Börsbolagens varningar och åtgärder

Börs Pandox vinstvarnar och stoppar utdelningen, BillerudKorsnäs, Volvo, Vitrolife varnar. Här är bolagen som rapporterar om stora coronaeffekter.

 Styrelsen för Teqnion har beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 20 öre per aktie, totalt cirka 3,3 miljoner kronor.

"Styrelsens beslut har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat med osäkerheten kring de eventuellt kommande ekonomiska effekterna av spridningen av Covid-19 (coronaviruset)", heter det i ett pressmeddelande.

Fenix Outdoors styrelse föreslår årsstämman att ingen utdelning ges i år, enligt ett pressmeddelande. I samband med bokslutskommunikén föreslog styrelsen 12 kronor per aktie i utdelning.

"Styrelsen gör bedömningen att marknadsläget kommer att vara fortsatt turbulent. Coronaviruset och de åtgärder som vidtas i Europa och USA medför att Fenix Outdoor kommer att behöva vidtaga kraftfulla åtgärder på såväl kort som lång sikt. De finansiella konsekvenserna är i dagens osäkra läge svåra att bedöma", skriver Fenix.

Fenix har beslutat att tillfälligt stänga ner sitt butiksnät i USA, även en del av Frilufts butiker i Tyskland är tillfälligt stängda.

"Att i detta läge, trots koncernens goda likviditetssituation, dela ut medel till ägarna är att skicka felaktiga signaler", skriver Fenix.

Alfa Laval har beslutat att lansera ett kostnadsreduceringsprogram för att proaktivt hantera ett förväntat sämre affärsklimat under kommande kvartal. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Programmet förväntas ge effekt från den 1 april, och gradvis uppnå besparingar på fasta kostnader på över 1 miljard kronor på rullande tolv månaders basis", uppger Alfa Laval.

Programmet inkluderar flera komponenter, inklusive arbetstidsförkortning, en kraftig minskning av resekostnader och andra relaterade kostnader, samt en betydande minskning av externa konsulter genom att vissa initiativ läggs på is.

Medlemmarna i koncernledningen har också beslutat att minska sin fasta ersättning med 10 procent under den tid då kostnadsprogrammet löper, uppger bolaget.

Alfa Laval uppger också att första kvartalet 2020 har inletts i linje med bolagets förväntningar, där fakturering och orderingång under januari och februari var på ungefär samma nivå som föregående år.

"Trots att de makroekonomiska förutsättningarna har försämrats i mars bedömer Alfa Laval att den finansiella påverkan under första kvartalet kommer att vara begränsad", heter det i pressmeddelandet.

 

Hotellfastighetsbolaget Pandox drar tillbaka det tidigare utdelningsförslaget för 2019 om 3:60 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget bedömer vidare att ebitda-resultatet för det första kvartalet kommer att bli cirka 15-20 procent lägre än motsvarande period föregående år, baserat på nuvarande information om effekterna av coronavirusets spridning, skriver bolaget.

"Baserat på nuvarande information bedömer Pandox att den negativa resultateffekten blir väsentligt större i det andra kvartalet", skriver bolaget.

Bolaget betonar att bedömningarna är behäftade med stor osäkerhet.

Vidare skriver bolaget att den finansiella ställning och likviditeten är "mycket stark". Per den 16 mars uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till cirka 4,5 miljarder kronor.

"Pandox kan därmed stå emot en betydande nedgång i affärsaktivitet på företagets marknader", skriver bolaget.

Affärsläget utvärderas löpande och bolaget uppger sig ha en nära dialog med affärspartners i affärssegmentet Fastighetsförvaltning avseende resultatutveckling och likviditet för respektive part. I årstakt uppgår minimihyror med garanti plus fasta hyror till cirka 2 miljarder kronor mätt i årstakt.

Bland de vidtagna åtgärderna har Pandox bland annat dragit ner på bemanning i affärssegmentet Operatörsverksamhet, och temporära stängningar av vissa hotell i Belgien och Tyskland planeras.

Styrelsen i Profilgruppen har vid tisdagens styrelsemöte omprövat sitt förslag till utdelning och föreslår nu stämman att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 skall ges. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Styrelsen i Profilgruppen anser det viktigt att företaget står starkt, kan undvika risker och ta vara på möjligheter som kan uppstå som följd av den uppkomna situationen", uppger bolaget. Vid sitt styrelsemöte den 11 februari 2020 hade ett beslut fattats om att föreslå en utdelning om 5 kronor per aktie.

"Sedan detta beslut fattades har omvärldssituationen genomgått en drastisk förändring på grund av corona-smittan. Effekterna av de regleringar etcetera som görs i olika länder kommer ha effekt på näringslivet i stort och leda till en påverkan av Profilgruppen som vi ännu inte kan bedöma", skriver bolaget.

Billerud Korsnäs skjuter upp huvuddelen av det årliga underhållsstoppet vid Gruvöns bruk, som var planerat till vecka 13 2020. Anledningen är rådande omständigheter med utbrottet av covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Den adderade negativa finansiella effekten av att skjuta upp underhållsstoppet beräknas till 40-100 miljoner kronor för helåret 2020. Billerud Korsnäs följer utvecklingen noga och planerar nu tillsammans med entreprenörerna att istället genomföra underhållsstoppet i Gruvön under tredje kvartalet 2020", skriver Billerud Korsnäs.

Upprampningen av KM7 är fortsatt Billerud Korsnäs främsta prioritet för 2020. Ytterligare en konsekvens av det uppskjutna underhållsstoppet är att Billerud Korsnäs justerar det tidigare kommunicerade intervallet för negativ resultateffekt med 100 miljoner kronor till 250-450 miljoner kronor för helåret 2020.

"Fokus är fortfarande på att producera bestrukna kvaliteter och vi förväntar oss att inleda processen med att certifiera material under det andra kvartalet 2020", skriver Billerud Korsnäs.

De övriga finansiella effekterna kopplat till covid-19 har hittills varit relativt begränsade, skriver bolaget.

"Det är i dagsläget för tidigt att bedöma i vilket utsträckning covid-19 kommer påverka Billerud Korsnäs långsiktigt", heter det.

Vitrolife bedömer att andra kvartalet kommer att påverkas väsentligt negativt av virusutbrottet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Baserat på tillgänglig information idag är det svårt att uppskatta hur virusutbrottet kommer att påverka efterfrågan på IVF-behandlingar under andra kvartalet, annat än att det sannolikt kommer att ha en väsentlig negativ effekt. Från den positiva sidan har företaget noterat att efterfrågan på IVF har börjat återhämta sig i Kina under mars efter att mer eller mindre har varit nere under februari", skriver bolaget.

Vidare uppskattar Vitrolife att försäljningen under första kvartalet kommer att vara ungefär i linje med förra året i lokal valuta och att ebitda-marginalen kommer att uppgå till cirka 33-37 procent.

I början av mars uppskattade Vitrolife att försäljningen i Asien skulle minska med cirka 30 procent i lokal valuta under första kvartalet och att andra regioner inte kommer att påverkas materiellt. Eftersom viruset har spridit sig utanför Asien kan negativa effekter på försäljningen också ses i andra regioner, uppger bolaget nu.

"Efterfrågan på IVF förväntas minska avsevärt i Europa och USA under de kommande månaderna efter åtgärder som vidtagits av lokala myndigheter för att minimera smittspridning och rekommendationer från till exempel ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) att undvika att bli gravid nu genom IVF ", säger Thomas Axelsson, vd för Vitrolife, i en kommentar enligt pressmeddelandet.

Elfordonsbolaget Clean Motion uppger i bokslutsrapporten för 2019 att bolaget måste få en större affär för att klara sin likviditet.

"Vi får vara beredda på att denna nya Coronasituation kommer att pågå under en längre tid. Vi har redan skruvat hårt i kostnaderna och dagens stödprogram från regeringen kan mycket väl komma till stor hjälp. Men, vi måste inom de närmaste veckorna få till stånd någon större affär för att klara vår likviditet", skriver bolagets vd Göran Folkesson i rapporten.

Bolaget har länge brottats med likviditetsbrist, men har genom ett hårt arbete för att hålla kostnaderna nere ändå lyckats ta sig vidare, uppger Göran Folkesson.

"Försäljningsmässigt är vårt fokus fortsatt på större flottor i städer i Europa. För andra marknader är vårt fokus att etablera oss genom lokala aktörer som tecknar licens. Vi har ett starkt intresse för licenstillverkning och aktiva diskussioner för Sydafrika, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Indonesien, Mauritius, Madagaskar, Pakistan och Qatar. Vi har i en del fall kommit så långt att vi har avsiktsförklaringar undertecknade men det återstår fortfarande arbete att nå ett bindande avtal", tillägger Göran Folkesson.

Nettoomsättningen sjönk under det fjärde kvartalet till 0,6 miljoner kronor (1,3) medan rörelseresultatet förbättrades till -1,2 miljoner kronor (-2,4).

Nettoresultatet steg till -1,3 miljoner kronor (-3,5).

Försäljningsnedgången för helåret från 4,9 till 2,3 miljoner kronor beror dels på att verksamheten i Indien inte har kunnat expandera vidare, och dels på att större kunder inte har haft finansiering för att expandera sin verksamhet, uppger Clean Motion.

Från måndagskvällen:

Följderna av coronaviruset påverkar Volvo och det finns en betydande risk att dessa kan leda till en väsentlig finansiell påverkan på koncernen, med början från mitten av mars.

Det skriver Volvo i ett pressmeddelande.

"Den finansiella påverkan är relaterad till den allmänna situationen, och beslut av olika lokala myndigheter som leder till bland annat underbemanning i fabriker, och störningar i leverantörskedjan. Det finns också en potentiell påverkan på efterfrågan framgent. Givet den osäkra situationen är det inte i nuläget möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan för Volvokoncernen", skriver bolaget.

Volvo och dess leverantörer har ett nära samarbete för att minimera konsekvenserna för kunderna, påpekas det.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -