Börsbolagens varningar och åtgärder

Börs Swedbank utvärderar utdelning och skjuter på stämman, Volvo slopar extrautdelning och stoppar produktionen, Nederman, Duni och Dometic stoppar utdelningen, VRG nära konkurs.

Styrelsen i Nederman drar tillbaka förslaget om utdelning, 2:50 kronor per aktie, enligt ett pressmeddelande.

Det nya förslaget är att ingen utdelning lämnas.

"Nederman ser redan svårigheter med leveranser och vissa kunder har stängt sina anläggningar vilket orsakar förseningar i utförande av projekt. Mot bakgrund av den snabbt förändrade situationen är det för tidigt att kvantifiera den potentiella påverkan på Nedermans resultat för 2020", skriver bolaget.

Swedbank flyttar årsstämman till senare datum, med hänvisning till Coronavirusets spridning.

Den var planerad till den 26 mars. Nära 600 aktieägare hade anmält sig.

Swedbank påtalar i sitt pressmeddelande samtidigt att banken har en stark finansiell ställning, både ur likviditets- och kapitalperspektiv, men uppger ändå att det lagda förslaget till utdelning för 2019 kommer att utvärderas.

Nolatos affärsområde Industrial Solutions påverkas av neddragningarna inom fordonsindustrin. Det framgår av ett pressmeddelande.

Industrials omsättning generas till cirka 40 procent av skandinavisk fordonsindustri, vilka nu generellt sett stänger ner produktionen under en period.

"Detta innebär att även Nolato kommer att stänga ner produktionen av fordonsrelaterade produkter under motsvarande period. Cirka 10 procent av Nolato koncernens totala omsättning kommer från fordonsindustrin", skriver Nolato.

Nolatos övriga två affärsområden, Medical Solutions, som utgör drygt 30 procent av omsättningen och Integrated Solutions, drygt 40 procent av omsättningen, fortsätter att utvecklas enligt plan, enligt Nolatos vd Christer Wahlquist.

Duni drar tillbaka sin utdelning och vidtar besparingsåtgärder mot bakgrund av pandemin covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Smittspridningen av covid-19 får stora konsekvenser för några av Dunis främsta kundgrupper, hotell och restauranger.

"Den kraftigt minskade efterfrågan inom dessa kundsegment förväntas ge negativa försäljningseffekter under andra kvartalet. Påverkan under följande kvartal är beroende av utvecklingen av pandemin", heter det.

Det kostnadsreducerande program som Duni nu lanserar innehåller en rad aktiviteter som arbetstidsförkortning, uppskjutna investeringar, stopp för nyanställningar och konsultkostnader och reseförbud. Implementeringen av dessa åtgärder förväntas ske snabbt och utan omstruktureringskostnader och ger därför i huvudsak effekt redan från och med andra kvartalet.

"Vår produktion är operativ och vårt leveransnät fungerar, vilket innebär att vi kan leverera inkommande order men vi anpassar produktionen löpande i linje med efterfrågan på marknaden", skriver bolaget.

Som en ytterligare åtgärd har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman att ställa in den redan aviserade aktieutdelningen om 5 kronor per aktie för 2019 och att således ingen utdelning ska utgå.

"Med vårt nu lanserade kostnadsprogram i kombination med förslaget om inställd utdelning, vill vi förbättra företagets förmåga att överbrygga denna efterfrågenedgång och fortfarande vara ett starkt bolag", skriver vd Johan Sundelin i en kommentar.

Dometics styrelse drar tillbaka förslaget om utdelning inför årsstämman 2020 som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av det nya coronaviruset.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Spridningen av covid-19 påverkar marknader där Dometic har närvaro när det gäller produktion och försäljning. Den snabbt förändrade marknadssituationen till följd av spridningen av coronaviruset har haft en negativ påverkan på efterfrågan av Dometics produkter under det första kvartalet.

Dometic bedömer att efterfrågan även under det andra kvartalet kommer att påverkas negativt till följd av den osäkra situationen och ett förväntat utmanande marknadsläge.

"Det är i nuläget inte möjligt att kvantifiera de finansiella effekterna givet det exceptionella och osäkra marknadsläget. Det är styrelsens bedömning att det tidigare kommunicerade förslaget om utdelning, vilket framgår av kallelsen till årsstämman, under rådande omständigheter inte längre är försvarligt då bolaget och koncernen kan behöva ha en ökad finansiell beredskap framöver. Styrelsen har därför beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning. För det fall omvärlds- och marknadsförhållandena stabiliseras under året, samt att bolagets finansiella ställning tillåter, kan styrelsen senare under året komma att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att besluta om en vinstutdelning", heter det.

Volvos styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget om en extrautdelning på 7:50 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta med anledning av den allmänna osäkerheten runt Covid-19 och dessas påverkan på koncernen.

Volvo kommer dock att behålla en ordinarie utdelning på 5:50 kronor per aktie.

Den komponent- och personalbrist som blivit konsekvensen av pandemikrisen gjorde till sist att AB Volvos verksamhet omöjliggjordes, enligt uttalanden från fordonskoncernens presschef för Dagens industri.

20.000 anställda hos Volvo fick under fredagsmorgonen besked om korttidspermittering, som nu också kommer gälla för tjänstemännen, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat.

"Alla de begränsningar som olika länder runt om i världen har infört för att minska smittspridningen har efterhand fått så stora effekter att det efterhand blir omöjligt att hålla i gång verksamheten", sade presschef Claes Eliasson till tidningen.

Hur stora konsekvenserna blir för bolaget är omöjliga att förutsäga i nuläget, men presschefen menar att Volvo är ett välkonsoliderat bolag och att det inte föreligger risk för konkurs.

AB Volvo kommer genomföra permitteringen genom att ge personalen ledigt i sex veckor och därefter jobba 100 procent i fyra veckor och således uppnå 40 procent av arbetstakten de kommande 10 veckorna, enligt den kommunikation koncernen gick ut med internt.

Fabriken i Tuve stänger på måndag för 15 dagar framåt. Anläggningar i Frankrike och Belgien stängde tidigare i veckan.

Nyhetsbyrån Direkt söker AB Volvos pressavdelning.

Enligt uttalanden företaget gett till Dagens Eko stoppas nu all produktion och totalt 20.000 anställda får gå på permittering.

Mekonomen bedömer att det finns en betydande risk för finansiell påverkan under det första halvåret 2020, och styrelsen har därför beslutat att ställa in tidigare kommunicerat förslag till årsstämman 2020 om en utdelning på 0:50 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Till följd av den snabba spridningen av coronaviruset och dess påverkan på de marknader där Mekonomen har betydande närvaro och de valutor bolaget är exponerad mot, bedömer bolaget att risken för negativa effekter har ökat väsentligt.

Januari och februari har utvecklats i linje med motsvarande period föregående år, medan de senaste veckorna har visat på en betydligt lägre marknadsaktivitet och efterfrågan på verkstadstjänster och produkter, skriver Mekonomen.

Mekonomens logistikkedja fungerar väl i dagsläget och bolagets butiker och lager har normala nivåer.

"Effekterna från situationen med coronaviruset kommer att påverka Mekonomen Groups omsättning, resultat och kassaflöde för det första kvartalet och för delar av resten av året", heter det.

Mekonomen rapporterar resultatet för det första kvartalet 2020 den 7 maj och kommer då att ge ytterligare information.

De åtgärder som kullagerkoncernen SKF kortfattat informerade om på torsdagskvällen handlar i dagsläget främst om fabriker i Europa som försörjer fordonsindustrin.

Det uppger SKF:s kommunikationschef Theo Kjellberg för Nyhetsbyrån Direkt efter beskedet om att SKF vidtar åtgärder innefattande stängning av fabriker, kostnadsbesparingar, personalneddragningar samt ökad arbetskraftsflexibilitet.

Det är främst tre fabriker i Spanien, Italien och Frankrike som nu stänger i mellan 7-10 dagar i och med att kunderna själva har stängt sina, uppger kommunikationschefen.

"På grund av den stora ovissheten generellt på marknaden så får vi fortsätta följa läget noga och agera när det blir aktuellt", tillägger Theo Kjellberg.

På torsdagskvällen uppgav SKF att det finns en betydande risk för en materiell finansiell påverkan på SKF från slutet av mars.

"Med den höga grad av osäkerhet som omger den allmänna situationen och potentiella nya åtgärder från myndigheter och kunder är det väldigt svårt att uppskatta den finansiella påverkan på SKF", skrev bolaget.

Venue Retail Group ser stora negativa effekter av coronavirusets utbrott, har sökt men inte fått nödfinansiering. Därför måste bolaget överväga alla tillgängliga alternativ, inklusive men inte begränsat till konkurs.

Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

Bolagets bedömning i nuläget är att VRG:s totala försäljning de senaste dagarna och den senaste veckan minskat mellan 70-80 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

"Mot den bakgrunden har en akut likviditetsbrist snabbt uppkommit i bolagets verksamhet och bolaget har i dag sökt men ej erhållit en nödfinansiering om 60 miljoner kronor från en av de nordiska storbankerna", heter det.

Atlas Copcos produktion i Antwerpen i Beligen påverkas negativt efter nya regler från de belgiska myndigheterna.

En stor del av slutmonteringen stoppas tillfälligt medan produktionen av kompressorelement och distributionscentret fortsätter att vara i gång. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt kommer 900 av 1.400 anställda att bli tillfälligt arbetslösa från och med 23 mars till 2 april.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -