Meltron
Meltron: Meltron AB (publ) kallar till årsstämma 1 oktober 2021 och justerar tidplan för företrädesemission (beQuoted)

2021-08-31 11:30

MELTRON AB (PUBL) KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA 1 OKTOBER 2021 OCH JUSTERAR TIDPLAN FÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Meltron AB (publ) kallar härmed aktieägarna till årsstämma 2021-10-01 kl 10:00 enligt nedan.

Meltron AB (publ) offentliggjorde 30 augusti styrelsens förslag till företrädesemission. Tidplanen för emissionen, som förutsätter årsstämmans godkännande, justeras enligt följande:

Företrädesemission tidplan (justerad)

Fredag 1 oktober 2021 Årsstämma

Tisdag 5 oktober 2021 Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande

Onsdag 6 oktober 2021 Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i Företrädesemissionen.

Torsdag 7 oktober 2021 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen

Fredag 8 oktober 2021 Beräknad dag för offentliggörande av memorandum

Måndag 11 oktober 2021 Teckningsperiod startar, handel med teckningsrätter och BTA startar

Onsdag 20 oktober 2021 Handel med teckningsrätter avslutas

Måndag 25 oktober 2021 Teckningsperioden avslutas

Tisdag 28 oktober 2021 Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MELTRON AB (PUBL)

Aktieägarna i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 1 oktober 2021 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 23 september 2021, samt

(ii) dels senast måndagen den 27 september 2021, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Meltron AB (publ), Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm, eller per e-post till goran.lundgren@meltron.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hänvisas till:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 23 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 27 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.meltron.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar Bolaget även för aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp.

Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgänglig på hemsidan.

Bolaget följer utvecklingen gällande coronaviruset noggrant liksom instruktioner från myndigheter, och kommer publicera uppdaterad information om årsstämman på webbplatsen om nödvändigt.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  8. Beslut om:
    a) fastställelse av resultaträkning och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    b) dispositionen beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
  10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter.
  11. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier).
  12. Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.
  13. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
  14. Beslut om godkännande av nyemission av aktier (företrädesemission).
  15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
  16. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8 b) Beslut om dispositionen beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att resultatet för räkenskapsåret 2020-07-01-2021-06-30 balanseras i ny räkning.

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BESLUT

Större aktieägare i Bolaget har lämnat följande förslag till beslut såvitt avser punkterna 9-10 enligt ovanstående förslag till dagordning.

Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Större aktieägare i Bolaget föreslår att arvode till styrelsen föreslås utgå oförändrat med totalt 350 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 110 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 60 000 kronor per ledamot.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter

Större aktieägare i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Göran Lundgren, Pekka Pättiniemi, Elisabet Wahlman, Sverker Littorin samt Olof Heyman. Göran Lundgren föreslås omväljas som styrelseordförande.

Till revisor föreslås omval av Roy Ytre-Eide.

YTTERLIGARE FÖRESLAG FRÅN STYRELSEN

Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital och antal aktier)

Mot bakgrund av den föreslagna minskningen av aktiekapital för förlusttäckning enligt nedan punkt 12 föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 och § 5 avseende aktiekapitalet och antalet aktier enligt följande:

  • Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 000 kr och högst 200 000 000 kr." till "Aktiekapitalet utgör lägst 36 000 000 kr och högst 144 000 000 kr."
  • Lydelsen av § 5 ändras från " Antalet aktier skall uppgå till lägst 200 000 000 och högst 800 000 000." till "Antalet aktier skall uppgå till lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000."

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 12 nedan samt om nyemission av aktier enligt punkt 14 nedan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 12. Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

  1. Bolagets aktiekapital ska minskas med 23 913 040,50 kronor.
  2. Ändamålet med minskningen är förlustäckning. Årets förlust för räkenskapsåret 2020/2021 uppgick till 55 054 916,50 kronor och det saknades fritt eget kapital motsvarande 23 913 040,50 kronor för täckande av förlusten. Den del av Bolagets förlust som inte täcks av fritt eget kapital motsvarar således minskningsbeloppet.
  3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från 72 054 832,75 till 48 141 792,25 samt att aktiens kvotvärde minskar från 0,25 kronor till cirka 0,167032 kronor.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 ovan.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

För att möjliggöra styrelsens föreslagna nyemission av aktier enligt punkt 14 nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att minska bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

  1. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 22 202 052,46 kronor.
  2. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
  3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från 48 141 792,25 till 25 939 739,79 samt att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,167032 kronor till 0,09 kronor.

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kan genomföras utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol eftersom Bolaget samtidigt kommer att genomföra en nyemission av aktier som innebär att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska. Förslag till beslut om nyemission av aktier framgår av särskilt upprättat förslag enligt punkt 14 nedan.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om emission av aktier enligt punkt 14 nedan samt att det vid registrering av minskningen hos Bolagsverket även registreras en kapitalökning från företrädesemissionen enligt punkt 14 nedan som motsvarar minskningen av aktiekapitalet.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Handlingar enligt 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor innan årsstämman.

Punkt 14. Beslut om godkännande av nyemission av aktier (företrädesemission)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att godkänna styrelsens beslut den 30 augusti 2021 om nyemission av högst 288 219 331 aktier med företrädesrätt för aktieägarna, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 25 939 739,79 kronor ("Företrädesemissionen") på följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier aktieägaren förut äger. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier är torsdagen den 7 oktober 2021.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nya aktie.

Teckningskurs

Teckningskursen per aktie är 0,09 kronor.

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt.

Sådan tilldelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelningen ske till investerare som lämnat emissionsgaranti i enlighet med villkoren för sådan garanti.

Teckning och betalning

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning till ett av Bolaget anvisat konto från och med måndagen den 11 oktober 2021 till och med måndagen den 25 oktober 2021. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Det noteras att styrelsen äger rätt att tillåta betalning för aktierna genom kvittning av fordringar enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Styrelsens förslag till beslut förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapital enligt punkt 12-13 ovan. Mot bakgrund av att förslaget till beslut om minskning av aktiekapital enligt punkten 12 är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11 blir detta förslag till beslut indirekt villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning samt möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre (3) veckor före stämman och styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm senast två (2) veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.meltron.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_________

Stockholm i augusti 2021
Meltron AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Göran Lundgren, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 467 40 40
E-post: goran.lundgren@meltron.com

Meltron AB (publ)

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.
Org. nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl 11:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Meltron Kallelse till arsstamma.pdf

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn. Läs mer på www.meltron.com

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -