Bolagsvarningar och åtgärder, onsdag

Börs Alimak minskar utdelningen, Mekonomen diskuterar med bankerna kovenanter. SSAB sparar. Affären mellan Nyfosa och SBB skjuts upp, liksom utdelningsbesluten i Hexagon, Nordea och Indutrade. Och mycket annat.

Thule: Flertalet kunder har gjort "stora justeringar" av order de senaste dagarna och friluftsbolaget Thule spår nu en väsentlig finansiell påverkan från coronaviruset under 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Så sent som den 22 mars meddelade Thule att det fanns en stor risk för finansiell påverkan under återstoden av 2020 samt att styrelsen beslutat att dra tillbaka utdelningen.

Sedan dess har situationen förvärrats ytterligare där fler myndigheter världen över har infört striktare åtgärder, inklusive stängningar av industriell verksamhet, detaljhandel samt gränsövergångar, heter det.

"Denna utveckling har medfört en skarp nedgång i framför allt efterfrågan och till viss del även i möjligheten att tillverka produkter", skriver bolaget.

Vidare spår bolaget en begränsad effekt under slutet av det första kvartalet men en "betydligt större påverkan från början av andra kvartalet, som normalt är företagets högsäsong", då flertalet av företagets kunder gjort stora justeringar av order de senaste dagarna.

Bolaget vidtar nu åtgärder för att minska riskerna mot resultat och kassaflöde, däribland permitteringar av anställda samt åtgärder för att minska rörliga utgifter samt omprioriteringar av investeringar.

Styrelsen för Nolato har beslutat att återkalla det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget till årsstämman 2020 om 14:50 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Beslutet har fattats trots att Nolatos finansiella ställning är god och signalerar ingen förändring i bolagets utdelningspolicy eller framtida utdelningsambitioner", heter det.

Bakgrunden till beslutet är den mycket stora osäkerhet som råder till följd av effekterna av covid-19.

Styrelsen har beslutat att till årsstämman den 4 maj föreslå att ingen utdelning lämnas men kommer under året att överväga en aktieutdelning för verksamhetsåret 2019 om och när omvärldssituationen förändras.

IA Industriarmatur har med anledning av pandemin med sjukdomen covid-19 genomfört ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten till det osäkra läget i omvärlden. Bland annat har bolaget kommit överens med samtliga medarbetare om korttidspermittering mellan den 1 april och den 31 maj.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Om läget under den perioden normaliseras kan vi komma att fatta nya beslut om att återgå till högre kapacitet. Vi kommer också att dra ner vårt engagemang hos samtliga konsulter till ett absolut minimum", skriver IA Industriarmatur.

Alimak räknar med en "materiell påverkan" på efterfrågan och leveranser av produkter och tjänster under åtminstone första halvåret 2020 på grund av covid-19. Styrelsen föreslår en minskad utdelning om 1:75 kronor per aktie, från tidigare 3:25 kronor, men har ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma under andra halvåret för att besluta om den resterande delen av utdelningen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Alimak Group har en stark finansiell ställning, betydande outnyttjade kreditfaciliteter och är bekväm med sin nuvarande kapital- och covenantstruktur. Av försiktighetsskäl är det reviderade förslaget till utdelning avsett att skapa ökad flexibilitet i en tid av osäkerhet," kommenterar Jan Svensson, styrelseordförande.

I rapporten för det fjärde kvartalet 2019 framhöll Alimak att covid-19 skulle påverka dess verksamhet i Kina. Koncernens kinesiska organisation är nu helt tillbaka i drift och närmar sig normal kapacitet.

Sedan dess has regeringar över hela världen vidtagit betydande och ökande åtgärder för att begränsa pandemin. Åtgärderna inkluderar stängningen av byggplatser och begränsning av tillverkningsverksamhet och underhållsaktiviteter. Kunder har också i varierande grad infört restriktioner gällande åtkomsten till deras anläggningar, vilket begränsar försäljningen av ny utrustning men också installations- och serviceaktiviteter.

"Detta har resulterat i snabbt förändrade marknadsförhållanden såväl som ökad osäkerhet", skriver Alimak.

Koncernens produktions- och monteringsanläggningar har kunnat fortsätta verka men på grund av regeringsbegränsningar är produktionen för närvarande pausad eller reducerad i Brasilien och Spanien och delvis begränsad i andra länder.

"Spridningen av covid-19 från Asien till Europa samt Nord- och Sydamerika kommer därför att ha en väsentlig inverkan på efterfrågan och på leveranskedjan och kommer att begränsa serviceaktiviteterna under det första kvartalet. Vidare förväntar sig Alimak Group att de utmanande marknadsförhållande kommer att kvarstå åtminstone också i det andra kvartalet. För närvarande är det emellertid inte möjligt att kvantifiera de fullständiga ekonomiska effekterna som pandemin kan ha för Alimak Group", heter det.

Mekonomen bedömer att den pågående pandemin och det it-intrång som drabbat bolaget kommer att ha "väsentligt negativ påverkan" på bolaget under resten av 2020.

Det bedömer bolaget i en uppdatering.

"Trots att Mekonomen Group i nuläget bedömer att bolaget har tillräcklig likviditet, har bolaget utvärderat sin likviditet och påverkan på bankkovenanter på grund av den snabba omvärldsförändringen", skriver bolaget.

Mekonomen bedömer att bolaget uppfyller sina bankvillkor i sin helhet i slutet av mars. Bolaget har samtidigt inlett diskussioner med bankerna "som en försiktighetsåtgärd".

"Som ett resultat av dessa diskussioner har bankerna justerat maxgräns för bankkovenanter per den 31 mars, samt senarelagt bolagets planerade amorteringsbetalning om 5 miljoner Euro som skulle betalas den 31 mars 2020", skriver bolaget.

Mekonomen kommer att ha en fortsatt dialog med bankerna om fler lättnader av de villkors om måste vara uppfyllda i bolagets finansiering, de så kallade bankkovenanter.

"Att inte möta bankernas kovenanter, utan bankernas godkännande, kan innebära att företaget inte längre kan utnyttja sina kreditfaciliteter och att återbetalningsdatum för vissa av bolagets lån tidigareläggs, vilket kan leda till försvagning av likviditeten", skriver bolaget vidare.

Bolaget berättade den 28 mars om it-intrånget. Bolagets bedömning är att bolagets försäkring kommer att begränsa den finansiella skadan.

Elos Medtechs styrelse drar tillbaka förslaget om utdelning om 1:50 kronor per aktie, mot bakgrund av den allmänna osäkerheten och den finansiella påverkan covid-19 bedöms att ha på bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen kommer därmed att föreslå årsstämman den 21 april att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019.

Elos Medtechs årsstämma kommer att hållas som tidigare kallats till den 21 april.

SSAB vidtar flera åtgärder på kort sikt för att motverka effekterna från covid-19 och totalt beräknas besparingarna överstiga 1 miljard kronor på årsbasis.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affärsläget har under årets första tre månader i stort motsvarat förväntningarna, enligt SSAB. Framöver kommer dock spridningen av Covid-19 och dess påverkan på den globala industriproduktionen, politiska beslut och den ekonomiska utvecklingen även att påverka SSAB.

"Ett antal åtgärder implementeras på kort sikt i koncernen för att motverka effekterna. I Sverige har SSAB och de fackliga organisationerna kommit överens om ett ramavtal om korttidsarbete och i Finland har förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare inletts. Flera besparingsåtgärder implementeras också i övriga länder", skriver bolaget.

De kortsiktiga åtgärderna för att minska kostnaderna kommer att ha en tillfällig negativ effekt på lönerna för många anställda. Medlemmarna i SSABs ledning har således bestämt att minska sina egna löner med 10 procent från och med den 1 april.

Vad gäller besparingsåtgärderna kommer produktionsnivåerna att anpassas efter efterfrågesituationen och exempelvis planeras Borlänge och Hämeenlinna att stängas ned under en vecka i månaden, åtminstone i april och maj. Masugnsproduktionen kommer att minska i linje med efterfrågan.

Konglomeratet Midways största innehav, HAKI, har under det första kvartalet 2020 varit svagare än motsvarande kvartal de senaste tre åren. Som en konsekvens av coronapandemin har efterfrågan nu sinat än mer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Midway bedömer att HAKI under det första kvartalet i år kommer att göra ett nollresultat.

Som motsvar till den rådande situationen har bolaget valt att införa korttidsarbete för majoriteten av anställda i Sverige samt en betydande del i Norge, Danmark och Storbritannien.

Hur långvarig den svagare efterfrågan kvarstår samt de resultatmässiga effekterna för de kommande kvartalen, som uppstått som en konsekvens av pandemin, går i dagsläget inte att bedöma, uppger bolaget.

Vidare återkallar Midway sitt tidigare kommunicerade förslag till en utdelning om 0:60 kronor per aktie i spåren av coronaviruset.

Styrelsen i medicinteknikbolaget Stille drar tillbaka förslaget om en utdelning om 1:70 kronor per aktie. Tillbakadragandet sker på grund av det pågående utbrottet av covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.

Årsstämman skjuts också upp till den 27 maj 2020.

"Vi analyserar utvecklingen noga på samtliga marknader vi är verksamma och utvärderar vilka följder pandemin kan ha på Stille. Genom att skjuta på årsstämman får vi ytterligare tid till att utvärdera hur situationen utvecklas, och dess eventuella påverkan", säger Stilles styrelseordförande Göran Brorsson som en kommentar till pressmeddelandet.

Gruvbolaget Lucara Diamond har av regeringen i Botswana, där bolagets gruva Karowe är belägen, att hålla försäljningar av rådiamanter i belgiska Antwerpen om så skulle behövas. Guidningen för 2020 dras tillbaka.

Gruvan är i dagsläget fullt fungerande ("fully operational"), trots att en rad covid-19-relaterade åtgärder vidtagits för att skydda de anställda, uppger bolaget i ett pressmeddelande sent på tisdagen. Även handelssystemet Clara fungerar.

Prognoserna för 2020, bland annat om en försäljning på 180-210 miljoner dollar för helåret, dras dock tillbaka.

Luacara genomförde den 5 mars årets första försäljning av rådiamanter. Försäljningspriserna var inom 1 procent av bolagets förväntningar.

"Sedan dess har dock diamantpriserna försämrats som en effekt av svagare efterfrågan i takt med att covid-19 spritts globalt", uppger bolaget.

Fastighetsbolaget Nyfosa ingick i januari en avsiktsförklaring med SBB i Norden avseende förvärv av fastighetsportföljer med ett totalt värde om cirka 8 miljarder kronor. Nyfosa beslutar nu att avvakta tills vidare med genomförandet av transaktionen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet tas med anledning av att marknadsförutsättningarna har förändrats.

"Vårt intresse för fastighetsportföljerna kvarstår men vi genomför inte affären nu eftersom marknaden förändrats så drastiskt sedan vi undertecknade avsiktsförklaringen. Det är alltid tråkigt att hoppa av en affär men nu blickar vi framåt och fokuserar på nya möjligheter", skriver vd Jens Engwall i pressmeddelandet.

SBB meddelar i ett separat pressmeddelande att målet om försäljningar på 11 miljarder kronor under året inte ändras, trots Nyfosas besked.

"SBB:s plan om att sälja fastigheter för 11 miljarder kronor står fast. Vi har redan sålt för 1,5 miljarder kronor i år och räknar med att annonsera ytterligare försäljningar inom kort," säger SBB:s vd Ilija Batljan.

Styrelsen i Hexagon föreslår att senarelägga beslutet om utdelning för räkenskapsåret 2019 till en tidpunkt när konsekvenserna av covid-19 pandemin blivit tydligare och marknadsförutsättningarna stabilare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsens ambition är att vid en extra bolagsstämma under hösten 2020 fullfölja sitt tidigare kommunicerade utdelningsförslag om 0:62 euro per aktie.

First North-listade Netjobs korttidspermitterar majoriteten av organisationens medarbetare på grund av de osäkra marknadsförutsättningarna till följd av covid-19.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare bedömer bolaget att covid-19 har haft en viss negativ påverkan på omsättningen i mars och läget bedöms fortsatt osäkert för andra kvartalet.

"Osäkerheten påverkar Netjobs verksamhet negativt på grund av lägre efterfrågan på digital jobbannonsering- och employerbrandingtjänster när stora volymer av varsel sker på den svenska arbetsmarknaden", skriver bolaget.

Nordeas styrelse föreslår att beslutet om utdelning på 0:40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 skjuts upp på grund av den rådande covid-19-pandemin.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Mot bakgrund av covid-19-pandemin och den rekommendation som Europeiska centralbanken (ECB) med anledning av detta utfärdade den 27 mars 2020, föreslår Nordeas styrelse att beslutet om utdelning för räkenskapsåret 2019 skjuts upp och ändrar därmed sitt utdelningsförslag till den ordinarie bolagsstämman som planeras till den 14 maj 2020", skriver banken.

Den 23 mars uppgav Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation på Nordea i Sverige, att banken inte hade några planer på att ändra sitt utdelningsförslag avseende helåret 2019.

Indutrade har beslutat att senarelägga årsstämman på grund av covid-19 och meddelar även att det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 4:75 kronor per aktie kommer att prövas på nytt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare kommer Indutrades koncernledning att avstå från 10 procent av sina löner från och med 1 april, tills läget är mer stabilt.

Årsstämman var planerad att hållas den 6 maj och nytt datum kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

Skistar har beslutat att stänga samtliga skidanläggningar i Sverige för resten av säsongen från och med den 6 april.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beslutet fattades efter en uppmaning av Folkhälsomyndigheten på grund av risken för överbelastning i sjukvården i de berörda regionerna.

Enligt Skistar kommer beslutet att få en negativ effekt på helårsresultatet, men att omfattningen ännu inte har analyserats.

Skistars svenska alpindestinationer inkluderar Skistar Sälen, Vemdalen och Åre.

Den 12 mars meddelade Skistar att de båda norska skidanläggningarna, i Trysil och Hemsedal, tvingats stänga på grund av kommunala beslut i Norge.

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -