Kinnevik B
Kinnevik drar tillbaka sitt erbjudande av aktier i Millicom (GlobeNewswire)

2019-06-13 01:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING TILL USA

Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) meddelade idag att bolaget har beslutat att dra tillbaka sitt publika erbjudande av 11,0 miljoner aktier i Millicom International Cellular S.A. (”Millicom”) på grund av rådande marknadsförhållanden.

Den 3 juni 2019 meddelade Kinnevik sin avsikt att genomföra en transaktion bestående av ett publikt erbjudande av 11,0 miljoner aktier i Millicom och en efterföljande utdelning av Kinneviks resterande innehav. Kinnevik anser dock att nuvarande marknadsförhållanden medför att en transaktion i två steg inte kan genomföras på villkor som Kinnevik finner tillräckligt attraktiva för dess aktieägare. Kinnevik har därför beslutat att dra tillbaka erbjudandet, och följaktligen är Kinneviks meddelade justering av sin utdelningspolicy återkallad.

Kinnevik är fortsatt fast övertygad att stärka sin finansiella ställning och att utveckla portföljen mot en högre andel tillväxtfokuserade bolag, inkluderat genom att maximera avkastningen från en så framgångsrik och mångårig investering som Millicom. Kinneviks tydliga ambition är att vara det främsta noterade bolaget för investerare över hela världen som söker exponering mot de bästa och mest ambitiösa entreprenörerna som bygger ledande digitala företag i Europa, Norden och USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Inga värdepapper får erbjudas eller säljas i USA utan att registrering sker eller med stöd av undantag från registreringsskyldighet. Eventuella publika erbjudanden av värdepapper i USA kommer ske genom ett prospekt som kan erhållas från Millicom eller Kinnevik och kommer innehålla detaljerad information om sådant erbjudande, inklusive finansiell information.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2019 kl. 01.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Denna kommunikation innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar våra intentioner, åsikter eller nuvarande förväntningar. Sådana uttalanden kan identifieras genom att de innehåller ord som ”avser”, eller liknande uttryck, och inkluderar uttalanden avseende Kinneviks planer avseende dess innehav i Millicom. Sådana uttalanden är föremål för risker och osäkerheter, och faktiska resultat kan skilja väsentligt från det som uttryckts explicit eller implicit i de framåtblickande uttalandena. Faktorer, inklusive risker och osäkerheter, som kan skapa dessa skillnader inkluderar, men är inte begränsade till: marknaders tillväxt och volatilitet, regulatoriska förändringar och utvecklingar. De framåtblickande uttalandena återspeglar endast omständigheter per det datum som anges häri. Varken Kinnevik eller Millicom åtar sig någon skyldighet att uppdatera de framåtblickande uttalandena.

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala bolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, utvecklar och investerar i snabbt växande bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga


Kinnevik B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -