Bolagsvarningar och åtgärder, torsdag

Börs Mycronic sänker utdelningen, Telia når inte prognos och sänker utdelningen. Och mycket mer.

Klöverns styrelse har beslutat att justera förslaget till utdelning för 2019. Nu föreslår styrelsen en utdelning om totalt 0:26 kronor per stamaktie och en utdelning om totalt 20:00 kronor per preferensaktie. Justeringen är till följd av den osäkerhet om konjunkturutvecklingen som spridningen av coronaviruset medför.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det tidigare förslaget, vilket kommunicerades i bokslutskommunikén 2019, var följande en utdelning om totalt 0:50 kronor per stamaktie och 20:00 kronor per preferensaktie.

Drillcon Scandinavia har på torsdagen varslat 25 medarbetare samt beslutat genomföra korttidspermitteringar vid två arbetsställen. Grunden till åtgärderna är att kunderna inom ramen av befintliga kontrakt har valt att minska sin produktion av borrmetrar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den rådande osäkerheten med covid-19-pandemin och den globala dramatiska ekonomiska nedgången som nu råder med lägre metallpriser har inneburit att några kunder valt att minska borrproduktionen, uppger bolaget.

"Detta får som konsekvens att vi tappar produktionsvolymer och därför är det nu nödvändigt att snabbt anpassa sig till de nya förhållanden som råder", säger Drillcons vd Patrik Rylander.

"Om fler av våra kunder väljer att minska sin borrproduktion så är vi beredda att vidtaga ytterligare snabba åtgärder", tillägger han.

Mycronics styrelse föreslår att utdelningen för 2019 ska uppgå till 2:00 kronor per aktie, i stället för 3:25 kronor i det tidigare förslaget.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det nya förslaget läggs "mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av coronaviruset", heter det.

"Efter rekordåret 2019 har Mycronic en stark finansiell ställning och likviditet. Bolaget vill stå väl rustat för att kunna ta tillvara de framtida möjligheter som erbjuds och styrelsen vill därmed vara försiktig. Mot bakgrund av rådande osäkerhet är förslaget väl avvägt", säger bolagets vd Anders Lindqvist.

Telia meddelar att covid-19-pandemin kommer att ha en negativ finansiell påverkan på bolagets TV & Media-enhet.

"För närvarande är påverkan på Telia Companys övriga verksamhet begränsad men effekten på TV & Media innebär att utsikterna för koncernen vad gäller ebitda och det operationella fria kassaflödet 2020 inte kommer att uppnås", skriver bolaget.

Trots en ökad konsumtion av tv har Telia sett en snabb nedgång i annonsintäkter. Att sportevenemang ställs in globalt har dessutom påverkat bolagets intäkter från betalkanaler negativt.

"Givet de nuvarande omständigheterna är det svårt att uppskatta den fulla påverkan på helåret 2020 men vårt nuvarande antagande innebär ett ebitda för affärsområdet TV & Media motsvarande 0-0,5 miljarder kronor (1,5 miljarder 2019)", skriver Telia.

Detta innebär att målet om ett operationellt fritt kassaflöde om cirka 0,5 miljarder kronor från TV & Media under 2020 inte kommer att uppfyllas.

"Men vi kan inte ange en ny nivå i dagsläget", säger Christian Luiga, tillförordnad vd för Telia.

Telia har inlett arbetet i hela koncernen med att minska den potentiellt negativa påverkan och följer och utvärderar kontinuerligt de identifierade riskerna. Bolaget kommer att uppdatera synen på status och på utsikterna för året snarast, heter det.

Styrelsen har beslutat att justera sitt utdelningsförslag till bolagsstämman från 2:45 kronor per aktie till 1:80 kronor. En extra bolagsstämma kan komma att hållas under hösten för att besluta om eventuell ytterligare utdelning.

Husvagnsbolaget Kabe beslutar att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget om 2 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Som respons till coronaviruset sker produktion nu enbart av sedan tidigare kundsålda produkter. Påverkan på leverantörsledet i övriga Europa leder till att Kabe kommer stänga ned produktionen i två veckor kring påsk, heter det.

Haldex har beslutat att korttidspermittera flera anställda i Landskrona, för att anpassa verksamheten till den lägre efterfrågan orsakad av covid-19 utbrottet. Sammanlagt berörs cirka 250 medarbetare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Arbetstiden under korttidspermittering minskas med 60 procent för tjänstemän som inte är direkt relaterade till produktionen eller med globalt ansvar, och med mellan 20-60 procent för produktionspersonal beroende på ordernivåer, samt tillgång till komponenter.

Permitteringen träder ikraft den 30 mars 2020 och gäller fram till och med 30 april 2020. Samtidigt som de anställda garanteras 92,5 procent av lönen innebär det för bolagets del att staten står för en väsentlig del av lönekostnaderna.

Cellavision skjuter upp årsstämman samt drar tillbaka förslaget om utdelning om 1:50 kronor per aktie för att istället föreslå att ingen utdelning utgår. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Cellavision har en god finansiell ställning, men sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har världsläget förändrats avsevärt med anledning av covid-19. Styrelsen anser det därför motiverat att dra tillbaka förslaget om utdelning. Om det ekonomiska läget tillåter avser styrelsen att kalla till en extrastämma under senare delen av 2020 för att besluta om utdelning", står det.

Cellavision återkommer med en ny kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet.

Atlas Copcos styrelse vill skjuta upp beslutet om det planerade andra utdelningstillfället under 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den föreslagna utdelningen för 2019 ligger på totalt 7:00 kronor per aktie. Den första halvan, 3:50 kronor per aktie, och det första utbetalningstillfället kommer behandlas av stämman som är planerade till den 23 april.

"Det slutliga ställningstagandet om det föreslagna andra utdelningstillfället kommer att senareläggas tills konsekvenserna av coronaepidemin bättre kan överblickas. Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma, före det planerade andra utdelningstillfället, vid vilken frågan kommer att behandlas", skriver Atlas Copco.

Styrelse bedömer alltjämt att den totala utdelningen på 7:00 kronor per aktie "inte kommer att äventyra företagets möjlighet att göra nödvändiga investeringar, och stödja pågående verksamhet, inklusive stöd till våra kunder och anställda".

Bolaget föreslår vidare att styrelsearvodena ska hållas oförändrade.

Sandviks styrelse föreslår nu en utdelning på 3:00 kronor per aktie, vilket skiljer sig från tidigare förslag om 4:50 kronor per aktie. Detta görs mot bakgrund av nuvarande instabila marknadsläge, och som en försiktighetsåtgärd. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Det är styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma före slutet av oktober i år för att besluta om en extra utdelning om 1:50 kronor per aktie, förutsatt att marknaden har stabiliserats och att företagets finansiella ställning medger detta", heter det.

Sandvik vidtar åtgärder som bland annat ska ge besparingar om cirka 1,5 miljarder kronor 2020. Affärsutvecklingen under januari och februari var på de flesta marknader i linje med Sandviks förväntan men under mars har osäkerheten kring coronavirusets effekter gradvis ökat.

"Även om Sandvik för närvarande bedömer att den direkta finansiella effekten under första kvartalet blir begränsad, har Sandvik identifierat ett behov av att hantera framtida effekter på våra verksamheter från den snabba spridningen av coronaviruset", skriver bolaget.

Sandvik har därför initierat åtgärder som kommer att vidtas inom hela koncernen och som ger besparingar på både kort och lång sikt. Fokus kommer initialt att ligga på aktiviteter som ger snabb effekt, som arbetstidsförkortning, färre tillfälligt anställda och konsulter samt generella kostnadsbesparingar.

Det är tillfälliga kortsiktiga åtgärder, primärt relaterade till arbetstidsförkortningar, som kommer att generera en besparing på cirka 1,5 miljarder kronor under 2020.

Bolaget initierar också långsiktiga strukturella åtgärder, vilka uppskattas leda till kostnader på cirka 1,4 miljarder kronor. Dessa kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster i rörelseresultatet under andra kvartalet 2020 och merparten påverkar kassaflödet.

Besparingar på cirka 0,9 miljarder kronor från dessa långsiktiga strukturella åtgärder når full årstakt i slutet av 2021.

Arbetstidsförkortningar kommer att innebära en tillfällig negativ påverkan på lönenivån för många anställda. Medlemmarna i Sandviks koncernledning har därför beslutat att sänka sina löner med 10 procent under denna period.

Styrelsen i Medicover har beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till årsstämman, som tidigare annonserats i bokslutskommunikén och som var 0:05 euro per aktie.

Vidare räknar Medicover med att nettoomsättning och ebitda kommer att vara i linje med förväntningarna för första kvartalet.

Vad gäller andra kvartalet väntas nettoomsättningen bli i linje med andra kvartalet i fjol medan för ebitda väntas en betydande minskning som ett direkt resultat av myndigheters restriktioner och möjligheten att tillhandahålla tjänster.

Kredithanteringsbolaget Intrums produktivitet och resultat kommer att påverkas negativt av covid-19 under en "begränsad period." Intrum anser samtidigt att det inte längre finns förutsättningar för bolaget att nå tidigare uppsatta mål.

Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget på onsdagskvällen.

Intrums tidigare mål var en vinst per aktie om 35 kronor för helåret 2020 samt en skuldsättningskvot om 2,5-3,5 gånger ebitda. Bolaget kommer att återkomma med nya finansiella mål i samband med en kapitalmarknadsdag under hösten.

"2020 har visat sig få en annorlunda start på året än vad jag och de flesta andra kunnat förutse", skriver bolagets vd Mikael Ericson i pressmeddelandet.

"Även om verksamhetsresultatet för första och andra kvartalet klart kommer att understiga våra tidigare förväntningar, så ser vi att det som sker nu kommer skapa väsentligt större affärsvolymer att arbeta med under senare delen av 2020 och de kommande åren" säger han vidare.

Intrums preliminära bedömning är vidare att bolagets rapporterade resultat påverkas i högre utsträckning än det bolaget kallar "Cash ebitda".

Kredithanteringsbolaget, som är verksamt på 24 geografiska marknader, konstaterar att länderna i södra Europa hittills drabbats kraftigast av virusutbrottet.

"Intrums affärsområde Strategiska marknader ser följaktligen en fördröjning av kassaflöden som en konsekvens av införda generella restriktioner inom länderna och en lägre aktivitet i de legala systemen i synnerhet", skriver Intrum vars verksamhet i övriga Europa påverkats i relativt begränsad omfattning.

Intrum skriver vidare att bolaget har en god likviditet och ett stabilt kassaflöde. Flera lån refinansierades under 2019 vilket gör att det endast är begränsade lånevolymer som förfaller under 2020 och 2021.

"Genom en lägre M&A-aktivitet och investeringsnivå inom portföljverksamheten frigörs ett högre fritt kassaflöde i verksamheten", skriver bolaget om likviditeten och kassaflödet.

Cavotec, som säljer utrustning till bland annat hamnar och flygplatser, beräknar att intäkterna för det första kvartalet kommer att minska med 15-20 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Detta på grund av covid-19 och Italiens beslut att stänga ned de flesta verksamheterna i landet, däribland Cavotecs produktion utanför Milano, vilket har lett till försenade leveranser.

Cavotec meddelar även att bolagets övriga produktioner runt om i världen är fortsatt verksamma och att Cavotec väntas gå med vinst under kvartalet trots de minskade intäkterna.

 First North-listade Diadrom, ett produkt- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech, kommer med stor sannolikhet redovisa ett lägre rörelseresultat för det första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ledningen bedömer att rörelseresultatet för det första kvartalet 2020 kommer att uppgå till mellan 1,4-1,5 miljoner kronor, jämfört med 2,4 miljoner kronor motsvarande period 2019.

Det lägre resultatet förklaras framförallt mot bakgrund av stora konsultneddragningar hos kund i kombination med uppskjutna inköp av produktlicenser och större projekt som ett resultat av den pågående covid-19-pandemin.

De officiella siffrorna presenteras i samband med delårsrapporten den 24 april.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -