättningen är fortsatt att försäljningen av klass 8 lastbilar i USA minskar och var över 30 % under de nio första månaderna. Uppgraderingscykeln för klass 8 i USA nådde sin kulmen under 2015 och har följts av en justering av lagernivåer. Som förväntat har även den europeiska lastbilsmarknaden mattats av under tredje kvartalet, till följd av en normaliserad efterfrågan i Sydeuropa. Råvarupriser fortsätter att stävja global efterfrågan på lantbruksmaskiner och industriapplikationer, särskilt inom olje och gasindustrin. Marknader för entreprenadmaskiner i både Nordamerika och Europa har också varit fortsatt svaga på grund av ett osäkert makroekonomiskt klimat. Tillverkare och återförsäljare som minskar sina lager bidrar också till den låga efterfrågan under kvartalet.  Alla delar av verksamheten deltar i Concentric Business Excellence-programmet och det har hjälpt oss att anpassa verksamheten till den lägre efterfrågan och därmed skydda marginalerna. Programmet har implementerats framgångsrikt, vilket har gett stöd åt koncernresultatet, och den underliggande rörelsemarginalen för både tredje kvartalet och de nio första månaderna var stabil vid 16,5 % respektive 16,6 %, trots utmanande marknadsförhållanden. Därutöver, har vi fortsatt att stärka våra försäljnings- och ingenjörsorganisationer för att leverera på våra organiska tillväxtmål. Vi presenterade nyligen ett stort antal pumpprodukter på IAA 2016 mässan, däribland nyutvecklade produkter som en ny tvåstegs vattenpump, och vi fick mycket positiv feedback. Vi fortsätter även att söka efter potentiella förvärv som stärker vårt erbjudande och gör oss ännu mer relevanta för våra globala kunder. Utsikter Orderingången, som väntas resultera i försäljning under fjärde kvartalet 2016, var något lägre än omsättningen för tredje kvartalet 2016. Vårt fokus på Business Excellence kommer fortsatt att hjälpa oss att möta utmanande marknadsförhållanden för lastbilar och andra sektorer. Marknadsindex reviderades ned under tredje kvartalet och indikerar nu att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att försvagas lite under sista kvartalet 2016 och minskningen för helåret 2016 uppgår till 8 %. Concentric är fortsatt väl positionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential. För ytterligare information, kontakta:  David Woolley (VD och koncernchef) eller David Bessant (CFO) på tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com  Denna information är sådan information som Concentric AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 klockan 08:00 CET. 

Concentric - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -