Rapportfloden: Blandade resultat

Q4 Corem, OX2, Ovzon, Kambi, SUS, Synsam, Lucara och Calliditas finns bland bolagen som publicerat sina kvartalssiffror.

Fastighetsbolaget Nyfosas intäkter uppgick till 882 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2023. Analytikerna i Infronts sammanställning av fem estimat hade räknat med 873 miljoner kronor.

Driftnettot blev 632 miljoner kronor. Här var 594 miljoner väntade.

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 813 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet minskade med 24 procent till 293 miljoner kronor, jämfört med 384 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol.

Värdeförändringarna på fastigheter summerade till -598 miljoner kronor (-1.491). Nettoresultatet blev -688 miljoner kronor (-882).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå avseende verksamhetsåret 2023. Väntat var en utdelning om 2 kronor per aktie. Föregående år uppgick utdelningen till 4:00 kronor.

Investmentbolaget Havsfrun redovisar ett resultat på 0,3 miljoner kronor (2,9), motsvarande 0:03 kronor per aktie (0:24). Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2023 lämnas med 1:00 krona per aktie (1:00), motsvarande en direktavkastning om 6,7 procent (6,8).

Investmentbolaget Concejo redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 14,8 miljoner kronor (15,2). Nettoomsättningen uppgick till 157 miljoner kronor (135).

Under fjärde kvartalet accepterade Concejo ett bud på innehavet i Dracoon, en transaktionen som medförde en resultateffekt på 12,0 miljoner kronor under fjärde kvartalet.

Styrelsen föreslår årsstämman 0:00 kronor i ordinarie utdelning (0:00) samt 3:00 kronor i extra utdelning (0:00) för 2023.

Forskningsbolaget Guard Therapeutics redovisar ett rörelseresultat på -15,3 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (-39,8).

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av bolagets kostnader och för fjärde kvartalet uppgick de till 13,0 miljoner kronor (38,2). Minskningen jämfört med tidigare kvartal och med föregående år hänvisas till att fas 2-studien AKITA framgångsrikt avslutats med sista patientens sista besök i mitten på juli, uppger bolaget i rapporten.

Bolaget saknade omsättning för kvartalet i linje med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17,2 miljoner kronor (-34,1). Bolagets likvida medel var 83,7 miljoner kronor (201) vid periodens slut.

Nanexa, ett läkemedelsbolag som utvecklar injicerbara läkemedel baserade på drug delivery-systemet Pharmashell, hade en omsättning på 6,8 miljoner kronor (0,8) under det fjärde kvartalet 2023.

Rörelseresultatet uppgick till -51,4 miljoner kronor (-17,9).

I samband med beslut om taktiska prioriteringar inom projektportföljen, där utvecklingen av NEX-18 och NEX-20 pausas tills tillräckliga medel tillförts bolaget, beslutades att skriva ner det bokförda värdet av aktiverade utvecklingskostnader relaterade till dessa projekt. Detta ökade kvartalets avskrivningar och gav en negativ resultateffekt om totalt -45,6 miljoner kronor.

Periodens kassaflöde var 44,6 miljoner kronor (35,6) och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 65,2 miljoner kronor (81,2).

Quickbit rapporterar en omsättning om 8,9 miljoner euro under det andra kvartalet, oktober-december, under det brutna räkenskapsåret 2023/24 (81,6).

Bruttomarginalen uppgick till 4,8 procent under andra kvartalet (4,2) och justerat ebitda blev -1,6 miljoner euro (0,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till -1,5 miljoner euro (-0,4).

Fastighetsbolaget Stenhus Fastigheter redovisar hyresintäkter på 265 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (235).

Förvaltningsresultatet uppgick till 76,4 miljoner (78,3) och driftöverskottet blev 200 miljoner kronor (168). Värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter summerade till 33,8 miljoner kronor (-306). Efter skatt blev resultatet -51,8 miljoner kronor (271).

Ingen utdelning föreslås.

Verkstadsbolaget Engcon, som tillverkar grävmaskinstillbehör, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 19 miljoner kronor (121).

Nettoomsättningen uppgick till 308 miljoner kronor (541). Den organiska omsättningstillväxten var -43 procent. Orderingången uppgick till 414 miljoner kronor (553). Den organiska orderingångstillväxten blev -26 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2023 på 0:94 kronor per aktie (0:85).

Garo, som utvecklar och tillverkar produkter och helhetslösningar för elinstallationsmarknaden, redovisar ett rörelseresultat på -0,1 miljoner kronor (8,9) för det fjärde kvartalet 2023. Resultatet efter skatt blev 0,1 miljoner kronor (7). Resultatet per aktie uppgick till 0:00 kronor (0:14).

Nettoomsättningen uppgick till 311 miljoner kronor (342).

Garo vinstvarnade för fjärde kvartalet i slutet av januari. De ovan redovisade siffrorna är i princip överensstämmande med vinstvarningen.

En utdelning om 0:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2023 (0:14).

Diagnosbolaget Immunovia redovisar ett rörelseresultat på -23,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (-51,1). Resultat efter skatt låg på -49,0 miljoner kronor (-67,3). Nettoomsättningen, som för kvartalet endast inkluderade royalties, uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28 miljoner kronor (-51) och likvida medel vid periodens slut låg på 77 miljoner (106).

Moba Networks nettoomsättning uppgick till 82,1 miljoner kronor (80,3) under fjärde kvartalet 2023. Justerad ebitda uppgick till 17,7 miljoner kronor (7,6).

Rapporterat ebit uppgick till 34 miljoner kronor (6,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 2,8 miljoner kronor (4,3).

Fastighetsbolaget Genova Propertys hyresintäkter uppgick till 126 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2023 (109). Driftöverskottet blev 86,9 miljoner kronor (71,7) och förvaltningsresultatet uppgick till 18,1 miljoner (25,2).

Exklusive värdeförändringar i joint ventures och intresseföretag uppgick förvaltningsresultatet till 23 miljoner kronor (26). Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -162 miljoner kronor (-225).

Resultat efter skatt uppgick till -215 miljoner kronor (160).

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Verkstadsbolaget Engcon, som tillverkar grävmaskinstillbehör, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 19 miljoner kronor (121).

Nettoomsättningen uppgick till 308 miljoner kronor (541).Den organiska omsättningstillväxten var-43procent. Orderingången uppgick till 414 miljoner kronor (553). Den organiska orderingångstillväxten blev -26 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2023 på 0:94 kronor per aktie (0:85).

Bioteknikbolaget Modus Therapeutics hade ett resultat efter skatt om -4,1 miljoner kronor (-9,4) under det fjärde kvartalet, med ett resultat per aktie uppgående till -0:18 kronor (-0:58). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,1 miljoner kronor (-8,2).

Robotteknikbolaget Flexqube redovisar en nettoomsättning på 31,5 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2023 (48,6) samt ett rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) på -5,2 miljoner kronor (-2,2), framgår av delårsrapporten. Rörelseresultatet skrivs till -7,1 miljoner kronor (-3,5) och nettoresultatet landade på -7,5 miljoner kronor (-3,8).

Orderingången minskade med 19,2 procent till 31,3 miljoner kronor (38,8). Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har orderingången minskat med 16 procent.

Prolight, som utvecklar patientnära analyssystem, hade ett resultat efter skatt om -2,4 miljoner kronor (-2,8) under det fjärde kvartalet 2023, motsvarande -0:01 krona per aktie (-0:01). Nettoomsättningen uppgick till 0 (0). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,0 miljoner kronor (-5,4).

Firefly, som är verksamt inom brandskyddslösningar, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 15,9 miljoner kronor (21,6). Nettoomsättningen uppgick till 142 miljoner kronor (127).

Orderingången blev 122 miljoner kronor (108).

Styrelsen föreslår en utdelning för helåret 2023 på 4:75 kronor per aktie (3:00).

Affiliatebolaget Raketech redovisar ett ebitda-resultat om 6 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2023 (6,4). Nettoomsättningen uppgick till 22,8 miljoner euro (15,7). Den organiska tillväxten var 45,3 procent (23,1).

Resultatet efter skatt blev 1,2 miljoner euro (2,7).

Styrelsen föreslår en utdelning på 0:10 euro för helåret 2023 (0:094).

Det First North-listade eyetrackingbolaget Smart Eye hade en nettoomsättning på 91,3 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2023, en ökning med 65 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 50 procent.

Ebitda-resultatet under kvartalet var -27,1 miljoner kronor (-60,6). Engångskostnader påverkar resultatet negativt med 4,8 miljoner kronor, främst på grund av sociala avgifter för aktieincitamentsprogram som en konsekvens av högre aktiepris. Denna kostnad påverkar inte kassaflödet.

Rörelseresultatet uppgick till -67,1 miljoner kronor (-100). Avskrivningar av övervärden som uppstod i samband med förvärvet av Affectiva samt Imotions uppgår till 29,5 miljoner kronor.

Resultat efter skatt är positivt på grund av bokning av uppskjuten skatt i kvartalet (210 miljoner kronor). Likvida medel uppgick till 79,7 miljoner kronor per sista december.

Fastighetsbolaget Corems intäkter uppgick till 1.016 miljoner kronor i det 4 kvartalet 2023 (1.185). Driftöverskottet blev 632 miljoner kronor (700) och förvaltningsresultatet 223 miljoner (329).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till -2.653 miljoner (-3.110), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -919 miljoner kronor (-83).

Efter skatt blev resultatet -3.065 miljoner kronor (-3.543). En utdelning om 0:10 kronor per A- och B-aktie föreslås för helåret 2023 (0:40).

Styrelsen föreslår vidare en utdelning om 20:00 kronor (20:00) per D- samt preferensaktie.

Vind- och solkraftskraftbolaget OX2 redovisar ett rörelseresultat på 332 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (624). Nettoresultatet låg på 318 miljoner kronor (627). Resultatet per aktie uppgick till 1:19 kronor (2:32).

Nettoomsättningen var 1.829 miljoner kronor (2.244).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2023.

Satellitbolaget Ovzon redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på -14 miljoner kronor (-43).

Nettoomsättningen uppgick till 91 miljoner kronor (101).

Orderingången under det fjärde kvartalet uppgick till 186 miljoner kronor (214).

Bryggeriet Kopparbergs redovisar ett rörelseresultat på 15 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (0,4). Resultat före avskrivningar blev 37,4 miljoner kronor (18,0). Nettoomsättningen uppgick till 535 miljoner kronor (480).

En utdelning om 7:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2023 (7:25).

Sportboksleverantören Kambi redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2023 på 7,2 miljoner euro motsvarande en rörelsemarginal på 16,1 procent.

Under motsvarande kvartal ett år tidigare låg rörelseresultatet på 18,7 miljoner euro med en marginal på 32,3 procent. Ebitda landade på 17,0 miljoner euro, ned från 27,3 miljoner euro ett år tidigare.

Intäkterna uppgick till 44,3 miljoner euro (57,8). Resultat efter skatt blev 5,5 miljoner euro mot 17,9 miljoner euro ett år tidigare.

Ingen utdelning föreslås.

Surgical Science, som tillverkar virtual reality-simulatorer för kirurger och andra medicinska specialister, redovisar ett rörelseresultat på 37,7 miljoner kronor (61,2) för det fjärde kvartalet 2023.

Valutaeffekten av främst en lägre dollar i posten "övriga intäkter och kostnader" uppgick till -15,3 miljoner kronor. Övriga kostnader var i linje med tidigare kvartal under året, skriver bolaget. Nettoresultatet uppgick till 98,0 miljoner kronor (117).

Nettoomsättningen uppgick till 227 miljoner kronor (250), motsvarande en minskning med 9 procent. Licensintäkterna uppgick till 75,9 miljoner kronor (63,1) och svarade för 33 procent av nettoomsättningen (25).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39,6 miljoner kronor (78,5).

Styrelsens intention är att föreslår att ingen utdelning lämnas för 2023 (0).

Optikerkedjan Synsam redovisar ett ebitda-resultat på 348 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (273). Ebitda-marginalen blev 23,2 procent (19,6).

Rörelseresultatet (ebit) blev 161 miljoner kronor (90). Nettoomsättningen uppgick till 1.479 miljoner kronor (1.373). Försäljningstillväxten var 7,7 procent och organiska tillväxten uppgick till 7,4 procent (6,8). Bruttomarginalen blev 76,6 procent (76,7).

En utdelning om 1:80 kronor per aktie föreslås för helåret 2023 (1:70).

Diamantbolaget Lucara Diamond redovisar intäkter på 36,5 miljoner dollar (42,5) för det fjärde kvartalet 2023. Operativa kostnader uppgick till 22,3 miljoner dollar (18,5) och nettoresultatet blev -36,7 miljoner dollar (7,1).

För helåret 2023 uppgick totala intäkter till 177 miljoner dollar, vilket är i linje med bolagets reviderade prognos. Operativa kostnader uppgick till 28:75 dollar per processat ton malm. Bolaget investerade 101 miljoner dollar i underjordprojektet i Karowe. För helåret 2023 uppgick rörelsemarginalen till 56 procent (63) oc justerat ebitda blev 54,4 miljoner dollar (86,7). Totalt utvanns 395.134 carat under året.

Kassan och kassaekvivalenter uppgick till 13,3 miljoner dollar.

Specialistläkemedelsbolaget Calliditas redovisar ett rörelseresultat på 41,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (32,5). Periodens resultat låg på -18,4 miljoner kronor (-3,7).

Nettoomsättningen var 452 miljoner kronor (429). Omsättningen för Tarpeyo uppgick till 347 miljoner kronor (167). Calliditas har tidigare uppgett att omsättningen för Tarpeyo preliminärt uppgick till 31-33 miljoner dollar för det fjärde kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var 22,8 miljoner kronor (230) med likvida medel om 974 miljoner kronor (1.249) vid rapportperiodens utgång.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2023.

Whiskybolaget High Coast Distillery hade en nettoomsättning på 14,3 miljoner kronor (16,9) och ett ebitda-resultat på 4,3 miljoner kronor (5,8) under fjärde kvartalet 2023. Rörelseresultatet uppgick till 2,6 miljoner kronor (4,3).

Omsättningen under kvartalet minskade till följd av något lägre försäljning inom bolagets tre intäktsben (flaskor, fat och besöksverksamhet), skriver High Coast i bokslutskommunikén. Ebitda har huvudsakligen påverkats av ökade kostnader kopplat till försäljning.

Kassaflödet var 1,1 miljoner kronor under kvartalet (-2,5).

Gå till Placera.se för att läsa fler artiklar

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser och fondartiklar

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -