ZetaDisplay AB (publ)
ZetaDisplay: Beslut vid årsstämman den 22 maj 2017 (Nasdaq OMX)

2017-05-23 08:45
Sverige, 2017-05-23 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- ZetaDisplay AB (publ) höll årsstämma den 22 maj 2017 i Malmö. Stämman fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag: Utdelning Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas på bolagets stamaktier. Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2016 ska lämnas på preferensaktier med 9 kronor per aktie fördelat på fyra kvartsvisa utbetalningstillfällen om vardera två (2) kronor och tjugofem (25) öre. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 15 juni 2017, den 15 september 2017, den 15 december 2017 samt den 15 mars 2018, vilket medför beräknade utbetalningsdagar den 20 juni 2017, den 20 september 2017, den 20 december 2017 respektive den 20 mars 2018. Ansvarsfrihet Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Styrelsen och revisor Styrelseledamöterna Mats Johansson, Anders Moberg, Anders Pettersson, Ingrid Jonasson Blank, Mats Leander och Martin Gullberg omvaldes. Mats Johansson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Deloitte AB. Per-Arne Pettersson fortsätter som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 50 000 kronor vardera till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Det beslutades även att särskilt arvode inte ska utgå för arbete i något av styrelsen inrättat utskott, förutom att till de tre ledamöterna i utskottet för marknadsföring, försäljning och förvärv ska extra arvode utgå med 50 000 kronor vardera. Vidare beslutade stämman att en styrelseledamot kan, om det står i överenstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag med F-skattsedel; styrelseledamot som fakturerar styrelsearvode inom ramen för näringsverksamhet har även rätt till ersättning motsvarande de sociala avgifter som annars skulle ha utgått samt mervärdesskatt enligt lag. Beslut fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner Stämman beslutade om emissionsbemyndigande till styrelsen enligt styrelsens förslag, innebärande att styrelsen får besluta om att högst 6 miljoner aktier ges ut eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkommer efter konvertering eller utnyttjande. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Övriga beslut Härutöver beslutade stämman även om principer för valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Vid frågor kontakta: ZetaDisplay AB (publ) CEO Leif Liljebrunn Telefon: +46 70 845 80 52 E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ZetaDisplay ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Leif Liljebrunns försorg för offentliggörande den 23 maj 2017 kl. 08.45. Om ZetaDisplay ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com Om Digital Signage och multikanalkommunikation ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -