Fem megatrender som investerare bör tänka på

ANNONS Världen har historiskt genomgått stora ekonomiska och teknologiska framsteg, och utvecklingen är ständigt pågående. Något man kanske inte tänker på är att utvecklingen ofta drivs av stora globala trender, vilka förändras över tiden. Kapitalförvaltaren BlackRock har identifierat fem stycken aktuella megatrender, som man menar kommer att forma vår framtid.

“Morgondagens värld formas av flera stora utvecklingsområden eller så kallade megatrender som påverkar oss samtidigt, och som kommer att förändra vårt sätt att leva och arbeta. För att fånga dessa trender behöver man tänka bredare än exempelvis ett enskilt index eller särskild bransch”, säger Elisabeth Sterner, chef för iShares och Wealth i Norden på BlackRock.

Vad innebär egentligen begreppet megatrend? Megatrender är kraftfulla, transformativa krafter som kan förändra banan för den globala ekonomin genom att förändra samhällets prioriteringar. Konsumenter, företag och regeringar ändrar helt enkelt sina beteenden, vilket påverkar hur vi lever. Det är inte frågan om någon revolution där världen förändras över en natt, utan en utveckling av samhället över en längre tid. Ett historiskt exempel på en megatrend är elektrifieringen av samhället under efterkrigstiden. Samtliga svenska hushåll fick inte el över en natt utan det var en process som pågick under en längre tid och som ändrade vårt sätt att leva för all framtid.

“Megatrender förändrar världen under en längre period. Det är inte några snabba kast, utan strukturella förändringar av samhällen och ekonomier. Men genom att identifiera potentialen i strukturförändringar och investera i dessa förväntade förändringar tidigt menar vi att man skapar de bästa förutsättningarna för att skapa långsiktig värdetillväxt i sina investeringar”, säger Elisabeth Sterner.

BlackRock har identifierat fem megatrender:

1. Omfördelning av ekonomisk makt

Förskjutningen av ekonomisk makt till utvecklingsländer inklusive Kina

2. Klimatförändringar och begränsade naturresurser

Effekterna av klimatförändringar såväl som en ökad belastning på världens naturresurser inklusive energi, mat, metaller och vatten

3. Tekniska genombrott

Den snabba utvecklingen inom teknik, speciellt inom artificiell intelligence (AI) och maskinlärning är centralt för alla megatrender

4. Demografi och samhällsförändringar

Förändringar i global demografi (dvs befolkningsmängd, befolkningstäthet, utbildningsnivå mm.) kommer skapa sociala förändringar

5. Snabb urbanisering

Den globala migrationen till megastäder och de möjligheter samt utmaningar detta innebär

“Samtliga megatrender är globala. Urbaniseringens och den åldrande befolkningens effekter på vårt samhälle är en av de mest omskrivna och omdebatterade megatrenderna här i Sverige. Vi är inte ensamma om den utvecklingen. Frågan är lika aktuell i stora ekonomier som Japan, Kina och Tyskland”, säger Elisabeth Sterner.

BlackRock menar att man som investerare bör ta hänsyn till dessa trender när man väljer sina investeringar i syfte att skapa bättre förutsättningar för långsiktig värdetillväxt.

BlackRock har lanserat nischade fonder för att kunna fånga dessa megatrender. Exempel på detta är teknikfonden BGF Next Generation Technology, en fond, som likt vad namnet, antyder investerar i framtidens teknik. Ett annat exempel är fonden BGF Healthsicence, en fond som strävar efter att skapa avkastning genom att investera i ny teknik inom hälsosektorn.

“De största vinnarna på megatrenderna finns globalt, inte lokalt, därför bör man som investerare också investera globalt. Covid-19-pandemin kommer naturligtvis att påverka världen under en lång tid, men den kommer också att leda till att vissa megatrender accelererar. Investeringarna i grön energi har exempelvis inte minskat utan snarare ökat under pandemin, hälsovården står nu i mer fokus än någonsin och teknikutvecklingen har inte stannat av”, avslutar Elisabeth Sterner.

Läs mer om BlackRock’s megatrender här.

Riskvarningar

Kapitalrisk. Värdet för investeringarna  och intäkterna från den kan öka eller minska och är inte garanterade. Det är inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade beloppet.

Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på aktuella eller framtida resultat och bör inte vara den enda faktor som ska beaktas när man väljer en produkt eller strategi.

Förändringar i växelkurserna mellan valutor kan leda till att värdet på investeringarna minskar eller ökar. Fluktuationer kan vara särskilt markerade när det gäller en högre volatilitetsfond och värdet på en investering kan falla plötsligt och avsevärt. Nivåer och beskattningsunderlag kan ändras.

Fondspecifika risker

BGF Next Generation Technology Fund

Koncentrationsrisk, motpartsrisk, aktierisk, investering i teknologipapper

BGF World Healthscience Fund

Aktiv hantering av valutaexponering, koncentrationsrisk, motpartsrisk, aktierisk

Beskrivning av fondrisker

Aktiv hantering av valutaexponering

Aktiv hantering av valutaexponering genom derivat kan göra fonden mer känslig för valutakursförändringar. Om valutadexponeringar mot vilka fonden är säkrad uppskattar investerare kanske inte dra nytta av sådan förstärkning.

Koncentrationsrisk

Investeringsrisken är koncentrerad till specifika sektorer, länder, valutor eller företag eller för att fonden endast har ett litet antal investeringar. Detta innebär att fonden är mer känslig för alla lokala ekonomiska, marknadsmässiga, politiska eller reglerande händelser. Fondens koncentrerade investeringsexponering kan förstora de andra risker som fonden är exponerad för.

Motpartsrisk

Insolvens hos institut som tillhandahåller tjänster såsom förvaring av tillgångar eller som motpart till derivat eller andra instrument kan utsätta fonden för ekonomisk förlust.

Aktierisk

Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga rörelser på aktiemarknaden. Andra inflytelserika faktorer inkluderar politiska, ekonomiska nyheter, företagets resultat och betydande företagsevenemang.

Investeringar i teknologivärdepapper

Investeringar i tekniska värdepapper är föremål för frånvaro eller förlust av immateriella skydd, snabba tekniska förändringar, statlig reglering och konkurrens.

Viktig information

Fram till 31 december 2020, utfärdat av BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority (”FCA”). Registrerad adress 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000. Telefonsamtal spelas vanligtvis in för din säkerhet. Se Financial Conduct Authoritys hemsida för en lista över auktoriserade aktiviteter som utförs av BlackRock.

Från och med 1 januari 2021, i händelse av att Storbritannien och Europeiska unionen inte ingår en överenskommelse som tillåter Storbritanniens företag att erbjuda och tillhandahålla finansiella tjänster inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är utfärdaren av detta material:

(i) BlackRock BlackRock Advisors (UK) Limited för alla utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; och

(ii) (iv) BlackRock (Nederländerna) B.V. för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

BlackRock (Nederländerna) B.V. är auktoriserat och reglerat av den nederländska myndigheten för finansiella marknader. Registrerade kontor Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregister nr 17068311. Telefonsamtal spelas vanligtvis in för din säkerhet.

BlackRock Global Funds (BGF) är ett öppet investeringsbolag med säte i Luxemburg som endast kan säljas i vissa jurisdiktioner. BGF är inte tillgängligt för försäljning i USA eller till amerikanska personer. Produktinformation om BGF bör inte publiceras i USA. BlackRock Investment Management (UK) Limited är den främsta distributören av BGF. Prenumerationer i BGF är endast giltiga om de görs på grundval av det aktuella Prospektet, de senaste finansiella rapporterna och Key Investor Information Document (KIID), som finns på vår webbplats. Prospekt, viktiga investerarinformationsdokument och ansökningsblanketter kanske inte är tillgängliga för investerare i vissa jurisdiktioner där fonden i fråga inte har godkänts.

För investerare i Sverige

Prospektet och KIID finns på BlackRock (Nederländerna) B.V., filial i Stockholm, Malmskillnadsgatan 32, 111 51 Stockholm, Sverige. Investerare bör läsa KIID innan de fattar ett investeringsbeslut.

All forskning i detta dokument har anskaffats och kan ha genomförts av BlackRock för sitt eget syfte. Resultaten av sådan forskning görs endast tillfälligt tillgängliga. De åsikter som uttrycks utgör inte investeringsråd eller andra råd och kan ändras. De återspeglar inte nödvändigtvis åsikter från något företag i BlackRock Group eller någon del därav och inga garantier görs för deras noggrannhet.

Detta dokument är endast för informationssyften och utgör inte ett erbjudande eller inbjudan till någon att investera i några BlackRock-fonder och har inte utarbetats i samband med något sådant erbjudande.

© 2020 BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY är varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

MKTGH1220E/S-1432996

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -