Rapportfloden: Blandade resultat

Q3 Mandel, Nickel Mountain, Esen, Copperstone ,Hoylu, Confidence, Nordic Iron Ore, Kancera, Wise, Obstecare, Adverty, Nepa, Xspray Pharma, Veteranpoolen, Björn Borg, Aros och Ecorub finns bland bolagen som har publicerat sina delårssiffror.

Hemcheck, som marknadsför en tjänst för bloddiagnos i hemmiljö, redovisar ett resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2020 på -2,6 miljoner kronor (-1,2). Omsättningen låg på 0,1 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,2 miljoner kronor (-1,1) med likvida medel om 9,2 miljoner kronor vid utgången av rapportperioden (23,1).

I vd-ordet skriver Joen Averstad om att han ser bra potential för en produkt på blodgasmarknaden. Bolaget kommer att jobba vidare med denna produkt under 2021. En patentansökan kopplat till produkten lämnades in i somras.

E-handelsplattformen Mandel Design, vars aktie noterades på Spotlight Stock Market i somras, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -0,9 miljoner kronor. Inget utfall för motsvarande kvartal året innan anges i delårsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor och rörelseresultatet landade på -0,7 miljoner kronor.

"Sett till omsättningen så är försäljningen generellt lägre under sommarmånaderna och pandemin har såklart också varit en bidragande faktor till en lägre försäljning än normalt. Dock har vi börjat se väldigt goda och spännande resultat av våra satsningar på digital marknadsföring under hösten", skriver vd Camilla Fridén i delårsrapporten.

Nickel Mountain Resources, verksamt inom prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld, redovisar ett rörelseresultat för det tredje kvartalet 2020 om -88 miljoner kronor (-1).

Anledningen till det lägre resultatet beror på bolagets ryska oljeprojekt som skrivits ned med ytterligare 85 miljoner kronor i koncernen och 100 miljoner kronor i moderbolaget. Nedskrivningen har ingen inverkan på bolagets kassaflöde eller likviditet, framgår det av rapporten.

Med anledning av Nickel Mountains planer att avyttra alternativt ingå partnerskap avseende de ryska oljetillgångarna under 2020 har en nedskrivning av dessa skett. Bakgrunden är att de ryska tillgångarna tidigare värderats utifrån ett bruksvärde/nyttjandevärde då planer fanns på att finansiera och utveckla tillgångarna till produktion. Efter det att Nickel Mountain beslutat att avyttra alternativt ingå partnerskap avseende de ryska tillgångarna har en omvärdering skett enligt principen netto-försäljningsvärde.

Intäkterna steg till 1,2 miljoner kronor (0,0). Prospekterings- och utvärderingskostnader uppgick till 2,2 miljoner kronor (0,1) för kvartalet.

Vilhelmina Mineral, som Nickel Mountain förvärvat tidigare under året, har dragit tillbaka ansökan om egen notering på NGM Nordic SME.

I kvartalet har Peter Hjorth tillträtt som ny vd i bolaget, där tidigare vd Anders Thorsell övergår till att ansvara för avyttringen eller partnerskapet av oljeverksamheten i Ryssland, framgår det vidare av rapporten.

Efter det tredje kvartalets gång har bolaget aviserat planer på att lägga de ryska oljetillgångana i ett nybildat svenskt dotterbolag och dela ut aktierna i detta dotterbolag till aktieägarna under våren 2021.

Det NGM-listade medicinteknikbolaget Chordate Medical, redovisar ett resultat efter skatt på -4,3 miljoner kronor (-6,4) i det tredje kvartalet 2020. Omsättningen låg på 0 miljoner kronor (0,9).

I vd-ordet beskriver Anders Weilandt om den tidigare presenterade förseningen för migränstudien, som helt och hållet beror på den pågående pandemin. Sista patient i studien väntas vara färdigbehandlad under första kvartalet 2021.

Situationen i Storbritannien uppges fortsatt inte vara tillfredställande och Chordate Medical har uppmärksammat att brexit medför extra regulatorisk administration för att sälja produkter på den marknaden. I Tyskland letar bolaget fortsatt efter distributionspartner.

"Pandemin har visserligen orsakat uppenbara fördröjningar i marknadsföring och försäljning, men min bedömning är att våra affärsförutsättningar är oförändrat goda när väl pandemins effekter har klingat av", skriver Anders Weilandt i vd-ordet.

Esen Esport hade intäkter på 0,2 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020 (0,5) och rörelseresultatet uppgick till -2,1 miljoner (-1,1).

I en kommentar till hela perioden (årets nio första månader) uppger bolaget att den minskade nettoomsättningen till största del beror på pandemin, vilket har försvårat möjligheten att hålla evenemang och sändningar för bolaget.

Angående förvärv uppger Esen Esport att man har en lista med intressanta företag som bolaget arbetar aktivt med.

"Målet är att skapa synergier, ökat värde genom större omsättning och tillväxt eller andra strategiska värden som passar i de affärsområden vi satt upp", heter det i rapporten.

NGM-noterade Free2move, ett IT-bolag inom området Property Technologies, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -2,5 miljoner kronor (-1,2).

Rörelseresultatet uppgick till -2,2 miljoner kronor (-1,0). De totala intäkterna var 1,0 miljoner kronor (1,0), varar nettoomsättningen minskade till 0,4 miljoner kronor (0,6). Orderstocken vid periodens slut uppgick till 0,8 miljoner kronor.

"Marknads- och säljarbetet börjar nu ge resultat men vi har noterat en något långsammare beslutsprocess bland våra köpare. Det positiva resultatet märks främst i uteliggande offerter men också att vi allt oftare blir kontaktade av fastighetsägare som hört den uppskattande responsen från marknaden", skriver bolagets vd Leif Syrstad i delårsrapporten.

First North-listade gruvprospekteringsbolaget Copperstone Resources nettoresultat uppgick till -7,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-4,3). Resultatet per aktie blev -0:01 kronor (-0:01). Bolaget redovisar inga intäkter.

Kassaflödet under perioden var -6,6 miljoner kronor (9,4) och vid utgången av kvartalet uppgick de likvida medlen till 12,7 miljoner kronor (15,9).

"Under kvartalets gång har Copperstone lagt fokus på återöppnandet av Viscaria-gruvan i Kiruna. Vårt team av gruvspecialister har vuxit genom att en 'site manager' och 'mining manager' anställts", skriver vd Michael Mattsson i vd-ordet.

Borrningsaktiviteterna vid Viscaria fortlöper i full takt. Den första fasen, innebärande nästan 8.000 meter borrning, avslutades i april och visade på mycket uppmuntrande nivåer av höggradigt koppar, noterar Copperstone-chefen.

"I juli ingick vi avtal med välrenommerade Arctic Drilling för återstående 2020/…/. Den andra borrningsfasen inleddes redan i somras och mot slutet av det innevarande året uppskattar vi att totalt 16.000 meter har borrats", kommenterar Michael Mattsson.

Hoylu hade under det tredje kvartalet en omsättning på 6,1 miljoner kronor (6,3). Bruttomarginalen var 73 procent (69) och ebitda-resultatet för kvartalet var -6,3 miljoner kronor (-5,7). Resultatet efter skatt uppgick till -8,5 miljoner kronor (-7,8).

Efter att bolaget lanserat den nya online whiteboard-plattformen Connected Workspaces i andra kvartalet påbörjades under tredje kvartalet konverteringen från aktiva användare till betalande prenumerationer, skriver Hoylu.

Bolagets största kund hade mer än 4.000 registrerade användare med 2.000 betalda abonnenter i slutet av tredje kvartalet och antalet registrerade användare ökade med 11.000.

Årligt återkommande intäkter (ARR) inklusive långa servicekontrakt uppgick till 24,0 miljoner, en ökning med 13 procent från andra kvartalet.

First North-listade Confidence hade en nettoomsättning på 26,0 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020, upp från 18,2 miljoner motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-4,3), varav affärsområdenas rörelseresultat för perioden uppgick till 0,1 miljoner (-2,2).

"Ökningen är ett resultat av stark produktionsupparbetning från de stora pågående projekten för datacenter i Sandviken och Stockholm samt en generellt högre underliggande affärs- och produktionstakt. Kvartalets resultat avspeglar även de åtgärder för kostnadsreduktion som genomfördes under andra kvartalet avseende omställning och reduktion av personal på tjänstemannasidan", skriver bolaget i sin delårsrapport.

Den inledande delen av tredje kvartalet innebar en positiv utveckling avseende covid-19 pandemin, men har sammantaget inneburit fortsatt negativ effekt på delar av verksamheten, uppger boilaget.

"Vi kan konstatera att pandemins positiva utveckling under inledningen av det tredje kvartalet har brutits för att i slutet av perioden åter försvåras av en andra våg. Hårdast har pandemin påverkat affärsområde Lås med primärt kundsegment hotell och konferensanläggningar samt koncernens mest lönsamma område service och underhåll", skriver vd Mikael Pettersson.

Läkemedelsföretaget Abliva, som förut hette Neurovive, redovisar ett resultat efter skatt på -10,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-15,3). Resultatet per aktie uppgick till -0.03 kronor (-0:08).

Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14,2 miljoner kronor (-18,2) med likvida medel om 73,0 miljoner kronor (79,8) vid utgången av rapportperioden.

"I och med att KL1333-projektet nu närmar sig den avslutande delen i den kliniska utvecklingen går projektet in i ett resursintensivt skede", skriver Erik Kinnman i vd-ordet i rapporten.

Ablivas plan om en sammanhållen fas 2/3-studie beräknas kosta 30 till 40 miljoner dollar fram till ansökan om marknadsgodkännande.

Detta belopp bedöms vara cirka 10 till 15 miljoner dollar lägre än jämfört med separata fas 2 och fas 3-studier.

Imint ökade sin nettoomsättning under tredje kvartalet till 13,1 miljoner kronor, jämfört med 11,1 miljoner motsvarande period i fjol.

Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till 1,9 miljoner kronor (0,3) och resultat per aktie blev 0:22 krona (0:03). Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till 1 miljon kronor (-0,2).

"Bakom den goda intäktsökningen finns underliggande rörelser i vår intäktsmix, både vad gäller kunder och produkter. De exceptionella förutsättningarna under coronaåret 2020 har till del gynnat vår strategi: Vårt fokus under 2016 till 2018 var framförallt nykundsförsäljning inom smartphones, vilket på kort tid gav oss en stor kundstock. Årets begränsningar att fysiskt träffa kunder har påverkat kundtillströmningen, men vi har istället kunna vidareutveckla både relation och affär med våra befintliga kunder", skriver vd Andreas Lifvendahl i rapporten.

Bakom det ökade resultatet ligger i en lägre kassapåverkande kostnadsnivå, samt att kostnadsminskningen som löpt från årets tidigare kvartal nu planenligt får full effekt. Enligt plan och prognos är också att nettoavskrivningen på immateriellt kapital ökar, skriver vd.

Gogo Lead Tech, som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online, redovisar intäkter på 1,0 miljoner kronor i tredje kvartalet (0,2). Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) uppgick till 0 kronor (-0,4) och resultatet per aktie blev -0:20 kronor (-0:31).

Under föregående års jämförelseperiod ingick enbart Online Gaming Info OGI i Gogo-koncernen. Värt att nämna är att de nyligen genomförda förvärven Gravel Sweden och CMR Equity II enbart varit konsoliderade under september månad i denna rapport, skriver bolaget.

Gruvprospekteringsbolaget Nordic Iron Ore, listat på First North, redovisar ett resultat efter skatt på -2,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-3,1). Bolaget hade inga intäkter under perioden. Investeringarna under perioden uppgick till 1,5 miljoner kronor (3,3).

"Perioden dominerades av arbetet med optimeringsstudien och vid utgången av september presenterade Whittle Consulting ett delresultat för basscenariot i studien. Resultatet var positivt och nettonuvärdet ökade kraftigt", skriver vd Lennart Eliasson i rapporten.

Bolaget släppte dagen innan kvartalsrapporten resultat från en optimeringsstudie som gjorts vid Blötbergsgruvan. Jämfört med tidigare genomförbarhetsstudie höjs nettonuvärdet med över 50 procent till drygt 172 miljoner dollar.

"Diskussioner med leverantörer och entreprenörer har lett fram till förslag och offerter inom samtliga större områden. Senast fick vi klart med ett förslag på utformning av system för elektrifiering, automation och styrsystem, och med detta är vi nu redo att starta detaljprojekteringen så snart vi säkrat finansieringen för detta arbete", skriver Lennart Eliasson.

Bolaget utvärderar för närvarande olika typer av lånefinansiering. Nordic Iron Ore strävar efter att ha nå de mest fördelaktiga villkoren, men de billigaste lånen är inte de snabbaste att få på plats enligt bolaget, så det kan behöva göra en avvägning eftersom det är angelägna att snabbt komma igång och bygga gruvan.

Likvida medel per 30 september 2020 uppgick till 8,1 miljoner kronor (5,8).

First North-listade Nicoccino, som tillverkar nikotinprodukter, redovisar ett nettoresultat på –1,6 miljoner kronor (-1,1) för det tredje kvartalet 2020. Bolagets nettoomsättning uppgick till 20.000 kronor (0). Det framgår av delårsrapporten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 miljoner kronor (-1,2) för kvartalet. De likvida medlen vid periodens slut var 4,1 miljoner kronor (9,8). Under kvartalet genomförde Nicoccino en företrädesemission om 20,7 miljoner kronor, vilket innebär att bolaget nu kan investera i produktionsutrustning som möjliggör automatiserad produktion.

Spotlight-listade Ortoma, som utvecklar operationssystem för kirurgi, redovisar ett resultat efter finansiella poster uppgående till -2,4 miljoner kronor i tredje kvartalet (-2,3). Nettoomsättningen uppgick likt i samma period förra året till noll.

"Under kvartalet har vi fortsatt haft dialoger med viktiga marknadsaktörer för att ta vår produkt, Ortoma Treatment Solution (OTS), till den globala marknaden tillsammans med en industriell aktör", säger vd Linus Byström i rapporten.

Under tiden som dialoger pågått har Ortoma fortsatt utveckling och exekvering enligt plan med marknadsanpassningar av OTS för höftledsoperationer.

"Vi har också utvecklat en version av OTS för ryggoperationer, värdefulla dialoger med marknadsaktörer för ryggoperationer pågår", säger Linus Byström.

Solenergiföretaget Azelio redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -49,8 miljoner kronor (-46,1). Nettoomsättningen sjönk till 0,2 miljoner kronor (0,3). De totala intäkterna på 25,4 miljoner kronor (30,6) innehöll främst aktiverat arbete för egen räkning om 25,3 miljoner kronor (30,3). Rörelseresultatet minskade till -49,5 miljoner kronor (-46,1).

Azelio följer sin plan mot att kunna starta volymproduktion under tredje kvartalet 2021, uppger vd Jonas Eklind i delårsrapporten.

"Det kommersiella intresset för vår produkt är mycket stort och de dialoger vi för är positiva och drivs framåt i gott tempo, pandemin till trots", skriver han.

Under kvartalet ingick Azelio två avsiktsförklaringar och efter kvartalets slut tecknades ytterligare en, varefter den totala kapaciteten som omfattas av avsiktsförklaringar överstiger 418 megawatt.

"Vi räknar inte med att alla de projekt som beskrivs i avsiktsförklaringarna kommer att genomföras, samtidigt som flera av dem syftar till att skapa väsentligt större samarbeten. Sammantaget har vi idag tillräckliga volymer för att bygga en stark bas med referensprojekt från vilka vi kan bygga vidare från", uppger Jonas Eklind.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -31,5 miljoner kronor under kvartalet (-34,3). De likvida medlen uppgick vid periodens slut till 417 miljoner kronor, i spåren av den riktade nyemission som tillförde Azelio en kvarts miljard kronor.

Kanceras rörelseresultat uppgick till -9,3 miljoner kronor under det tredje kvartalet (-7,5). Nettoomsättningen för perioden var 0,05 miljoner (0,20).

FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 8,8 miljoner kronor (7,2). Resultat per aktie blev -0:02 kronor (-0,04). Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartalet -10,9 miljoner kronor (-11,6).

Eget kapital uppgick per den 30 september 2020 till 85,0 miljoner kronor (23,6) och likvida medel vid samma tidpunkt var 47,6 miljoner kronor (3,9).

NGM-listade Samtrygg, som bedriver en plattform för uthyrning av bostäder, redovisar ett nettoresultat om -0,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (1,1). Rörelseresultatet visade samma siffror.

Försäljningsintäkterna minskade till 5,7 miljoner kronor (7,2). Den negativa intäktsutvecklingen förklaras huvudsakligen av att det genomsnittliga avtalsvärdet har minskat, dels på grund av lägre hyresnivåer, dels på grund av kortare avtalslängd, skriver Samtrygg i delårsrapporten.

Försäljningsintäkter avser avgiftsintäkter för Samtryggs trygghetspaket, samt övriga intäkter. Övriga intäkter utgörs huvudsakligen av intäkter från förmedling av kringtjänster.

Totala intäkter var 43 miljoner kronor (39,2).

"Med det tredje kvartalet till ända står det klart att 2020 fortsätter likt det vi sett tidigare under året: Försäljningsintäkterna försvagas samtidigt som vi behåller en hög effektivitet i verksamheten. Utveckling är något vi tagit höjd för sedan tidigare, och vi har fortsatt goda förutsättningar att återgå till en betydligt högre expansionstakt i takt med att situationen som uppstått till följd av covid-19 förbättras", skriver bolaget.

Wise Group redovisar ett resultat efter skatt på 1,7 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (-6,9). Resultatet per aktie uppgick till 0:23 kronor (-0:93).

Rörelseresultatet blev 2,0 miljoner kronor (-7,5). Ebitda-resultatet uppgick till 9,9 miljoner kronor (2,0) och ebitda-marginalen var 6,4 procent (1,0). Ebitda påverkades positivt av covid-19-relaterade bidrag med 3,7 miljoner kronor, skriver Wise Group. Nettoomsättningen uppgick till 156 miljoner kronor (193), vilket motsvarar en minskning med 19,4 procent.

Obstecare, som listat på Spotlight och som är verksamt inom lösningar för förlossningsvården, redovisar ett resultat efter skatt på +3,8 miljoner kronor (-1,7) i det tredje kvartalet 2020.

Omsättningen steg till 0,4 miljoner kronor (0,1). Under kvartalet redovisades intäkter i form av aktiverat arbete för egen räkning om 3,6 miljoner kronor (0,9).

Vid utgången av rapportperioden hade Obstecare en kassa och bank på 13,6 miljoner kronor. Rapporten saknar kassaflödesredovisning.

"Vår försäljningspotential är oförändrad, men på grund av pandemin har tidplanen fått justeras framåt", skriver Carina Lindqvist i vd-ordet i rapporten.

Adverty, som jobbar med teknik för displayannonsering, redovisar intäkter på 0,2 miljoner kronor i det tredje kvartalet (0,4).

Rörelseresultatet före avskrivningar (ebitda) blev -3,1 miljoner kronor (-2,4) och periodens kassaflöde var -4,9 miljoner kronor (-4,4).

First North-bolaget Nepa, som gör mjukvara för marknadsundersökningar, förbättrade rörelseresultatet i tredje kvartalet till 5,9 miljoner kronor (-13,9). Nettoomsättningen ökade 2,9 procent till 57,0 miljoner kronor (55,4). Valutajusterat var omsättningsökningen 3,2 procent. Bruttoresultatet ökade något till 41,9 miljoner kronor (41,6) och nettoresultatet låg på 5,6 miljoner kronor (-12,7).

Den främsta förklaringen till resultatlyftet är personalkostnaderna som minskat väsentligt jämfört med för ett år sedan. Även övriga rörelsekostnader har reducerats markant, uppger vd P-O Westerlund i rapporten.

"Även om resultatet inkluderar tillfälligt statsstöd om totalt 3,4 miljoner kronor är jag väldigt stolt över att vi lyckades leverera på vår målsättning om att vända till lönsamhet 2020 efter en samlad förlust om -22,9 miljoner kronor 2019", skriver vd:n.

P-O Westerlund konstaterar samtidigt att situationen i världen fortfarande är osäker och hänvisar till att en andra våg av pandemin har börjat välla fram i stora delar av världen i slutet av tredje kvartalet och början av fjärde kvartalet.

"Efter ett starkt tredje kvartal bör man därför vara försiktig med att extrapolera trenden. Andra halvåret i fjol hade vi ett försäljningsmässigt svagt tredje kvartal medan fjärde kvartalet var starkt. Vid en sådan jämförelse och givet nuvarande andra våg av pandemin räknar vi därför med ett visst tapp i försäljning under fjärde kvartalet i år, jämfört med samma kvartal föregående år", skriver han i rapporten.

Engelska Skolan, som är under uppköp av Peutinger, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -0,2 miljoner kronor (17,1).

Nettoomsättningen steg till 611 miljoner kronor (567). Tillväxten förklaras främst av ett ökat antal elever i Sverige samt förvärv i Spanien under 2019/2020.

Rörelseresultatet sjönk till 37,7 miljoner kronor (54,6). Resultatet påverkades negativt av engångsposter om –2,5 miljoner kronor (24,7).

Exklusive poster av engångskaraktär och effekter av införandet av IFRS 16 ökade rörelseresultatet till 20,2 miljoner kronor (11,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,1 procent (2,0).

Det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt för Engelska Skolan, inte minst avseende verksamheten i Spanien.

Optimobile hade under årets tredje kvartal en nettoomsättning på 0,2 miljoner kronor (0,2). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,1 miljoner kronor (-0,9) och resultatet per aktie blev -0:02 kronor (-0:07).

Optimobile skriver i sin rapport att royaltyintäkterna ökar för varje månad, men att de ännu inte är på den nivå bolaget önskar. Diskussioner pågår därför med såväl existerande som potentiella kunder om att utnyttja den installerade plattformen till andra värdehöjande tjänster, för att driva på antalet användare.

"Då företagets affärsmodell bygger på att nå stora volymer av användare, är det viktigt att nå ut på en internationell marknad. En säljorganisation bestående av erfarna säljrepresentanter med ett mer internationellt fokus är under uppbyggnad", skriver Erik Nilsson i rapportens vd-ord.

Under november har Optimobile gjort en slutleverans till Netmore, som förbereder för en kommersiell lansering under december. Optimobile bedömer att tjänsten kommer leda till ökade licensintäkter under första kvartalet nästa år.

Kontraktsdiskussionerna med NSF Telecom har enligt bolaget dragit ut på tiden, men ett licensavtal är nu undertecknat och förberedelse är i gång för lansering av tjänsten i Finland, som planeras till början av 2021.

Xspray Pharma redovisar ett resultat efter skatt på -11,6 miljoner kronor (-9,9) i det tredje kvartalet 2020. Bolaget saknade omsättning i likhet med motsvarande period för ett år sedan. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12,8 miljoner kronor (-22,9) med likvida medel om 117 miljoner kronor vid rapportperiodens utgång.

I oktober genomfördes en riktad nyemission som tillförde cirka 265 miljoner kronor före transaktionskostnader.

"Efter genomförda bioekvivalensstudier arbetas det intensivt med förberedelserna för bolagets första ANDA-ansökan och att hitta den rätta partnern för HyNap-Dasa", skriver Per Andersson i vd-ordet i rapporten.

Veteranpoolens omsättning uppgick för årets tredje kvartal till 88,3 miljoner kronor (96,3), motsvarande en negativ tillväxt på 8,3 procent.

Rörelseresultatet blev 12,7 miljoner kronor (14,8) och resultatet efter skatt var 10,0 miljoner (11,6), motsvarande en vinstmarginal på 11,3 procent.

Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag inom företagssegmentet, skriver bolaget i sin delårsrapport. Detta uppdrag minskade i omfattning även under det tredje kvartalet.

"Veteranpoolens övriga omsättning växte marginellt under kvartalet men tillbakagången för det tidigare stora uppdraget gjorde att bolaget tappade 8 procent i omsättning jämfört med föregående år. Att växa vår kärnaffär under rådande omständigheter måste klassificeras som en stark prestation", skriver Mats Claesson i sitt vd-ord.

Klädbolaget Björn Borg redovisar ett resultat efter skatt på 25,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (27,0). Resultatet per aktie uppgick till 1:02 kronor (1:07).

Nettoomsättningen uppgick till 225 miljoner kronor (231). Bruttomarginalen uppgick till 50,4 procent (52,5). Rörelseresultatet blev 33,4 miljoner kronor (33,1).

Björn Borgs bruttomarginal sjönk till 51,2 procent (54,7) i det tredje kvartalet med på grund av ökade rabatter till återförsäljare för att mildra effekterna pandemin.

Rörelsekostnaderna i kvartalet minskade med 7,1 miljoner kronor, framför allt tack vare minskade kostnader för personal och resor. Även hyreskostnaderna minskade i samband med att bolagets huvudkontor flyttat till en mindre och billigare lokal. Sammantaget blev rörelseresultatet 33,4 miljoner kronor (33,1).

Kvartalets nettoomsättning sjönk med 2,5 procent till 225 miljoner kronor i det tredje kvartalet med press från bolagets belgiska och holländska grossistverksamhet som sammanlagt minskade med 32 procent. Den tyska grossistverksamheten utvecklades starkt (+130%).

Detaljistbolaget i Sverige redovisar en omsättningsminskning för jämförbara enheter på 8 procent och totalt på minus 3 procent. E-handeln växte med 13 procent under kvartalet.

Bostadsutvecklaren Aros Bostadsutveckling hade en nettoomsättning på 15,1 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020 (105) enligt segmentsredovisningen. Totala rörelseintäkter uppgick till 29,1 miljoner kronor (112) och resultat från andelar i intresseföretag var 13,0 miljoner kronor (6,7).

Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 14,7 miljoner kronor (5,8). Nettoresultatet var enligt segmentsredovisningen 14,0 miljoner (5,2).

Aros Bostad har ändrat redovisningsprincip för bostadsrättsföreningar. Den nya redovisningsprincipen tillämpas från 1 januari 2020.

"Vi kan konstatera att årets tredje kvartal utvecklats starkare än vad vi räknade med i samband med coronapandemins utbrott. En god efterfrågan, minskat utbud av bostäder och stigande bostadspriser gör att vi kan lägga ytterligare ett kvartal med stark försäljning bakom oss", kommenterar vd Magnus Andersson enligt rapporten.

Vidare uppger han att bedömningen är att bostadsmarknaden har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt.

"Med två stora förvärv av utvecklingsfastigheter i utmärkta lägen växer vår byggrättsportfölj ytterligare vilket, tillsammans med en kompetent och erfaren organisation och en stabil finansiell grund, skapar förutsättningar för en fortsatt tillväxt och expansion inom ett nytt segment på vår hemmamarknad", skriver vd:n.

Aros Bostad sålde under tredje kvartalet 103 bostäder (44) och antalet bokade bostäder var 17 (6). Antalet pågående projekt låg på 27 (25), varav 7 (5) är under produktion. Totalt är 53 procent (74) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Miljöteknikbolaget Ecorub redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2020 på -0,8 miljoner kronor (-1,5). De totala intäkterna ökade till 1,4 miljoner kronor (1,2), varav nettoomsättningen emellertid sjönk till 0,4 miljoner kronor (0,7).

Verksamhetens tre olika varumärken har försäljningsmässigt haft en svag utveckling under den covid-19-påverkade perioden, uppger Ecorub.

"För att stävja den negativa resultatutvecklingen har kostnadsreducerande åtgärder vidtagits och en viss effekt av (det) kan ses i tredje kvartalet. Ecorub fortsätter att investera i en effektiv produktionslinje för TPRR med vetskapen om att det tar tid och resurser att kommersialisera och produktifera en idé", uppger miljöteknikbolaget.

Rörelseresultatet steg till -0,8 miljoner kronor (-1,4).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -